Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Diplomové práce

Rok Diplomant Název Vedoucí
2016 Filip
Hájek
Seneca z Nietzscheho perspektivy Blecha
Ivan
2016 Petra
Chudárková
Neuroetika
Morální intuice a jejich role v etice
Tvrdý
Filip
2016 Jakub
Ondrášek
Abaelardova intencionální etika Nejeschleba
Tomáš
2016 Alexandra
Petáková
Nicole Oresme: Dvě podoby kritiky astrologické praxe ve 14. století Nejeschleba
Tomáš
2016 Barbora
Stoklasová
Fenomenologické pojetí světa u Eugena Finka Blecha
Ivan
2016 Marek
Suchánek
Morální status embrya v perspektivě morální diference mezi human being a human person Tvrdý
Filip
2016 Roman
Zavadil
Epistemologie a metodologie Isaaca Newtona a Davida Huma na pozadí vědecké revoluce Tvrdý
Filip
2016 Michaela
Zborníková
Srovnání Berlinova pojmu pozitivní svobody a možnosti svobodné seberealizace z perspektivy humanistické psychologie Vodešil
Petr
2016 Lukáš
Hýbner
Filozofické aspekty Masarykova politického myšlení Blecha
Ivan
2016 Samuel
Kavi
Problém autenticity lidské existence ve fundamentální ontologii Martina Heideggera a ve filosofii Jana Patočky Blecha
Ivan
2016 Ondřej
Vrabeľ
Pojetí náboženské zkušenosti u Williama Jamese na pozadí sporu The Battle of the Absolute Tvrdý
Filip
2015 Michal
Müller
Camusova filosofie revolty a solidarity Jabůrek
Martin
2015 Ondrej
Močkor
Vizuálna percepcia. Vidíme očami, alebo mozgom? Petrů
Marek
2015 Radek Gerla Metodologické přístupy v současných humanitních a sociálních vědách a jejich problémy Zámečník
Hadwiger
2015 Otakar
Bureš
Cornelius Castoriadis a kritická reflexe marxismu Škabraha
Martin
2014 Barbora
Pintová
Bytí předchází vědomí Blecha
Ivan
2014 Michaela
Sikorová
Politické myšlení Václava Havla v kontextu jeho absurdních dramat a esejů Vodešil
Petr
2014 Petr
Věcek
Fenomenologie a ekonomický liberalismus Blecha
Ivan
2013 Aneta
Dostalíková
Interrupce jako filozofický problém Tvrdý
Filip
2013 Václav
Kočí
Supervenience ve filozofii mysli Tvrdý
Filip
2013 Adéla
Rádková
Filozofická východiska americké ústavy Vodešil
Petr
2013 Jana
Slezáková
Sennertovo pojetí člověka Nejeschleba
Tomáš
2013 Eliška
Švecová
Uchopení fenoménu boha v konceptu řádu lásky Blecha
Ivan
2013 Sandra
Weinfurtová
Filozofická východiska a základní problémy multikulturalismu Vodešil
Petr
2013 Daniel
Guńka
Normalita a diverzita Petrů
Marek
2013 Roman
Kucsa
Vztah filosofie, architektury a výtvarného umění na příkladu stavby katedrály v Saint-Denis ve 12. století Nejeschleba
Tomáš
2012 Markéta
Blažková
Proměny v africkém myšlení: Léopold Sédar Senghor Matula
Jozef
2012 Tomáš
Hnátek
Pojetí smrti u Alberta Camuse Jabůrek
Martin
2012 Pavlína
Baďurová
Pojetí spravedlnosti v díle J. Rawlse a R. Nozicka Vodešil
Petr
2012 Balavajderová
Iva
Filosofická východiska a ideologické vlivy v izraelském státním zřízení Vodešil
Petr
2012 Gondek
Michal
Jsme otroci svých mozků? Petrů
Marek
2012 Heinová
Jana
Paměť jakožto specifické médium percepce temporality v chaotickém systému Petrů
Marek
2012 Klemešová
Vendula
Rozum a cit: dvě odlišná pojetí etiky Tvrdý
Filip
2012 Pěnčíková
Veronika
Mikuláš Kusánský a Giovanni Pico Della Mirandola Nejeschleba
Tomáš
2012 Rybaříková
Zuzana
Antické a středověké inspirace temporální logiky A. N. Priora Šebela
Karel
2012 Toman
Radek
Sartre, problém marxismu Petrů
Marek
2012 Vodička
Vladimír
Kritika liberálního rozumu – guvernementalita Michela Foucaulta Jabůrek
Martin
2011 Hufová
Eliška
Péče o duši jako kategorický imperativ filosofie Blecha
Ivan
2011 Poláchová
Jana
Tělesnost v mystice sv. Kateřiny Sienské Matula
Josef
2011 Rečo
Ján
Filozofie Wittgensteinovy logiky Štěpán
Jan
2010 Čížek
Jan
Filosofie Franceska Patriziho a Jana Amose Komenského ve světle jejich vrcholných děl Nejeschleba
Tomáš
2010 Drobková
Hana
Skládání úhlů pohledu a svoboda v díle J. S. Milla a v teorii Santiago Hromek
Petr
2010 Halabalová
Monika
Co je to filosofie podle Lva Šestova Jabůrek
Martin
2010 Horák
Otakar
Buberov koncept Ty ako spôsob života. Možnosti aplikácií vo filozofickom poradenstve a ďalších oboroch Jabůrek
Martin
2010 Juříková
Martina
Kurt Gödel a problematika umělé inteligence Štěpán
Jan
2010 Kvapil
Marek
