Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Jan Štěpán

Vzdělání

Jan Štěpán
 1. numerická matematika, 1971 na PřF UP Olomouc
 2. PhDr. - logika, 1975 na FF UK Praha
 3. RNDr. - matematická informatika, 1979 na PřF UP Olomouc
 4. CSc. - dějiny filosofie, 1981 na FF UJEP Brno
 5. docent - logika, 1992 na FF MU Brno
 6. profesor - logika, 1997 na FF MU Brno

Současné zaměstnání

profesor katedry filosofie FF UP Olomouc

Předchozí zaměstnání

 1. 1971-77 Moravské železárny Olomouc (programátor)
 2. 1977-81 katedra filosofie, logiky a sociologie FF UJEP Brno
 3. 1981-86 Závody těžkého strojírenství Olomouc (systémový analytik)
 4. 1986-90 katedra výpočetní techniky PřF UP Olomouc (1990 vedoucí katedry)
 5. 1990- katedra filosofie FF UP Olomouc (1990-98 vedoucí katedry, 1997- proděkan pro vědeckobadatelské záležitosti)

Výzkumné zájmy

 1. klasická logika - teorie důkazu a formální systémy
 2. neklasické logiky - deontická logika a její aplikace v právních vědách
 3. logická analýza přirozeného jazyka
 4. analytická filosofie
 5. logika jako servisní disciplína filosofie - filosofie jazyka.

Bibliografie

Monografie

 1. Trojhodnotová logika. FF UK Praha, 1975.
 2. Sémantické kontroly v Cobolu T200. PF UP Olomouc, 1979.
 3. Normativní logika a normativní teorie. FF UJEP Brno, 1980.
 4. Normativní logika a normativní systémy. FF MU Brno, 1991.
 5. Logika a logické systémy. Votobia Olomouc, 1992.
 6. Logika. Terminologický a výkladový slovník. Ateliér Milata Ostrava, 1994. (s J. Hrubešem)
 7. Formální logika. FIN Olomouc, 1995.
 8. Filozofická logika: nová cesta? Olomouc 2000. (s P. Maternou)
 9. Logika a právo. C. H. Beck Praha, 2001.
 10. Klasická logika. VUP Olomouc, 2001.
 11. Jazyk Logika Filozofie. VUP Olomouc, 2002.
 12. Logika a právo. 2., doplněné vydání. C. H. Beck Praha, 2004.
 13. Logika a právo, 3. vydání. C. H. Beck Praha, 2011.

Skripta

 1. Diskrétní matematika. VUP Olomouc, 1989.
 2. Algoritmy matematické logiky. VUP Olomouc, 1990.
 3. Klasická logika. VUP Olomouc, 1991.
 4. Logistické systémy. VUP Olomouc, 1992.
 5. Formální deontika. VUP Olomouc, 1994.
 6. Logika možných světů I. VUP Olomouc, 1995.
 7. Logika možných světů II. VUP Olomouc, 1995.
 8. Logika možných světů III. VUP Olomouc, 1997.
 9. Logika pro právníky. PF UP, 2003.

