Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Mgr. Karel Šebela, Ph.D.

Osobní data

Studium na FF UP v Olomouci, 1996-2002, studijní obor filosofie - historie. Diplomová práce na téma Filosofie logiky u Pavla Tichého. Doktorandské studium na katedře filozofie FF UP v Olomouci, 2002-2005. Dizertační práce na téma Filozofie logiky u Pavla Tichého.

Odborný profil

Během magisterského a doktorského studia se zaměřil na logiku, především na filozofii logiky Pavla Tichého. Odtud širší zájem o filozofickou logiku, filozofii logiky, analytickou filozofii a nověji též dějiny logiky; jednotícím prvkem je hledání propojení logiky a filozofie.

Pracovní činnost

Odborný asistent na katedře filosofie na FF UP v Olomouci, od 2008 tajemník katedry. 2006-2014 výuka na katedře žurnalistiky FF UP, 2006-2010 výuka na katedře společenských věd na PdF UP, ZS 2006 výuka na katedře filozofie CMTF UP, 2008/2009 výuka na VOŠ Caritas Olomouc, LS 2014 výuka na katedře logiky FF UK v Praze. 2010-2011 člen senátu FF UP a člen Rady vysokých škol za FF UP. Na katedře filozofie FF UP člen Kabinetu pro filozofii vědy. Člen České společnosti pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu

Organizační a grantová aktivita

Spoluorganizace konference Organon V. – Seminář o didaktice a metodice výuky logiky se zvláštním zřetelem na využití didaktického softwaru, která se uskutečnila ve dnech 28.-31.8.2006 v Olomouci, uspořádaná v rámci grantového projektu Vzdělávací nadace Jana Husa č.CI0502/NIF Organon V.: Kolik logiky za nás mohou učit počítače? Seminář o výuce logiky (nejen) na vysokých školách se zvláštních zřetelem na možnosti využití didaktického softwaru. Spolueditoval sborník příspěvků z této akce.

 Spoluřešitel grantového projektu FRVŠ Vytvoření elektronické databáze příkladů pro úvodní kurzy na VŠ, Č.j. Fondu 65/2008. V jeho rámci organizace konference ORGANON VI.: Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na problematiku tvorby a vyhledávání příkladů, v Dubu nad Moravou 14.-17.9.2008. Spolueditoval sborník příspěvků z této akce.

Spoluorganizace konference ORGANON VII. - NIHIL NOVI: Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na otázku jak a co učit při výuce logiky, v Olomouci 23.-26.9.2010, uspořádaný s podporou grantu ESF OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/07.0217 ORGANON – LMS pro výuku logiky.

Od 1.11.2011 spolupracuje na projektu OPVK Inovace studia obecné jazykovědy ve spolupráci s přírodními vědami, č.p. CZ.1.07/2.2.00/28.0076.

Spoluúčast na organizaci 22. Letní filosofické školy, v Dubu na Moravě1.-9.7.2012.

Spoluúčast na organizaci 23. Letní filosofické školy, v Dubu na Moravě 30.6.-13.7.2013.

Od září 2013 spoluřešitel projektu MŠMT Výzkumná síť teorie a dějin vědy, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0108.

Spoluřešitel projektu MŠMT Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia, CZ.1.07/2.2.00/28.0216.

Aktivní účast na konferencích

Filozofia wobec globalizacii, pořádané Slezskou univerzitou v Ustroni 8.-10.5.2007, příspěvek Konsekvence Humovy teze.

XI. konference Združení učitelů filozofie na teologických fakultách ČR a SR, v Bratislavě 27.-29. srpna 2007, příspěvek Aristotelský esencialismus a současná filozofická diskuse.

 Logika mezi filosofií a matematikou, v Hejnicích 1.-4.5.2008, příspěvky Logika jako teorie a logika jako nástroj a příspěvek ORGANON : Zpráva o průběhu řešení projektu FRVŠ č. 65/2008/F5/(spolu s Ludmilou Dostálovou, Jaroslavem Langem, Marií Duží, Martinou Číhalovou, Markem Menšíkem, Jiřím Raclavským).

 Pedagogický software 2008, v Českých Budějovicích 4.-5.5.2008, příspěvek Elektronická databáze příkladů z logiky (spolu s Ludmilou Dostálovou, Jaroslavem Langem, Marií Duží, Martinou Číhalovou, Markem Menšíkem, Jiřím Raclavským).

