Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Mgr. Karel Šebela, Ph.D.

Mgr. Karel Šebela, Ph.D.

 

 

 

Personal data

Studied philosophy and history at Palacký University between the years 1996-2002. The topic of his thesis was “The Philosophy of Logic by Pavel Tichý”. He finished his post-graduate education at the Department of Philosophy of Palacký University in 2005 with a dissertation “The Philosophy of Logic by Pavel Tichý”.

Work Profile

His main focus during his graduate and post-graduate studies was logic, mainly Philosophy of Logic developed by Pavel Tichý. From this topic stems his broader interest in logic as a philosophy discipline, the philosophy of logic, analytical philosophy and recently also the history of logic. The unifying element in all his work is the search for a working connection between logic and philosophy.

Work history

Assistant professor at the Department of Philosophy at Palacký University. Secretary of the department since 2008. From 2006 on teacher at the Department of Journalism, 2006 – 2010 teacher at the Department of Social Sciences at the Pedagogical Faculty of Palacký University. In 2006/2007 teacher at the Department of Philosophy of the Faculty of Theology of Palacký University, 2008/2009 teacher at CARITAS – College of Social Work Olomouc. 2010-2011 a member of the Philosophy Faculty senate, member of the Council of Higher Education Institutions, representing the Philosophical Faculty of UP. A member of the Chamber for the Philosophy of Science at the Department of Philosophy.

Organising events and grant activities

Co-organizing the Olomouc Organon V. conference (28.-31.8.2006) – specifically the Didactics and Teaching Methods Seminar, whose main focus was using didactic software. It was organised within a grant project of Jan Hus Ecucation Foundation No. CI0502/NIF Organon V.: How much logic can be taught by computers? A seminar about the teaching method and didactics of logic with a special focus on the various uses of didactic software. He co-edited the Proceedings of this event.

Co-executor of the grant project of FRVŠ “Creating an Electronic Database of Examples for Introductory Courses at Universities” No. 65/2008, during which he organised the ORGANON VI.: A Seminar about the teaching method and didactics of logic with a specific focus on the issue of creating and searching for examples (Dub nad Moravou, 14.-17.9.2008). He co-edited the Proceedings of this event.

Co-organising the ORGANON VII. - NIHIL NOVI conference (A seminar about the teaching method and didactics of logic with the focus on how and what to teach when teaching logic in Olomouc 23.-26.9.2010) organised within the grant ESF OPVK No.: CZ.1.07/2.2.00/07.0217 ORGANON – LMS for teaching logic.

From November 11th 2011 he takes part in the project OPVK “The Innovations of General Linguistics Studies in Cooperation with Sciences”, project number CZ.1.07/2.2.00/28.0076.

Co-organising the 22nd Summer Philosophy School in Dub nad Moravou (July 1st – 7th 2012).

Co-organising the 23rd Summer Philosophy School in Dub nad Moravou (June 30th – July 13th 2013).

From September 2013 co-executor of the project of the Czech Ministry of Education “The Research network of science theory and history”, registration No. CZ.1.07/2.4.00/31.0108.

Active participation in conferences

Filozofia wobec globalizacii, held by Slezská univerzita in Ustron (May 8th – 10th 2007), contribution: The Consequences of Hume´s Thesis.

XI. konference Združení učitelů filozofie na teologických fakultách ČR a SR, in Bratislava (August 27th – 29th 2007), contribution: Aristotelian essentialism and current philosophical discussion.

Logika mezi filosofií a matematikou, Hejnice (May 1st – 4th 2008), contributions: Logic as a Theory and Logic as a Tool and ORGANON: An Overview of ŘEŠENÍ PROJEKTU FRVŠ č. 65/2008/F5/(with Ludmila Dostálová, Jaroslav Lang, Jaroslav Pelikán, Marie Duží, Martina Číhalová, Marek Menšík, Jiří Raclavský).

Pedagogický software 2008, České Budějovice (May 4th – 5th 2008), Contribution: An Electronic Database of Logic Examples (with Ludmila Dostálová, Jaroslav Lang, Jaroslav Pelikán, Marie Duží, Martina Číhalová, Marek Menšík, Jiří Raclavský).

Logica 2008, Hejnice (June 16th -20th 2008), contribution: The Electronic Database of Exercises and the Web Tutor for Basic Logic Courses (with Ludmila Dostálová, Jaroslav Lang, Jaroslav Pelikán, Marie Duží, Martina Číhalová, Marek Menšík, Jiří Raclavský).

