Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Mgr. Karel Šebela, Ph.D.

Osobní data

Studium na FF UP v Olomouci, 1996-2002, studijní obor filosofie - historie. Diplomová práce na téma Filosofie logiky u Pavla Tichého. Doktorandské studium na katedře filozofie FF UP v Olomouci, 2002-2005. Dizertační práce na téma Filozofie logiky u Pavla Tichého.

Odborný profil

Během magisterského a doktorského studia se zaměřil na logiku, především na filozofii logiky Pavla Tichého. Odtud širší zájem o filozofickou logiku, filozofii logiky, analytickou filozofii a nověji též dějiny logiky; jednotícím prvkem je hledání propojení logiky a filozofie.

Pracovní činnost

Odborný asistent na katedře filosofie na FF UP v Olomouci, od 2008 tajemník katedry. 2006-2014 výuka na katedře žurnalistiky FF UP, 2006-2010 výuka na katedře společenských věd na PdF UP, ZS 2006 výuka na katedře filozofie CMTF UP, 2008/2009 výuka na VOŠ Caritas Olomouc, LS 2014 výuka na katedře logiky FF UK v Praze. 2010-2011 člen senátu FF UP a člen Rady vysokých škol za FF UP. Na katedře filozofie FF UP člen Kabinetu pro filozofii vědy. Člen České společnosti pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu

Organizační a grantová aktivita

Spoluorganizace konference Organon V. – Seminář o didaktice a metodice výuky logiky se zvláštním zřetelem na využití didaktického softwaru, která se uskutečnila ve dnech 28.-31.8.2006 v Olomouci, uspořádaná v rámci grantového projektu Vzdělávací nadace Jana Husa č.CI0502/NIF Organon V.: Kolik logiky za nás mohou učit počítače? Seminář o výuce logiky (nejen) na vysokých školách se zvláštních zřetelem na možnosti využití didaktického softwaru. Spolueditoval sborník příspěvků z této akce.

 Spoluřešitel grantového projektu FRVŠ Vytvoření elektronické databáze příkladů pro úvodní kurzy na VŠ, Č.j. Fondu 65/2008. V jeho rámci organizace konference ORGANON VI.: Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na problematiku tvorby a vyhledávání příkladů, v Dubu nad Moravou 14.-17.9.2008. Spolueditoval sborník příspěvků z této akce.

Spoluorganizace konference ORGANON VII. - NIHIL NOVI: Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na otázku jak a co učit při výuce logiky, v Olomouci 23.-26.9.2010, uspořádaný s podporou grantu ESF OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/07.0217 ORGANON – LMS pro výuku logiky.

Od 1.11.2011 spolupracuje na projektu OPVK Inovace studia obecné jazykovědy ve spolupráci s přírodními vědami, č.p. CZ.1.07/2.2.00/28.0076.

Spoluúčast na organizaci 22. Letní filosofické školy, v Dubu na Moravě1.-9.7.2012.

Spoluúčast na organizaci 23. Letní filosofické školy, v Dubu na Moravě 30.6.-13.7.2013.

Od září 2013 spoluřešitel projektu MŠMT Výzkumná síť teorie a dějin vědy, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0108.

Spoluřešitel projektu MŠMT Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia, CZ.1.07/2.2.00/28.0216.

Aktivní účast na konferencích

Filozofia wobec globalizacii, pořádané Slezskou univerzitou v Ustroni 8.-10.5.2007, příspěvek Konsekvence Humovy teze.

XI. konference Združení učitelů filozofie na teologických fakultách ČR a SR, v Bratislavě 27.-29. srpna 2007, příspěvek Aristotelský esencialismus a současná filozofická diskuse.

 Logika mezi filosofií a matematikou, v Hejnicích 1.-4.5.2008, příspěvky Logika jako teorie a logika jako nástroj a příspěvek ORGANON : Zpráva o průběhu řešení projektu FRVŠ č. 65/2008/F5/(spolu s Ludmilou Dostálovou, Jaroslavem Langem, Marií Duží, Martinou Číhalovou, Markem Menšíkem, Jiřím Raclavským).