Logica 2008, v Hejnicích 16.-20.6.2008, příspěvek The Electronic Database of Exercises and the Web Tutor for Basic Logic Courses (spolu s Ludmilou Dostálovou, Jaroslavem Langem, Marií Duží, Martinou Číhalovou, Markem Menšíkem, Jiřím Raclavským).

Setkání učitelů matematiky, v Srní 6.-8.11.2008, příspěvek Organon: LMS pro výuku logiky s databází příkladů (spolu s Ludmilou Dostálovou, Jaroslavem Langem, Jaroslavem Pelikánem, Marií Duží, Martinou Číhalovou, Markem Menšíkem, Jiřím Raclavským).

 ORGANON VI.: Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na problematiku tvorby a vyhledávání příkladů, v Dubu nad Moravou 14.-17.9.2008, příspěvek Úlohy z aristotelské (pojmové) logiky a Výsledky projektu FRVŠ 65/2008/F5/d: Vytvoření elektronické databáze příkladů pro výuku logiky (spolu s Ludmilou Dostálovou, Jaroslavem Langem, Jaroslavem Pelikánem, Marií Duží, Martinou Číhalovou, Markem Menšíkem, Jiřím Raclavským).

Cielesność jako przedmiot refleksji w najnowszej filozofii, v Katowicích 12.-14.5.2009, příspěvek Tělo jako princip individuace u Aristotela.

XIII. Česko-slovenské sympózium k analytickej filozofii, ve Smolenicích 13.-15.9.2009, příspěvek Aristotelovy Kategorie a otázka významu.

19. Letní filosofická škola, v Sázavě 1.-11.7.2009, příspěvek Problematika determinismu v dějinách logiky.

ORGANON VII. - NIHIL NOVI: Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na otázku jak a co učit při výuce logiky, v Olomouci 23.-26.9.2010, příspěvek Proč učit tradiční logiku.

Logika, sémantika, dialektika, v Praze 28.-30.4.2011, příspěvek Teorie privace v aristotelské a moderní logice.

21. Letní filosofická škola, v Sázavě 1.-13.7.2011, příspěvek K (sebe)pojetí logiky jako tradiční filosofické disciplíny.

Odborný seminář Bertrand Russell, v Plzni 17.-18.5.2012, příspěvek Russell a novohegeliánství: F. H. Bradley.

22. Letní filosofická škola, v Dubu na Moravě 1.-9.7.2012, příspěvek Kant vs. základy moderní logiky.

Systémy dedukcie: od extenzionálnej logiky k hyperintenzionálnej logike, v Dolnej Krupe 17.-18.9.2012, příspěvek Pavel Tichý a teorie dedukce.

XVI. Slovensko-české sympózium o analytické filosofii, v Třešti 19.-21. 9. 2012, příspěvek Kant a funkcionální teorie predikace.

Hranice filosofie, hranice vědy, v Olomouci 11.-12.4.2013, příspěvek Logika jako teorie a logika jako nástroj.

XVII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii, v Trenčianských Teplicách 11.-13.9.2013, příspěvek Společný zdroj paradoxů inference a analýzy?.

Aristotelés dnes, v Praze 16.5.2014, příspěvek Aristotelské inspirace pro moderní logiku.

Λογος και Θεος, v Ostravě 1.9.2014, příspěvek Čistá forma - Bůh a logika?.

XVIII. Slovenské-české sympozium o analytické filosofii, v Praze 8.-10.9.2014, příspěvek Privace vs. větná negace, negace predikátu.

Workshop o dějinách scholastické logiky, v Praze 30.5.2015, příspěvek Theory of Privation in Aristotelian and Modern Logic.

Logica, v Hejnicích 15.-19.6.2015, příspěvek Internal Negation and Sortal Quatification.

Bibliografie

Monografie:

 1. Filozofie logiky Pavla Tichého, Olomouc 2006.
 2. Variace na témata aristotelské logiky: dějiny a současnost. Plzeň 2015.

Sborníky:

 1. DOSTÁLOVÁ, L. – ŠEBELA, K. (eds.): ORGANON V.: Kolik logiky za nás mohou učit počítače? Univerzita Karlova, Praha 2006.
 2. DOSTÁLOVÁ, L. – ŠEBELA, K. (eds.): ORGANON VI.: Odkud a jak brát stále nové příklady? Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 2009.