III. Studie

 1. O "pravdivosti" a "prospěšnosti". Estetika, XV, 2 (s J. Gabrielem).
 2. Charakteristika příkazu IF pomocí modalit. SPFFBU, B 26/25, 1977-78.
 3. Jazyk a poznání. FF UJEP Brno 1980.
 4. Normativní teorie a realita. SPFFBU, B 28, 1981.
 5. Dedukce v normativních soustavách. SPFFBU, B 29, 1982.
 6. Normativní logika s kvantifikátory. SPFFBU, B 30, 1983.
 7. Normativní soustavy a konzistence. SPFFBU, B 31, 1984.
 8. Poznávací hodnota norem. Sborník: Jiřina Popelová, filozofka a učitelka filozofie. FF UJEP Brno, 1984.
 9. Modifikace normativní logiky. SPFFBU, B 32, 1985.
 10. Filosofie z hlediska kybernetiky. Sborník: Filozofie v dějinách a současnosti. FF UJEP Brno, 1985.
 11. Využití neklasických logik v umělé inteligenci. ÚFS ČSAV Praha, 1986.
 12. Konzistence normativních systémů. ÚFS ČSAV Praha, 1987.
 13. Klasifikace norem. SPFFBU, B 34, 1987.
 14. Time Conditional Propositions. AUPO Mathematica XXVII, 1988.
 15. Normy a logika. ÚFS ČSAV Praha, 1988.
 16. Individualised Normative Logic. AUPO Mathematica XXVIII, 1989.
 17. Individualizace normativní logiky. Teorie rozvoje vědy XIII/1 1989.
 18. Metody dokazování teorémů výrokového počtu v Prologu. ÚFS ČSAV Praha, 1989.
 19. Propositional Calculus Proving Methods in Prolog. AUPO Mathematica XXIX, 1990.
 20. Automated Theorem Proving in Monadic Predicate Calculus. AUPO Mathematica XXX, 1991.
 21. Normativní logika a čas. AUPO Philosophica I, 1993.
 22. O analytické metodě. Sborník Myśl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych. Katowice 1995.
 23. Logika i filozofia. Sborník Filozofia jako przetwarzanie idei w człowieku. Katowice 1997.
 24. Logika a filosofie. AUPO Philosophica III, 1997.
 25. Interpretacja kontextowa. Sborník Człowiek - Technika - Środowisko (człowiek współczesny wobec wyzwań końca wieku). Katowice 1998.
 26. Logika i normy. In: Przybliżanie przeszłości. Katowice 1998.
 27. Dzisiejsza filozofia w Czechach. Principia - Ekspres Filozoficzny 22. Kraków czerwiec 1999.
 28. An Ontological Interpretation of Norms. 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science - Volume of Abstracts. August 20-26, 1999 - Cracow, Poland.
 29. An Interpretation of the Logic of Norms. AUPO Philosophica IV, 2000.
 30. Dedukce v transparentní intenzionální logice. AUPO Philosophica IV, 2000.
 31. Trzy uwagi o filozofii postanalyticznej. Filozofia nauki, 3-4, VII, 00. (Warszawa 2000)
 32. Deontic Modalities in Transparent Intensional Logic. in: Childers T., Palomäki J. (ed.): Between Words and Worlds. Filosofia, Praha 2000.
 33. O pokroku (obratem k jazyku). Filosofický časopis, roč. 49, č. 1, 2001.
 34. Systemy normatywne. Principia, tom XXIX, Kraków 2001.
 35. Podważalne rozumowania deontyczne. Ruch filozoficzny, tom LVIII, numer 2, rok 2001.
 36. Fakt ewolucji? In: Kiepas A. (ed.): Człowiek wobec wyzwań racjonalności. Katowice 2002.
 37. Právo na tenkém ledě. In: FILOSOFIA KAI SUNOUSIA, VUP Olomouc,2002.
 38. Obsah a rozsah pojmu. AUPO Philosophica V.
 39. Logika filosofických pověr. AUPO Philosophica V.
 40. Nevyužité role logiky v právu. In: České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy. MU Brno, 2003.
 41. Bezespornost normativních systémů. In: Věda, poznání, komunikace, Filosofia Praha, 2004.
 42. Controversial Attempt: Contribution to the Legitimation of Science and Technology. In: Rationality Today - Challenges, Problems, Changes, Wydawnictwo U. Śl. Katowice, 2003.
 43. Logika filozoficznych zabobonów. in: Ojciec Józef Bocheński. Drogi źycia i myślenia filozoficznego. W stulecie urodzin Uczonego. Gnome – Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne Katowice, 2004.
 44. Otázky a rozkazy v logice. in: Čeština – univerzália a specifika, 5. Nakladatelství Lidové noviny Praha, 2004.
 45. Existují univerzální „globální“ hodnoty? in: Wartości i ich funkcje w kszta?towaniu cywilizacji globalnej. Wydawnictwo U. Śl. Katowice, 2004.
 46. K dualitě bytí a mětí. in: České právní myšlení a logika – minulost a perspektivy II. Masarykova univerzita Brno, 2005.
 47. Analytický teista Alvin Plantinga. in: Aluze 2/05.
 48. Bytí a mětí - jedna ontologie. in: Filozofia i czas przes?y. Wydawnictwo U. Śl.Katowice, 2005.
 49. SPFFBU - Sborník prací filosofické fakulty brněnské university
 50. AUPO - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
 51. Kant v právní vědě. in: AUPO Philosophica VI. Olomouc 2005.
 52. Kant v právní vědě. in: Pytania i perspektywy transcendentalizmu. Wydawnictwo U. Śl. Katowice 2006.
 53. Co všechno víme? in: SPFFBU Studia philosophica, B 53, ročník 2006. Brno 2006.
 54. Hodnoty a logika. in: Pocta Evě Mrhačové. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2006.
 55. Základní problémy argumentace. in: Cesty k vědě. Nakladatelství Olomouc, s. r. o., 2007.
 56. Rovnost a spravedlnost. in: Věda Filosofie Metodologie. Filosofia, Praha 2009.
 57. Usuzování nad povinnostmi. in: Časopis pro právní vědu a praxi, 2009, vol. XVII, no. 1, Brno 2009.
 58. Prawa czlowieka jako globalny interkulturowy problem. in: Filozofia wobec globalizacji. Oficyna Wydawnicza Waclaw Walasek, Katowice 2009.
 59. Problémy normativního usuzování. in: Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, No 365. Brno 2009.
 60. O demokracii (obratem k jazyku). in: Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, No 365. Brno 2009.
 61. Bytí a mětí. in: Studia philosophica 57, 2010, 1. Brno 2010.
 62. Demokracie, lidská práva a kultura. in: Proměny vědění od Augustina k dnešku. CDK 2010.
 63. Usuzování z přikázání. Studia theologica 13, č. 4 (46). Olomouc 2011.
 64. Information – Meaning – Token. in: IX polski zjazd filozoficzny Ksiega Streszczeń. Gliwice – Katowice – Wisla, 2012.
 65. Information – Meaning – Token. in: Ruch Filozoficzny, tom LXX, numer 1. Toruń 2013.
 66. A Critique of Pragmatic Reasoning. in: Czech and Slovak Journal of Humanities, Philosophica II/2013, Olomouc 2013.
 67. Informace vs data. in: Teorie vědy, XXXVI, mimořádné číslo, Praha 2014.