Setkání učitelů matematiky, Srní (November 6th – 8th 2008), contribution: Organon: LMS for teaching logic with an example database (with Ludmila Dostálová, Jaroslav Lang, Jaroslav Pelikán, Marie Duží, Martina Číhalová, Marek Menšík, Jiří Raclavský).

 ORGANON VI.: Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na problematiku tvorby a vyhledávání příkladů, Dub nad Moravou (September 14th – 17th 2008), contribution: Examples from aristotelian conceptual logic and the results of the project FRVŠ 65/2008/F5/d: Creating an Electronic Database of Examples for Teaching Logic (with Ludmila Dostálová, Jaroslav Lang, Jaroslav Pelikán, Marie Duží, Martina Číhalová, Marek Menšík, Jiří Raclavský).

Cielesność jako przedmiot refleksji w najnowszej filozofii, Katowice (May 12th – 14th 2009), contribution: The Body as an Individuation Principle in Aristotle.

XIII. Česko-slovenské sympózium k analytickej filozofii, Smolenice (September 13th – 15th 2009), contribution: Aristotle´s Categories and the Question of Meaning.

19. Letní filosofická škola, Sázavě (July 1st – 11th 2009), contribution: The Problem of Determinism in the History of Logic.

ORGANON VII. - NIHIL NOVI: Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na otázku jak a co učit při výuce logiky, Olomouc (September 23rd – 26th 2010), contribution: Why Teach Traditional Logic?

Logika, sémantika, dialektika, Prague (April 28th – 30th 2011), contribution: Theory of Privation in Aristotelian and Modern Logic.

21. Letní filosofická škola, Sázava (July 1st – 13th 2011), contribution: Towards (self)Conception of Logic as a Traditional Philosophical Discipline.

Odborný seminář Bertrand Russell, Plzeň (May 17th – 18th 2012), contribution: Russell and New Heglianism: F. H. Bradley.

22. Letní filosofická škola, Dub na Moravě (September 1st – 9th 2012), contribution: Kant vs. Basis of Modern Logic.

Systémy dedukcie: od extenzionálnej logiky k hyperintenzionálnej logike, Dolná Krupa (September 17th – 18th 2012), contribution: Pavel Tichý and a Deduction Theory.

XVI. Slovensko-české sympózium o analytické filosofii, Třešť (September 19th – 21st 2012), contribution: Kant and a Functional Theory of Predication.

Hranice filosofie, hranice vědy, Olomouc (April 11th – 12th 2013), contribution: Logic as a Theory and Logic as a Tool.

XVII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii, Trenčianské Teplice (September 11th – 13th 2013), contribution: A common source of paradoxes of inference and analysis?

Aristotelés dnes, v Praze 16.5.2014, contribution: Aristotelské inspirace pro moderní logiku.

Λογος και Θεος, in Ostrava 1.9.2014, contribution: Čistá forma - Bůh a logika?.

XVIII. Slovenské-české sympozium o analytické filosofii, Prague 8.-10.9.2014, příspěvek Privace vs. větná negace, negace predikátu.

Workshop o dějinách scholastické logiky, in Prague 30.5.2015, contribution: Theory of Privation in Aristotelian and Modern Logic.

Logica, inHejnice 15.-19.6.2015, contribution: Internal Negation and Sortal Quatification.

Aristotelés a jeho dědictví, in Olomouc 9.12.2016, contribution: Pýcha a pád nekonečných soudů: Aristotelés, Kant a Frege.

Aristotle and Aristotelianism, in Olomouc 12.-13.10.2017, contribution: Aristotle vs. Boole: A case of the Universe of Discourse.

Metafyzika, in Prague 1.-2.2.2018, contribution: Logika vs. realita: Bradleyho kritika Aristotela.

 

Bibliography

Monography:

 1. Filozofie logiky Pavla Tichého, Olomouc 2006.
 2. Variace na témata aristotelské logiky: dějiny a současnost. Plzeň 2015.

Proceedings:

 1. DOSTÁLOVÁ, L. – ŠEBELA, K. (eds.): ORGANON V.: Kolik logiky za nás mohou učit počítače? Univerzita Karlova, Praha 2006.
 2. DOSTÁLOVÁ, L. – ŠEBELA, K. (eds.): ORGANON VI.: Odkud a jak brát stále nové příklady? Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 2009.