Články:

 1. Pojetí vlastních jmen v logice možných světů, AUPO Olomouc 2003.
 2. O pojmu nekonečna, AUPO Olomouc 2005
 3. Konsekvence Humovy teze, AUPO Olomouc 2007.
 4. Aristotelský esencialismus a současná filozofická diskuse. In: ROJKA, Ľ. (ed.): Veda a náboženstvo. Zborník príspevkov na XI. konferencii Združenia učiteľov filozofie na teologických fakultách ČR a SR. Bratislava 27.-29. augusta 2007. TFTU Trnava, 2008.
 5. K Cmorejově kritice, Organon F 2008/1.
 6. TIL a esencialismus, Organon F 2008/3.
 7. Tichý a části individuí., Organon F 2008/4.
 8. Elektronická databáze příkladů z logiky (spoluautorství L. Dostálová, J. Lang, M. Duží, M. Číhalová, M. Menšík, J. Raclavský). In: Řehout, V. (vedoucí aut. kol): Pedagogický software 2008. České Budějovice 2008.
 9. Pavel Tichý - náš člověk na Novém Zélandě. Emigrace - sborník historických prací Centra pro československá exilová studia, 2009.
 10. Úlohy z aristotelské (pojmové) logiky. In: Odkud a jak brát stále nové příklady? : elektronická databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na vysokých školách. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009.
 11. Logika i etyka w wieku globalizacji. In: Filozofia wobec globalizacji, Katowice 2009.
 12. Cialo jako zasada indywiduacji u Arystotelesa. In: Terytorium i peryferia cielesnosci, Katowice 2010.
 13. Otázka tzv. logického determinismu v antice a v moderní logice. Filosofický časopis 2010/4.
 14. Zlo jako privace. Aristotelés, Plotínos, Tomáš Akvinský. In: Proměny vědění od Augustina k dnešku, Brno 2010.
 15. Aristotelovy Kategorie a otázka významu. In: Kontext a význam, Bratislava 2010.
 16. Teorie privace a možnosti její rekonstrukce v moderní logice. Filosofický časopis 5/2011.
 17. Dedukce v aristotelské logice. In: Sborník příspěvků ze semináře o výuce logiky Organon VIII, 2012.
 18. Pavel Tichý a teorie dedukce. In: Organon F 2013/20 (Supplementary Issue 2).
 19. Kant a funkcionální teorie predikace. In: Organon F 2013/20 (Supplementary Issue 1).
 20. Russell a novohegeliánství: F. H. Bradley. In: Mimořádné číslo Filosofického časopisu, 2013.
 21. Proměny kosmologie a (sebe)pojetí logiky. In: Pro-Fil 2014/1.
 22. Čistá forma: Bůh a logika? In: Aither 2014/11.
 23. Common Source of the Paradoxes of Inference and Analysis. In: Organon F 2016/2.
 24. Platonismus Pavla Tichého. In: Filosofický časopis 2016/6.
 25. Internal Negation and Sortal Quantification. In: The Logica Yearbook 2015.

Recenze:

 1. Jaroslav Peregrin: Kapitoly z analytické filozofie (recenze, spoluautorství A. Preissová-Krejčí), Filosofický časopis 2006/1.
 2. S. Sousedík, Identitní teorie predikace, Reflexe 2007/32.
 3. Jiří Raclavský: Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání. Filosofický časopis 6/2010.
 4. Vojtěch Kolman – Vít Punčochář: Formy jazyka. Úvod do logiky a její filosofie. Filosofický časopis 1/2017.

 

 

 

Poslední aktualizace: 18.9.2013

Nejnovější aktuality

Fri, 16.11.2018
Do STAGu byl vložen termín na lednové státnice / obhajoby.  Na termín máte možnost ...
Tue, 11.12.2018
V týdnu od 12.11.-16.11.2018 bude probíhat "Týden humanitních věd". Naše katedra se ...
Mon, 11.6.2018
S lítostí oznamujeme, že zítřejší přednáška Jednoty filozofické se nekoná, ...
Fri, 11.5.2018
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyhlašuje Call for Papers pro ...
Tue, 23.10.2018
Na policích knihovny Zbrojnice najdete nové přírůstky z oblasti filozofie: Julian ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Friedrich 
Nietzsche:

Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili! Čím se utěšíme, my vrazi všech vrahů?
To nejsvětější a nejmocnější, co svět doposud měl, vykrvácelo pod našimi noži, -
kdo z nás tuto krev smyje?