Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.

Filip Tvrdý vystudoval filozofii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2005 je zaměstnán jako odborný asistent na tamější katedře filozofie, kde vyučuje dějiny novověké a analytické filozofie, teorii argumentace a filozofii biologie. V současné době je jeho hlavním badatelským zájmem zkoumání způsobu, jakým lze poznatky kognitivní a sociální psychologie aplikovat při řešení tradičních filozofických problémů.

 

Filip Tvrdý studied Philosophy and Sociology at Philosophical Faculty at Palacký University in Olomouc, Czech Republic. He has been a fellow at the Department of Philosophy since 2005 and he teaches history of modern and analytical philosophy, theory of argumentation and philosophy of biology. Currently, his main scholarly interest is exploring how knowledge from cognitive and social psychology can be applied in solving traditional philosophical problems.

 

Filip Tvrdý hat Philosophie und Soziologie an der Philosophischen Fakultät der Palacký Universität in Olmütz absolviert. Seit dem Jahr 2005 ist er als wissenschaftlicher Assistent an dem dortigen Lehrstuhl für Philosophie angestellt, wo er Geschichte der neuzeitlichen und analytischen Philosophie, Theorie der Argumentation und Philosophie der Biologie unterrichtet. In der Gegenwart liegt sein Forschungsinteresse vor allem in der Untersuchung der Art und Weise, wie die Erkenntnisse der kognitiven Psychologie und der Sozialpsychologie bei der Lösung der traditionellen philosophischen Probleme anwendbar sind.

VZDĚLÁNÍ

 • 1990-1994 studium na Slovanském gymnáziu v Olomouci

 • 1994-2002 studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, nejprve obor filozofie-anglistika, později filozofie-sociologie

 • 1997 obhájil na katedře filozofie bakalářskou práci "Hlavní témata filozofického myšlení Karla R. Poppera" (školitel PhDr. Jiří Kučírek)

 • 1999 obhájil na katedře filozofie diplomovou práci "Teorie významu a pojem pravdy" o filozofii jazyka Donalda Davidsona (školitel doc. Lubomír Valenta)

 • 2000 obhájil na katedře sociologie závěrečnou práci "Diferencovaný ateismus" (školitelka PhDr. Helena Kubátová)

 • 2011 obhájil na katedře filozofie disertační práci "Turingův test" (školitel prof. Jan Štěpán)

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

 • University of Cambridge, 19. květen – 9. červen 2013
 • University of Oxford, 14. leden – 15. únor 2014
 • University of Oxford, 28. červenec – 24. srpen 2014
 • University of Cambridge, 25. leden – 8. únor 2015
 • University of Edinburgh, 30. červen – 28. červenec 2015

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 • v letech 2000-2007 vyučoval angličtinu a základy společenských věd na Gymnáziu Kroměříž

 • od roku 2005 je zaměstnán jako odborný asistent na Katedře filozofie FF UP v Olomouci

 • od roku 2015 člen The Hume Society

povinné kurzy:

 1. Metafyzika (ZS 2003, LS 2004, ZS 2004)

 2. Od Kanta k Fregovi (ZS 2004, ZS 2005, ZS 2006, LS 2007, LS 2008)

 3. Nové cesty filozofie 20. století (LS 2006, LS 2007)

 4. Kapitoly ze současné filozofie (ZS 2008, ZS 2009, ZS 2010, ZS 2011, ZS 2012)

 5. Analytická filozofie (ZS 2007, ZS 2008, ZS 2009, ZS 2010, ZS 2011, ZS 2012, LS 2014, LS 2015, LS 2016, LS 2017, LS 2018)

 6. Novověká filozofie (LS 2009, LS 2010, LS 2011, LS 2012, ZS 2013, ZS 2014, ZS 2015, ZS 2016, ZS 2017)

 7. Filozofický proseminář I: teorie argumentace (ZS 2016, ZS 2017)

 8. Filozofie vědy (LS 2017)
 9. Epistemologie (ZS 2017)

volitelné kurzy:

 1. Analytická filozofie mysli (LS 2004)

 2. Putnam a Rorty (LS 2005)

 3. Quine, jeho předchůdci a pokračovatelé (LS 2005)

 4. Poststrukturalismus a postmodernismus (LS 2008, ZS 2008)

 5. Analytická filozofie po Quinovi (LS 2009, LS 2010, LS 2011, LS 2012, LS 2013, ZS 2016)

 6. Volitelný seminář ke kapitolám ze současné filozofie (ZS 2010)

 7. Překladatelský seminář z analytické filozofie 1,2,3,4 (LS 2009, ZS 2009, LS 2010, LS 2011)

 8. Darwinismus ve filozofii 20. století 1,2,3,4 (ZS 2010, LS 2011, ZS 2011, LS 2012)

 9. Dějiny filozofie pro filology (katedra bohemistiky, ZS 2011)

 10. Argumentační chyby a kognitivní biasy (LS 2012)

 11. Ateistův průvodce realitou (ZS 1012)

 12. Filozofie komunikace (katedra žurnalistiky, ZS 2012)

 13. Dialog přírodních a humanitních věd 1,2,3 (LS 2013, ZS 2013, LS 2014)

 14. Filozofie biologie (LS 2013)

 15. Kognitivní chyby a biasy (LS 2013, LS 2015)

 16. Neformální logika a teorie argumentace (ZS 2013, ZS 2014, společně s Martinou Juříkovou a Zuzanou Rybaříkovou)
 17. Problémy současné filozofie 1,2,3,4 (ZS 2013, LS 2014, ZS 2014, LS 2015)
 18. Usuzování a argumentace (katedra žurnalistiky, ZS 2013, společně s Martinou Juříkovou a Zuzanou Rybaříkovou)
 19. Analytic Philosophy Reading Group (ZS 2015, společně s Lassem Nielsenem)
 20. David Hume (ZS 2014, ZS 2015, společně s Adélou Rádkovou)
 21. Neformální logika a teorie argumentace (LS 2016, společně se Zuzanou Rybaříkovou)
 22. Philosophy of Language (LS 2016, ZS 2016, LS 2017, ZS 2017)
 23. Střet kontinentální a analytické filozofie (LS 2016, společně s Martinem Jabůrkem)
 24. Základy logiky (katedra žurnalistiky, LS 2016)

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

 1. "Současný analytický nominalismus", česko-polská konference Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizowania ludzkiego losu (Wisla, 11.-14. 5. 1998).

 2. "7 Deadly Sins of Plato's Political Philosophy", česko-polská konference Drogi platonizmu w filozofii starożytnej i średniowiecznej (Ustroń, 14.-17.5. 2002).

 3. "Charles Darwin a naturalistické koncepce člověka", mezinárodní konference Koncepce člověka v dějinách a současnosti filozofie (Olomouc, 26.-28. 11. 2009).

 4. "Morální a právní důsledky kauzálního determinismu", mezinárodní konference Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filozofie (Olomouc, 5.-7. 10. 2011).

 5. "Recepce aristotelské teleologie v darwinistické biologii", konference Filozofie přírody mezi aristotelismem a darwinismem (Olomouc, 2. 12. 2011).

 6. "K některým extravagantním teoriím významu", mezinárodní konference Od slova k modelu jazyka (Olomouc, 7.-9. 5. 2012).

 7. "Naturalizovaná filozofie jako vědecká žurnalistika pro náročné", mezinárodní kolokvium Kultura - média - komunikace (Olomouc, 15.-16. 11. 2012).

 8. "Možnosti naturalizace etiky", konference Duše, člověk, morálka: aristotelská a darwinistická tradice (Olomouc, 7. 12. 2012).

 9. "Scientismus není pejorativní pojem", konference Hranice filozofie, hranice vědy (Olomouc, 11. 4. 2013).

 10. "Ontologické příčiny a etické důsledky kauzálního determinismu", Letní filozofická škola (Dub nad Moravou, 2. 7. 2013).

 11. "Proti introspekci", konference Duše a vědění (Olomouc, 1. 11. 2013).

 12. "Proti myšlenkovým experimentům", workshop Experiment ve filozofii (Olomouc, 12.-13. 12. 2013).

