Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

PhDr. Petr Vodešil, Ph.D.

Petr Vodešil

Aktuálně vyučované předměty

Politická filozofie

Filozofická východiska konzervatismu

Filozofické základy totalitních ideologií

Britský empirismus

Vzdělání

 1. Ph.D. - filozofie, 2007 na FF UP v Olomouci
  (Disertační práce Apriorní a empirické v moderní teorii poznání)
 2. PhDr. - filozofie, 2003 na FF UP v Olomouci
  (Rigorózní práce Epistemologické aspekty formalismu)
 3. Mgr. - Filozofie, politologie; 1996 na FF UP v Olomouci
  (Diplomová práce John Locke a základy americké demokracie)

Zaměstnání

 1. Asistent (1997-1999) a od 1. 12. 1999 odborný asistent Katedry filozofie FF UP v Olomouci
 2. Tajemník téže katedry (1998-2008)

Badatelské zájmy

 1. Politická filozofie, analytická filozofie, epistemologie

Bibliografie

Studie ve sbornících a odborných časopisech

 1. Pojetí jedince v totalitě a demokracii., In: Demokracie jako hodnota a problém (sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference), Technická univerzita v Liberci, Liberec 2011. Str. 73 - 76. ISBN 978-80-7372-707-9.
 2. Jedinec a společnost v politických teoriích 17. století, In: Studia Comeniana et historica, 39/2009, č. 81-82. Str. 17-24. ISSN 0323-2220.
 3. Apriorní a empirické v moderní teorii poznání. In: : Jednota a mnohost (Ed. Martin Jabůrek), CDK, Brno 2008. Str. 292-299. ISBN 978-80-7325-165-9.
 4. Dogmaty empiryzmu wczoraj i dziś, In: Folia Philosophica, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005. Str. 117-124. ISSN 0208-6336 ISSN 1231-0913.
 5. Základní varianty klasického formalismu. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica V, Universita Palackého v Olomouci, Olomouc 2003. Str. 9-24. ISBN 80-244-0618-7 ISSN 1212-1207
 6. Vztah noetiky a politické filosofie Johna Locka In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica IV, Olomouc 2000. Str. 44-52. ISBN 80-244-0096-0 ISSN 1212-1207.

Aktivní účast na konferencích

 1. Demokracie jako hodnota a problém. Mezinárodní konference. Uspořádala Katedra filozofie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Liberec 22.10. 2010. Příspěvek Pojetí jedince a společnosti v totalitě a demokracii
 2. Koncepce člověka v dějinách a současnosti filozofie. Mezinárodní konference. Uspořádalo Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci. Olomouc 26.-28.11. 2009. Příspěvek Člověk a společnost (otevřená a uzavřená koncepce).
 3. Mezi konfrontací a smírem. XXVII. mezinárodní komeniologické kolokvium. Uspořádalo Muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě, Historický ústav a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy FF MU v Brně a Filozofický ústav AV ČR v Praze. Uherský Brod 14.-15. října 2009. Příspěvek Jedinec a společnost v politických teoriích 17. století.
 4. Jednota a mnohost. Mezinárodní konference k osmdesátým narozeninám Karla Flosse. Uspořádalo Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci a Katedra filozofie FF UP v Olomouci. Olomouc 6.-8. prosince 2006. Příspěvek Apriorní a empirické v moderní teorii poznání.
 5. Odborný seminář pořádaný Fachhochschule Jena a Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, Olomouc 4.-5. dubna 2005. Příspěvek Co dělá jednu disciplínu vědou?
 6. The Summer Academy in Prague. Letní škola a konference pořádaná nadací Studientstiftung des Deutchen Volkes 29.8. - 11.9. 1999. Pracovní skupina Gottlob Frege's Foundations of Logic. (Vedoucí sekce Prof. Dr. Rainer Stuhlmann-Laeisz a Prof. Dr. Pavel Materna.) Příspěvek Disambiguating Natural Discourse.
 7. Mezinárodní filozofická konference v Rzeszowě 26.5. až 29.5. 1999. Příspěvek Pojetí tolerance u Johna Locka.
 8. Mezinárodní filozofická konference Filozofia po tej i tamtej stronie wieku, Wisla květen 1999. Příspěvek Dogmata empirismu včera a dnes.

Studijní pobyty

 1. University of Oxford, University College, OXFORD OX1 4BH, England. Financováno v rámci "Oxford Colleges Hospitality Scheme". Pozice "Visiting fellow", 1.-30.9. 2001.
 2. University of Oxford, The Faculty of Philosophy, 10 Merton Street Oxford OX1 4JJ, England. Financováno z vnitřního grantu UP, květen 2000.

Poslední aktualizace: 13. 12. 2010

Nejnovější aktuality

Thu, 18.10.2018
Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka na FF v Pardubicích zve zájemce na ...
Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Rudolf 
Carnap:

Metafyzikové jsou hudebníci bez muzikálních schopností.