 Pedagogický software 2008, v Českých Budějovicích 4.-5.5.2008, příspěvek Elektronická databáze příkladů z logiky (spolu s Ludmilou Dostálovou, Jaroslavem Langem, Marií Duží, Martinou Číhalovou, Markem Menšíkem, Jiřím Raclavským).

Logica 2008, v Hejnicích 16.-20.6.2008, příspěvek The Electronic Database of Exercises and the Web Tutor for Basic Logic Courses (spolu s Ludmilou Dostálovou, Jaroslavem Langem, Marií Duží, Martinou Číhalovou, Markem Menšíkem, Jiřím Raclavským).

Setkání učitelů matematiky, v Srní 6.-8.11.2008, příspěvek Organon: LMS pro výuku logiky s databází příkladů (spolu s Ludmilou Dostálovou, Jaroslavem Langem, Jaroslavem Pelikánem, Marií Duží, Martinou Číhalovou, Markem Menšíkem, Jiřím Raclavským).

 ORGANON VI.: Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na problematiku tvorby a vyhledávání příkladů, v Dubu nad Moravou 14.-17.9.2008, příspěvek Úlohy z aristotelské (pojmové) logiky a Výsledky projektu FRVŠ 65/2008/F5/d: Vytvoření elektronické databáze příkladů pro výuku logiky (spolu s Ludmilou Dostálovou, Jaroslavem Langem, Jaroslavem Pelikánem, Marií Duží, Martinou Číhalovou, Markem Menšíkem, Jiřím Raclavským).

Cielesność jako przedmiot refleksji w najnowszej filozofii, v Katowicích 12.-14.5.2009, příspěvek Tělo jako princip individuace u Aristotela.

XIII. Česko-slovenské sympózium k analytickej filozofii, ve Smolenicích 13.-15.9.2009, příspěvek Aristotelovy Kategorie a otázka významu.

19. Letní filosofická škola, v Sázavě 1.-11.7.2009, příspěvek Problematika determinismu v dějinách logiky.

ORGANON VII. - NIHIL NOVI: Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na otázku jak a co učit při výuce logiky, v Olomouci 23.-26.9.2010, příspěvek Proč učit tradiční logiku.

Logika, sémantika, dialektika, v Praze 28.-30.4.2011, příspěvek Teorie privace v aristotelské a moderní logice.

21. Letní filosofická škola, v Sázavě 1.-13.7.2011, příspěvek K (sebe)pojetí logiky jako tradiční filosofické disciplíny.

Odborný seminář Bertrand Russell, v Plzni 17.-18.5.2012, příspěvek Russell a novohegeliánství: F. H. Bradley.

22. Letní filosofická škola, v Dubu na Moravě 1.-9.7.2012, příspěvek Kant vs. základy moderní logiky.

Systémy dedukcie: od extenzionálnej logiky k hyperintenzionálnej logike, v Dolnej Krupe 17.-18.9.2012, příspěvek Pavel Tichý a teorie dedukce.

XVI. Slovensko-české sympózium o analytické filosofii, v Třešti 19.-21. 9. 2012, příspěvek Kant a funkcionální teorie predikace.

Hranice filosofie, hranice vědy, v Olomouci 11.-12.4.2013, příspěvek Logika jako teorie a logika jako nástroj.

XVII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii, v Trenčianských Teplicách 11.-13.9.2013, příspěvek Společný zdroj paradoxů inference a analýzy?.

Aristotelés dnes, v Praze 16.5.2014, příspěvek Aristotelské inspirace pro moderní logiku.

Λογος και Θεος, v Ostravě 1.9.2014, příspěvek Čistá forma - Bůh a logika?.

XVIII. Slovenské-české sympozium o analytické filosofii, v Praze 8.-10.9.2014, příspěvek Privace vs. větná negace, negace predikátu.

Workshop o dějinách scholastické logiky, v Praze 30.5.2015, příspěvek Theory of Privation in Aristotelian and Modern Logic.

Logica, v Hejnicích 15.-19.6.2015, příspěvek Internal Negation and Sortal Quatification.

Bibliografie

Monografie:

 1. Filozofie logiky Pavla Tichého, Olomouc 2006.
 2. Variace na témata aristotelské logiky: dějiny a současnost. Plzeň 2015.