 13. "Ontologické příčiny a etické důsledky kauzálního determinismu", Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti (Hradec Králové, 26. 3. 2014).
 14. "Anti-Scientism, Conceptual Analysis and High-End Science Journalism", Ernst Mach Workshop (Praha, 5. 5. 2014).
 15. "Nesnáze introspekce", Jednota filozofická (Olomouc, 12. 11. 2014).
 16. "Hume proti náboženství", konference Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma (Olomouc, 25. 9. 2015).
 17. "Turingův test a jeho nepřátelé", Společnost pro kognitivní vědu a filosofii (Praha, 19. 11. 2015).
 18. "Introspekce a nástrahy konfabulace", Logicko-filosofický seminář na ÚFAR FF UK (Praha, 7. 12. 2015).
 19. "Meze lidského poznání. Evoluční původ kognitivních biasů a možnosti jejich překonání", Zoologický seminář na PřF UP (Olomouc, 20. 4. 2016).
 20. "The Science of Man's Religion", mezinárodní konference Hume's Science of Human Nature: Perspectives of Interpretation na FLÚ AV ČR (Praha, 31. 8. - 3. 9. 2016).
 21. "Místo myšlenkových experimentů v naturalizované filozofii", konference Hradecké filozofické dny (Hradec Králové, 6.-7. 10. 2016).
 22. "Nesnáze introspekce", Jednota filozofická (Ostrava, 18. 10. 2016).
 23. "Turingův test a jeho recepce", Zimní škola kognitivní psychologie (Malá Skála, 2.-5. 2. 2017).
 24. "Výuka teorie argumentace na Filozofické fakultě UP", Kolokvium k výučbe argumentácie, kritického myslenia a písania (Banská Bystrica, 20. 4. 2017).
 25. "The Place of Thought Experiments in Naturalized Philosophy", mezinárodní konference Veda a hodnoty: naturalistické a konštruktivistické prístupy (Bratislava, 4.-5. 5. 2017).
 26. "Obrana epistemického paternalismu", XXI. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii (Stará Lesná, 30. 8 - 2. 9. 2017).
 27. "Obrana epistemického paternalismu", Jednota filozofická (Brno, 2. 10. 2017).

ORGANIZAČNÍ ČINNOST

 1. Koordinace katedry v programech Erasmus (2006-2013), UPlift (2011-2014) a Erasmus+ (od 2014).
 2. Organizace přednášek Jednoty filozofické v Olomouci (od 2011).

 3. Spoluúčast na organizaci kolokvia The Concept of Phainomena in Aristotle's Natural Philosophy (Olomouc, 23.-25. 9. 2011, společně s Pavlem Hobzou).

 4. Spoluúčast na organizaci konference Filozofie přírody mezi aristotelismem a darwinismem (Olomouc, 2. 12. 2011, společně s Pavlem Hobzou).

 5. Příprava "Bibliografie analytické filozofie v českém a slovenském jazyce", organizace studentů v rámci pomocných vědeckých sil (2012).

 6. Účast na diskusním panelu "Cena filozofie" (Brno, 15. 11. 2012, společně s Radimem Bělohradem, Zdeňkou Jastrzembskou a Markem Pichou).

 7. Spoluúčast na organizaci kolokvia Antická rétorika a Aristotelova koncepce vědění (Olomouc, 21.-23. 11. 2012, společně s Pavlem Hobzou).

 8. Spoluúčast na organizaci konference Duše, člověk, morálka: aristotelská a darwinistická tradice (Olomouc, 7. 12. 2012, společně s Pavlem Hobzou).

 9. Organizace konference Hranice filozofie, hranice vědy (Olomouc, 11.-12. 4. 2013, společně s Martinem Jabůrkem a Pavlem Hobzou).

 10. Spoluúčast na organizaci workshopu Aristotle and endoxa (Olomouc, 1.-3. 10. 2013, společně s Colinem Guthrie Kingem a Pavlem Hobzou).

 11. Spoluúčast na organizaci studentské konference OLEX 2013 (Olomouc, 11.-12. 10. 2013, společně s Pavlínou Heinzovou a Vladimírem Vodičkou).

 12. Spoluúčast na organizaci konference Duše a vědění (Olomouc, 1. 11. 2013, společně s Pavlem Hobzou).

 13. Organizace konference Experiment ve filozofii (Olomouc, 12.-13. 12. 2013, společně s Martinem Jabůrkem a Martinou Juříkovou).