Perspektiva, život, masa, hloubka. K filosofii José Ortegy y Gasseta. Blecha
Ivan
2010 Ráliš
Jakub
Věda, principy a dialektika v Aristotelově díle Hobza
Pavel
2010 Seidlerová
Martina
Poznání a řeč u Hérakleita z Efesu Hobza
Pavel
2010 Vojtášek
Marian
Materiální svět jako katharsis v díle Origena z Alexandrie Chvátal
Ladislav
2010 Vosáhlová
Jana
Mikrokosmos a makrokosmos, vztah člověka a světa v díle Roberta Fludda Matula
Jozef
2010 Zátopková
Andrea
Vznik člověka podle Tomáše Akvinského a možná interpretace v díle Theilarda de Chardin Matula
Jozef
2010 Zbíralová
Tereza
John R. Searle: Reakce na silnou umělou inteligenci a jeho pojetí intencionality Tvrdý
Filip
2009 Devátá
Radka
Pojetí úzkosti a smrti v díle Edgara Allana Poea a Martina Heideggera Martin Nitsche
2009 Hobzová
Eva
Vztah myšlení a emocí v současné psychologicko-neurofyziologické diskuzi Petrů
Marek
2009 Ješko
Vladimír
Čas a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Blecha
Ivan
2009 Makovský
Jan
O matematické přirozenosti podle G. W. Leibnize čili De circulis Štěpán
Jan
2009 Milatová
Magdalena
Srovnání dílčích typů hermeneutického pojetí člověka Blecha
Ivan
2009 Nachtigalová
Lenka
Reflexe Ficinovy novoplatónské magie v díle Agrippy z Nettesheimu Nejeschleba
Tomáš
2009 Prokeš
Jan
Sókratés jako proponent dialogického diskurzu v Platónově Apologii a Symposiu Hobza
Pavel
2009 Stýblová
Hana
Platónův Politikos ve světle The Human Condition Hannah Arendtové Holub
Štěpán
2009 Trčka
Josef
Pojetí duše a životních podmínek strážce v ideální obci Platónovy Ústavy Hobza
Pavel
2009 Zielina
Martin
Fenomén šílenství v dramatech Eurípida – Héraklés, Bakchantky a Orestés Hobza
Pavel
2008 Brett
Jan
Kritika relativismu T. S. Kuhna a R. Rortyho z realistické pozice
(se zvláštním přihlédnutím k filozofii historiografie)
Tvrdý
Filip
2008 Kováčová
Daniela
Myšlienkové propojenie medzi anarchizmom a existencializmom v dielach Blecha
Ivan
2008 Mikoška
Petr
Tělesnost ve filosofii Jana Patočky Blecha
Ivan
2008 Němčík
Pavel
Časovost v Heideggerově fundamentální ontologii Blecha
Ivan
2008 Roušavá
Kateřina
Láska ve vrcholném středověku na pozadí vztahu duše a těla Matula
Jozef
2008 Šnevajsová
Eva
Znovuobjevení zapomenutého horizontu etiky ctností Štěpán
Jan
2007 Hanke
Miroslav
Nárys epistemologie Jana Buridana Matula
Jozef
2007 Hyklová
Jana
Specifické ontologické postavení člověka jako východisko pro ekologickou etiku Petrů
Marek
2007 Janušová
Táňa
Esteticko-erotická koncepce mezi Platónem, Plótinem a Ficinem Nejeschleba
Tomáš
2007 Kouřil
Roman
Pojetí řeči v díle Martina Heideggera Blecha
Ivan
2007 Kynčl
Jan
Problematika konceptu tří světů v díle Sira Karla R. Poppera Petrů
Marek
2007 Slováček
Petr
Ontologický statut duše podle Tomáše Akvinského Matula
Jozef
2007 Szilvási
Marek
Technologie existence aneb člověk v díle Michela Foucaulta Blecha
Ivan
2007 Šultesová
Dagmar
Hlavní filosofické zdroje Petrarkova Mého Tajemství Nejeschleba
Tomáš
2007 Vondál
Břetislav
Nietzsche, Foucault: Genealogie antické morálky Hobza
Pavel
2007 Wallmann
Beáta
Pojem mimézis v platónskej a aristotelskej tradícii Zumr
Josef
2006 Číhalová
Martina
Perspektivy poznávajícího subjektu Štěpán
Jan
2006 Dostálová
Věra
Pojetí světa 3 ve filozofii K. R. Poppera Valenta
Lubomír
2006 Langerová
Soňa
Donald Davidson k základním problémům teorie poznání Tvrdý
Filip
2006 Stehura
Evžen
Jednání a rozhodovací proces v Aristotelově Etice Nikomachově Navrátil
Martin
2006 Stojan
Petr
Jak dělat věci bez sémantiky Gombíček
Petr
2006 Vohánková
(roz. Sudíková)
Pavla
Morální postoj ke světové chudobě Petrů
Marek
2006 Žižka
Petr
Přirozený svět u Husserla a Patočky Blecha
Ivan

Archiv diplomových prací z let 1995-2005

Nejnovější aktuality

Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...
Tue, 25.9.2018
Milí studenti, v příloze najdete harmonogram naší katedry na ak.rok 2018/19.

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

 
Epikuros:

A tak nejobávanější zlo, smrt, není vzhledem k nám ničím, protože když jsme tu my, není tu smrt,
a když je tu smrt, nejsme tu již my. Netýká se tedy smrt ani živých, ani mrtvých,
ježto se na ony nevztahuje a tito již tu nejsou.