Sborníky:

 1. DOSTÁLOVÁ, L. – ŠEBELA, K. (eds.): ORGANON V.: Kolik logiky za nás mohou učit počítače? Univerzita Karlova, Praha 2006.
 2. DOSTÁLOVÁ, L. – ŠEBELA, K. (eds.): ORGANON VI.: Odkud a jak brát stále nové příklady? Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 2009.

Články:

 1. Pojetí vlastních jmen v logice možných světů, AUPO Olomouc 2003.
 2. O pojmu nekonečna, AUPO Olomouc 2005
 3. Konsekvence Humovy teze, AUPO Olomouc 2007.
 4. Aristotelský esencialismus a současná filozofická diskuse. In: ROJKA, Ľ. (ed.): Veda a náboženstvo. Zborník príspevkov na XI. konferencii Združenia učiteľov filozofie na teologických fakultách ČR a SR. Bratislava 27.-29. augusta 2007. TFTU Trnava, 2008.
 5. K Cmorejově kritice, Organon F 2008/1.
 6. TIL a esencialismus, Organon F 2008/3.
 7. Tichý a části individuí., Organon F 2008/4.
 8. Elektronická databáze příkladů z logiky (spoluautorství L. Dostálová, J. Lang, M. Duží, M. Číhalová, M. Menšík, J. Raclavský). In: Řehout, V. (vedoucí aut. kol): Pedagogický software 2008. České Budějovice 2008.
 9. Pavel Tichý - náš člověk na Novém Zélandě. Emigrace - sborník historických prací Centra pro československá exilová studia, 2009.
 10. Úlohy z aristotelské (pojmové) logiky. In: Odkud a jak brát stále nové příklady? : elektronická databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na vysokých školách. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009.
 11. Logika i etyka w wieku globalizacji. In: Filozofia wobec globalizacji, Katowice 2009.
 12. Cialo jako zasada indywiduacji u Arystotelesa. In: Terytorium i peryferia cielesnosci, Katowice 2010.
 13. Otázka tzv. logického determinismu v antice a v moderní logice. Filosofický časopis 2010/4.
 14. Zlo jako privace. Aristotelés, Plotínos, Tomáš Akvinský. In: Proměny vědění od Augustina k dnešku, Brno 2010.
 15. Aristotelovy Kategorie a otázka významu. In: Kontext a význam, Bratislava 2010.
 16. Teorie privace a možnosti její rekonstrukce v moderní logice. Filosofický časopis 5/2011.
 17. Dedukce v aristotelské logice. In: Sborník příspěvků ze semináře o výuce logiky Organon VIII, 2012.
 18. Pavel Tichý a teorie dedukce. In: Organon F 2013/20 (Supplementary Issue 2).
 19. Kant a funkcionální teorie predikace. In: Organon F 2013/20 (Supplementary Issue 1).
 20. Russell a novohegeliánství: F. H. Bradley. In: Mimořádné číslo Filosofického časopisu, 2013.
 21. Proměny kosmologie a (sebe)pojetí logiky. In: Pro-Fil 2014/1.
 22. Čistá forma: Bůh a logika? In: Aither 2014/11.
 23. Common Source of the Paradoxes of Inference and Analysis. In: Organon F 2016/2.
 24. Platonismus Pavla Tichého. In: Filosofický časopis 2016/6.
 25. Internal Negation and Sortal Quantification. In: The Logica Yearbook 2015.

Recenze:

 1. Jaroslav Peregrin: Kapitoly z analytické filozofie (recenze, spoluautorství A. Preissová-Krejčí), Filosofický časopis 2006/1.
 2. S. Sousedík, Identitní teorie predikace, Reflexe 2007/32.
 3. Jiří Raclavský: Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání. Filosofický časopis 6/2010.
 4. Vojtěch Kolman – Vít Punčochář: Formy jazyka. Úvod do logiky a její filosofie. Filosofický časopis 1/2017.

 

 

 

Poslední aktualizace: 18.9.2013

Nejnovější aktuality

Thu, 18.10.2018
Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka na FF v Pardubicích zve zájemce na ...
Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Bertrand 
Russell:

Úlohou filosofie je začít něčím jednoduchým, co ani nestojí za řeč,
a skončit něčím paradoxním, čemu nikdo neuvěří.