 14. Organizace přednášek Michelle Montague a Galena Strawsona (Olomouc, 29.-30. 5. 2014).

 15. Organizace přednášek Olivera Curryho (Olomouc, 5. 9. 2014, společně s Romanou Žihlavníkovou).

 16. Organizace přednášek Petera Millicana (Olomouc, 22.-23. 9. 2014, společně s Michaelou Čakányovou).

 17. Spoluúčast na organizaci studentské konference OLEX 2015 (Olomouc, 27. 2. 2015, společně s Pavlínou Heinzovou a Vladimírem Vodičkou).
 18. Organizace přednášek Timothyho Williamsona (Olomouc, 9.-10. 3. 2015, společně s Michaelou Čakányovou).
 19. Organizace přednášek Petera Singera (Olomouc, 15.-16. 6. 2015, společně s Michaelou Čakányovou).
 20. Organizace konference Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma (Olomouc, 25. 9. 2015, společně s Adélou Rádkovou).
 21. Organizace konference Studentská konference doktorandů filozofie (Olomouc, 12.-13. 5. 2016, společně s Adélou Rádkovou a Vladimírem Vodičkou).
 22. Organizace přednášek Maartena Boudryho (Olomouc, 5.-6. 12. 2016, společně s Michaelou Čakányovou).
 23. Organizace konference Studentská konference doktorandů filozofie (Olomouc, 9.-10. 3. 2017, společně s Petrou Chudárkovou a Adélou Rádkovou).
 24. Organizace studentské konference Philosophia (Olomouc, 15.-16. 2. 2018, společně s Petrou Chudárkovou).
 25. Psaní recenzních posudků pro AntropoWebCzech and Slovak Journal of HumanitiesFilosofický časopis, Filozofie dnes, KudějOrganon F, Pro-Fil, Studia paedagogicaTeorie vědy.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

monografie:

 1. Turingův test: Filozofické aspekty umělé inteligence, Praha: Togga, 2014.
 2. Nesnáze introspekce: Svoboda rozhodování a morální jednání z pohledu filozofie a vědy, Praha: Togga, 2015.

články a kapitoly:

 1. "Filozofie ve službách moci I", Aluze, roč. 1997, čís. 2, s. 2-3. "Filozofie ve službách moci II", Aluze, roč. 1997, čís. 3, s. 2-3.
 2. "Obrana determinismu", Proglas, roč. 8, čís. 10 (1997), s. 37-38.
 3. "7 Deadly Sins of Plato's Political Philosophy", Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Philosophica, roč. 5 (2003), s. 151-155.
 4. "Jazyk myšlení", "Komputační teorie mysli", "Modularita mysli" a "Turingův stroj/Turingův test", in: Tomáš Marvan a Juraj Hvorecký (eds.), Základní pojmy filozofie jazyka a mysli, Nymburk: OPS, 2007.
 5. "Charles Darwin a naturalistické koncepce člověka", in: T. Nejeschleba , V. Němec & M. Recinová (eds.), Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie, II: Od Kanta po současnost, Brno: CDK, 2011, s. 33-41.
 6. "Review of Experimental Philosophy", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, Vol. 1, No. 1 (2011), s. 158-159.
 7. "K některým extravagantním teoriím významu", in: Božena Bednaříková a Pavla Hernandezová (eds.), Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 343-349.
 8. "Anti-Scientism, Conceptual Analysis and High-End Science Journalism", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2016, čís. 1, s. 70-76.
 9. "Střet kontinentální a analytické filozofie", Filosofie Dnes, roč. 8, čís. 2 (2016), s. 3-19.
 10. "O Humově naturalismu, skepticismu a ateismu. Rozhovor s Peterem Millicanem", Filosofický časopis, roč. 65, čís. 2 (2017), s. 163-174.
 11. "Hume proti náboženství", Filosofický časopis, roč. 65, čís. 2 (2017), s. 207-220.

editor:

 1. Hranice filozofie, hranice vědy: sborník abstraktů (společně s Martinem Jabůrkem) Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 2. Experiment ve filozofii: sborník abstraktů (společně s Martinem Jabůrkem), Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 3. Interpretační potíže ve filosofii Davida Huma (hostující editor monotematického bloku), Filosofický časopis, roč. 65, čís. 2 (2017).
 4. Česká filozofie: sebrané spisy Lubomíra Valenty I (společně Petrou Chudárkovou, Roman Kucsou, Ondrejem Močkorem a Michalem Müllerem), Olomouc: Univerzita Palackého, 2017.
 5. Filozofie jazyka a vědy: sebrané spisy Lubomíra Valenty II (společně Petrou Chudárkovou, Roman Kucsou, Ondrejem Močkorem a Michalem Müllerem), Olomouc: Univerzita Palackého, 2017.
 6. Bolzanova logika: sebrané spisy Lubomíra Valenty III (společně Petrou Chudárkovou, Roman Kucsou, Ondrejem Močkorem a Michalem Müllerem), Olomouc: Univerzita Palackého, 2018.

GRANTOVÁ ČINNOST

 1. Přírodní filozofie (2010-2011), Studentská grantová soutěž UP, č.p. FF_2010_010 (řešitel).
 2. Filozofie přírody mezi aristotelismem a darwinismem (2011-2012), Studentská grantová soutěž UP, č.p. FF_2011_034 (řešitel).
 3. Cyklus přednášek v rámci Jednoty filozofické (2011-2012), Vzdělávací nadace Jana Husa (hlavní řešitel).
 4. Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami (2011-2014), Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, č.p. CZ.1.07/2.2.00/28.0076 (řešitel).
 5. Metodologie v přírodní filozofii (2012-2013), Studentská grantová soutěž UP, č.p. FF_2012_024 (řešitel).
 6. Výzkumná síť teorie a dějin vědy (2012-2014), Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, č.p. CZ.1.07/2.4.00/31.0108 (koordinátor, člen týmu).
 7. Nesnáze introspekce (2012-2014), Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP, č. p. 452100171 (hlavní řešitel).
 8. Filozofické aspekty umělé inteligence (2013), Podpora publikační činnosti akademických pracovníků FF UP, IRP 2013: Excelence vzdělávání (hlavní řešitel).
 9. Věda v aristotelské tradici (2013-2014), Studentská grantová soutěž UP, č.p. FF_2013_065 (řešitel).
 10. Neformální logika a teorie argumentace (2013-2015), Studentská grantová soutěž UP, č.p. FF_2013_050 (hlavní řešitel).
 11. Problémy současné filozofie (2014), Inovace studijních programů na úrovni předmětů, č. p. FRUP_2014_2_090 (hlavní řešitel).
 12. Epistemologický status vědy a problém demarkace pseudovědy (2014-2016), Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP, č. p. 452100761 (hlavní řešitel).
 13. Historická řešení současných filozofických problémů (2015-17), Studentská grantová soutěž UP, č.p. IGA_FF_2015_004 (hlavní řešitel).
 14. Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma (2015-2016), Studentská grantová soutěž UP, č.p. IGA_FF_2015_023 (řešitel).
 15. Inovace a e-learning v teorii argumentace (2017), Rozvojový projekt v rámci institucionálního plánu UP, č.p. FRUP_2017_046 (hlavní řešitel).
 16. Sebrané spisy Lubomíra Valenty (2017-2018), Studentská grantová soutěž UP, č.p. IGA_FF_2017_006 (hlavní řešitel).
 17. Filozofie člověka mezi antikou a současností (2018-2019), Studentská grantová soutěž UP, č.p. IGA_FF_2018_003 (hlavní řešitel).