Articles:

 1. Pojetí vlastních jmen v logice možných světů, AUPO Olomouc 2003.
 2. O pojmu nekonečna, AUPO Olomouc 2005
 3. Konsekvence Humovy teze, AUPO Olomouc 2007.
 4. Aristotelský esencialismus a současná filozofická diskuse. In: ROJKA, Ľ. (ed.):Veda a náboženstvo. Zborník príspevkov na XI. konferencii Združenia učiteľov filozofie na teologických fakultách ČR a SR. Bratislava 27.-29. augusta 2007. TFTU Trnava, 2008.
 5. K Cmorejově kritice, Organon F 2008/1.
 6. TIL a esencialismus, Organon F 2008/3.
 7. Tichý a části individuí., Organon F 2008/4.
 8. Elektronická databáze příkladů z logiky (spoluautorství L. Dostálová, J. Lang, M. Duží, M. Číhalová, M. Menšík, J. Raclavský). In: Řehout, V. (vedoucí aut. kol):Pedagogický software 2008. České Budějovice 2008.
 9. Pavel Tichý - náš člověk na Novém Zélandě. Emigrace - sborník historických prací Centra pro československá exilová studia, 2009.
 10. Úlohy z aristotelské (pojmové) logiky. In: Odkud a jak brát stále nové příklady? : elektronická databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na vysokých školách. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009.
 11. Logika i etyka w wieku globalizacji. In: Filozofia wobec globalizacji, Katowice 2009.
 12. Cialo jako zasada indywiduacji u Arystotelesa. In: Terytorium i peryferia cielesnosci, Katowice 2010.
 13. Otázka tzv. logického determinismu v antice a v moderní logice. Filosofický časopis 2010/4.
 14. Zlo jako privace. Aristotelés, Plotínos, Tomáš Akvinský. In: Proměny vědění od Augustina k dnešku, Brno 2010.
 15. Aristotelovy Kategorie a otázka významu. In: Kontext a význam, Bratislava 2010.
 16. Teorie privace a možnosti její rekonstrukce v moderní logice. Filosofický časopis 5/2011.
 17. Dedukce v aristotelské logice. In: Sborník příspěvků ze semináře o výuce logiky Organon VIII, 2012.
 18. Pavel Tichý a teorie dedukce. In: Organon F 2013/20 (Supplementary Issue 2).
 19. Kant a funkcionální teorie predikace. In: Organon F 2013/20 (Supplementary Issue 1).
 20. Russell a novohegeliánství: F. H. Bradley. In: Mimořádné číslo Filosofického časopisu, 2013.
 21. Proměny kosmologie a (sebe)pojetí logiky. In: Pro-Fil 2014/1.
 22. Čistá forma: Bůh a logika? In: Aither 2014/11.
 23. Common Source of the Paradoxes of Inference and Analysis. In: Organon F 2016/2.
 24. Platonismus Pavla Tichého. In: Filosofický časopis 2016/6.
 25. Internal Negation and Sortal Quantification. In: The Logica Yearbook 2015.

Reviews:

 1. Jaroslav Peregrin: Kapitoly z analytické filozofie (recenze, spoluautorství A. Preissová-Krejčí), Filosofický časopis 2006/1.
 2. S. Sousedík, Identitní teorie predikace, Reflexe 2007/32.
 3. Jiří Raclavský: Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání. Filosofický časopis 6/2010.
 4. Vojtěch Kolman – Vít Punčochář: Formy jazyka. Úvod do logiky a její filosofie. Filosofický časopis 1/2017.

 

 

Nejnovější aktuality

Fri, 16.11.2018
Do STAGu byl vložen termín na lednové státnice / obhajoby.  Na termín máte možnost ...
Tue, 11.12.2018
V týdnu od 12.11.-16.11.2018 bude probíhat "Týden humanitních věd". Naše katedra se ...
Mon, 11.6.2018
S lítostí oznamujeme, že zítřejší přednáška Jednoty filozofické se nekoná, ...
Fri, 11.5.2018
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyhlašuje Call for Papers pro ...
Tue, 23.10.2018
Na policích knihovny Zbrojnice najdete nové přírůstky z oblasti filozofie: Julian ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

J.W. 
Goethe:

Nenávidím vše, co mne pouze poučuje,
aniž by povzbuzovalo nebo bezprostředně oživovalo mou činnost.