Spolupráce na slovnících

 1. Filosofický slovník. FIN Olomouc, 1995. (227 hesel)
 2. Všeobecná encyklopedie ve 4 svazcích. Nakladatelský dům OP Praha, 1996-98. - (20 hesel)
 3. Filosofický slovník. Nakladatelství Olomouc 1998. 2. rozšířené vydání. (18 nových a 129 přepracovaných hesel)
 4. Jiří Gabriel (ed.): Slovník českých filozofů. Masarykova univerzita v Brně, 1998. (3 hesla)
 5. Encyklopedický slovník češtiny. Nakladatelství Lidové noviny Praha 2002. (14 hesel)

Nejnovější aktuality

Fri, 16.11.2018
Do STAGu byl vložen termín na lednové státnice / obhajoby.  Na termín máte možnost ...
Tue, 11.12.2018
V týdnu od 12.11.-16.11.2018 bude probíhat "Týden humanitních věd". Naše katedra se ...
Mon, 11.6.2018
S lítostí oznamujeme, že zítřejší přednáška Jednoty filozofické se nekoná, ...
Fri, 11.5.2018
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyhlašuje Call for Papers pro ...
Tue, 23.10.2018
Na policích knihovny Zbrojnice najdete nové přírůstky z oblasti filozofie: Julian ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Gottlob 
Frege:

Jestliže úkolem filozofie je zlomit moc slova nad lidskou myslí, odhalovat iluze, které prostřednictvím jazyka
pocházejí ze vztahů mezi pojmy, a osvobozovat myšlení od toho, co k němu přidává pouze povaha jazykových prostředků,
pak se moje pojmové písmo může pro filozofy stát užitečným prostředkem.