POPULARIZAČNÍ ČINNOST

 1. Blog Massive Error, http://massive-error.blogspot.com, 2009-2013.
 2. Článek "Chvála darwinismu v deseti obrazech", AFOhled, roč. 2011, čís. 1, s. 5.
 3. Moderování diskusního panelu "Pornografie dnes" (Přehlídka netradičního filmu, Dům kultury, Mladá Boleslav, 2. 9. 2011).
 4. Úvodní přednáška k dokumentárnímu filmu "The Intelligence Revolution" z cyklu Visions of the Future (Academia film Olomouc, kino Metropol, Olomouc, 17. 4. 2012).
 5. Úvodní přednáška k dokumentárnímu filmu "The Giraffe" z cyklu Inside Nature's Giants (Dokumentární pondělky, kino Světozor, Praha, 25. 3. 2013).
 6. Účast na diskusním panelu "Věda a pseudověda" (Academia film Olomouc, Umělecké centrum UP, Olomouc, 18. 4. 2013).
 7. Úvodní přednáška k dokumentárnímu filmu The Grammar of Happiness (Dokumentární pondělky, kino Světozor, Praha, 16. 7. 2013).
 8. Přednáška "Evoluční a kognitivní původ religiozity" (Atheocon, klub Utopie, Praha, 21. 9. 2013).
 9. Úvodní přednáška k dokumentárnímu filmu Genius of Britain (Academia film Olomouc, Umělecké centrum UP, Olomouc, 18. 4. 2014); moderování programové sekce Alan Turing, 18.-20. 4. 2014.
 10. Přednáška "Náboženství jako pseudověda a paravěda" (diskusní panel Věda - kritické myšlení - víra, Ústav filozofie a religionistiky FF UK, Praha, 14. 5. 2014).
 11. Rozhovor "Výchova filozofů v mezinárodním kontextu", Aspekt, roč. 2014, čís. 4, s. 19-21.
 12. Tisková zpráva "Evolučná teória je najdôležitejším nápadom všetkých čias", Denník N, 12. 2. 2015.
 13. Přednáška "Jsou lidé jedineční?" (Dětská univerzita, Olomouc, 25. 2. 2015, společně s Romanem Kucsou, Adélou Rádkovou, Zuzanou Rybaříkovou a Vladimírem Vodičkou; 30. 9. 2015, společně s Romanem Kucsou, Adélou Rádkovou, Vladimírem Vodičkou a Terezou Zbíralovou; 2. 3. 2016, společně s Romanem Kucsou, Adélou Rádkovou, Zuzanou Rybaříkovou, Vladimírem Vodičkou a Terezou Zbíralovou).
 14. Rozhovor pro Dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc, 15. 6. 2015.
 15. Tisková zpráva "Světoznámý filozof Singer poprvé přednášel v Česku. Vybral si Olomouc", Mladá fronta DNES, 16. 6. 2015.
 16. Vstup v Hyde Park Civilizace, ČT24, 19. 6. 2015.
 17. Přednáška "Iluze, hádanky a paradoxy" (Dětská univerzita, Olomouc, 29. 11. 2016, společně s Petrou Chudárkovou, Ondrejem Močkorem, Romanem Zavadilem a Terezou Zbíralovou; 21. 2. 2017, společně s Petrou Chudárkovou, Ondrejem Močkorem a Romanem Zavadilem).
 18. Tisková zpráva "Vedci vo svete o chaose s databázemi", Denník N, 11. 1. 2017.
 19. Přednáška "Filozofie a kritické myšlení" (Přírodovědné gymnázium PRIGO, Ostrava, 13. 1. 2017; Katedra filozofie FF UP, Olomouc, 8. 12. 2017, společně s Petrou Chudárkovou; Soutěž Nebojme se myslet!, Olomouc, 15. 12. 2017, společně s Petrou Chudárkovou).
 20. Přednáška "Pseudovědci, konspirátoři a hranice kritického myšlení" (Hvězdárna a planetárium Brno, 29. 3. 2018).

VEDENÍ DIPLOMOVÝCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ

obhájené práce:

 1. Soňa Langerová, magisterská práce Donald Davidson k základním problémům teorie poznání, 2006.

 2. Jan Brett, magisterská práce Kritika relativismu T. S. Kuhna a R. Rortyho z realistické pozice (se zvláštním přihlédnutím k filozofii historiografie), 2008.

 3. Vanda Černohorská, bakalářská práce Pojetí subjektu v rámci současného feministického diskursu: ideálně typická mapa feministických diskuzí s důrazem na teorii Judith Butler, 2010.

 4. Šimon Gillar, bakalářská práce Konec dějin: Od Hegela k Fukuyamovi, 2010.

 5. Tereza Zbíralová, magisterská práce John R. Searle: reakce na silnou umělou inteligenci a jeho pojetí intencionality, 2010.

 6. Vendula Klemešová, magisterská práce Rozum a cit: dvě odlišná pojetí etiky, 2012.

 7. Aneta Dostalíková, magisterská práce Interrupce jako filozofický problém, 2013.

 8. Pavlína Heinzová, bakalářská práce Zdravý rozum z pohledu kognitivních věd, 2013.

 9. Petra Chudárková, bakalářská práce Kritika klasického utilitarismu a problém drezíny, 2013.

 10. Václav Kočí, magisterská práce Supervenience ve filozofii mysli, 2013.

 11. Dalibor Pavlas, bakalářská práce La Mettrieho filozofie mysli a jeho odpověď na psychofyzický problém, 2013.

 12. Tomáš Chlebek, bakalářská práce Zdroje lidské touhy po narativním výkladu světa, 2014.

 13. Roman Zavadil, bakalářská práce Pojetí kauzality ve filozofii Davida Huma a Immanuela Kanta, 2014.

 14. Ondřej Vrabeľ, magisterská práce Pojetí náboženské zkušenosti u Williama Jamese na pozadí sporu The Battle of the Absolute.
 15. Petra Chudárková, magisterská práce Neuroetika: morální intuice a jejich role v etice, 2016.
 16. Tomáš Laštovička, bakalářská práce Od víry k evidenci, 2016.
 17. Marek Suchánek, magisterská práce Morální status embrya v perspektivě morální diference mezi human being a human person, 2016.
 18. Roman Zavadil, magisterská práce Epistemologie a metodologie Isaaca Newtona a Davida Huma na pozadí vědecké revoluce, 2016.
 19. Jan Borek, bakalářská práce Descartovo pojetí Boha v rámci Meditací o první filosofii, 2017.

rozpracované práce:

 1. Daniel Boucník, magisterská práce Psychofyzický a intuitivní dualismus.
 2. Kristýna Čižmářová, bakalářská práce Etické aspekty přijímání uprchlíků.
 3. Matěj Dražil, magisterská práce Spor o povahu lidové psychologie v současné filozofii mysli.
 4. Jitka Fischerová, bakalářská práce Myšlenkový experiment Franka Jacksona.
 5. John Gealfow, bakalářská práce Univerzalismus z hlediska pozitivního práva.
 6. Petra Chudárková, disertační práce Klasický utilitarismus a hluboký pragmatismus ve světle současné filozofie a vědy.
 7. Tomáš Laštovička, magisterská práce Ontologický status vědeckých entit.
 8. Lasse Nielsen, disertační práce Personal Identity in an Uploaded Mind.
 9. Jonáš Plaček, magisterská práce Emotivismus a expresivismus v etice: prolnutí, nebo diference?
 10. Adéla Rádková, disertační práce Filozofická reflexe Ústavy Spojených států amerických.
 11. Linda Šagátová, bakalářská práce O samovražde: porovnanie prístupov Davida Huma a vybraných existencialistických filosofov.
 12. Jaromír Škoda, disertační práce Deimunizace psychoanalytických předpokladů formulací hypotéz.
 13. Vladimír Vodička, disertační práce Konec antropocentrismu v myšlení Charlese Darwina: důsledky Darwinovy evoluční teorie pro náboženství, filozofii a vědu.
 14. Roman Zavadil, disertační práce Filozofické aspekty klasické mechaniky.
 15. Tereza Zbíralová, disertační práce John R. Searle: kritika tradičního modelu racionality a jeho vlastní pojetí racionality na pozadí experimentální filozofie.

Nejnovější aktuality

Fri, 16.11.2018
Do STAGu byl vložen termín na lednové státnice / obhajoby.  Na termín máte možnost ...
Tue, 11.12.2018
V týdnu od 12.11.-16.11.2018 bude probíhat "Týden humanitních věd". Naše katedra se ...
Mon, 11.6.2018
S lítostí oznamujeme, že zítřejší přednáška Jednoty filozofické se nekoná, ...
Fri, 11.5.2018
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyhlašuje Call for Papers pro ...
Tue, 23.10.2018
Na policích knihovny Zbrojnice najdete nové přírůstky z oblasti filozofie: Julian ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Friedrich 
Nietzsche:

Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili! Čím se utěšíme, my vrazi všech vrahů?
To nejsvětější a nejmocnější, co svět doposud měl, vykrvácelo pod našimi noži, -
kdo z nás tuto krev smyje?