Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Doc. Marek Petrů, Ph.D.

Narozen 25.5. 1974 v Olomouci. Ženatý, dvě děti.

Pracoviště

 • Katedra filosofie FF UP Olomouc (od roku 2001 dosud).

 • Katedra filosofie FF OU Ostrava (od roku 2002 dosud).

 • Katedra aplikované etiky UPJŠ Košice (2008-2012)

Graduace

 • maturita: Gymnasium v Uničově, 1992.

 • Mgr.: Universita Palackého v Olomouci, 1999.

 • Ph.D.: Universita Palackého v Olomouci, 2003.

 • Doc.: Universita Palackého v Olomouci, jmenován 1.5. 2008.

Studijní pobyty

 • UFR de philosophie de l´Université de Paris-Sorbonne (Paris-IV), 1999-2002 tři půlroční pobyty.

 • L´Université de Nice-Sophia Antipolis, duben 2004.

 • Neurologická a Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě, 2002 – dosud.

 • L´Université de Nice-Sophia Antipolis, březen-duben 2007.

 • University of Aberdeen, září 2014

Publikační činnost

a) monografie

 1. PETRŮ, M.: Možnosti transgrese (Je třeba vylepšovat člověka?); 1. vyd. Praha: Triton 2005. 268 s. ISBN 80-7254-640-6.
 2. PETRŮ, M.: Fyziologie mysli (Úvod do kognitivní vědy); 1. vyd. Praha: Triton 2008. 385 s. ISBN 978-80-7254-969-6.
 3. PETRŮ, M., et al: Struny mysli; 1. vyd., Ostrava, Montanex, 2009, 400 s. ISBN 978-80-7225-302-9.
 4. ZAMOJSKI, J., PETRŮ, M., MUSIELAK, M., VLADYKOVÁ, L., (Vyd.): Polské filosofické myšlení a medicína; Ostrava. Košice. Equilibria. 2012, 240 s., ISBN 978-80-7464-196-1, ISBN 978-80-7097-991-4.
 5. PETRŮ, M., ZAMOJSKI, J., KUŘE, J., MUSIELAK, M.: Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji; Poznaň, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2012. 246 s. ISBN 978-83-7957-191-0.

b) kapitoly v monografiích, studie publikované v mezinárodně uznávaných/recenzovaných periodikách a sbornících

 1. PETRŮ, M.: Marx a Darwin (Variace na kalivodovské téma). In Historicko-filosofické dílo Roberta Kalivody, 1. vyd. Olomouc: Aluze (příloha č. 1), 2000, ISBN 1212-5547.
 2. PETRŮ, M.: Trpět „jako zvíře“. (Hledání kriteria etického hodnocení); Vesmír, 2001, roč. 80(131), č. 6, s. 306-308, ISSN 0042-4544. http://animalrights.webz.cz/kriteria.htm
 3. PETRŮ, M.: Je třeba vylepšovat člověka? (Hledání filosofie pro medicínu třetího tisíciletí); Vesmír, 2002, roč. 81(132), č. 1, s. 225-228, ISSN 0042-4544. http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=2027
 4. PETRŮ, M.: Kolik má člověk duší (Kde sídlí vědomí a jaký je počet myslí v hlavě?); Vesmír, 2002, roč. 81(132), č. 12, s. 671-674, ISSN 0042-4544. http://www.vesmir.cz/soubory/2002_V671-674.pdf
 5. PETRŮ, M.: Faut-il modifier l´homme? A la recherche d´une philosophie pour la médecine du troisième millénaire; In BLECHA, I.: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica V – 2002., Olomouc: Universita Palackého, 2003, s. 83-91., ISBN 80-244-0537-7.
 6. PETRŮ, M.: Starý a nový eugenismus; Vesmír, 2003, roč. 82(133), č. 9, s. 528-537, ISSN 0042-4544. http://www.vesmir.cz/soubory/2003_V528-533.pdf
 7. PETRŮ, M.: Spor o lokalizaci schopností; In PAULÍK, K. (Ed.): Sborník prací FF OU, Psychologica-sociologica; Ostrava: Ostravská univerzita, 2004, roč. 212, č. 9, s. 185-200, ISBN 80-7042-646-2.
 8. PETRŮ, M.: Neurofenomenologie a autoexperiment; In MIOVSKÝ, M., ČERMÁK, I., ŘEHAN, V. (Eds.): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. Olomouc: Univerzita Palackého 2004, s. 61-76, ISBN 80-244-0909-7. http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/F24FB1F6D9796368C1256E97004920D0?OpenDocument&cast=1
 9. PETRŮ, M.: Ancien et nouvel eugénisme; In MIQUEL, P-A., MIHALI, C. (Eds.): Pouvoir et vie. Actes de l´Université Européenne d´Eté de Nice.; Cluj: Editura, 2004., s. 91-116, ISBN 973-7913-27-2..
 10. PETRŮ, M.: Postmodernismus: mrtvé dítě postmoderny; In PETRUCIJOVÁ, J., FEBER, J. (Eds.): Člověk, dějiny, hodnoty II, Ostrava, Ostravská univerzita 2005, s. 139-144, ISBN 80-7368-021-1.
 11. PETRŮ, M.: Filosofie mysli na pozadí neurověd; In ZELENKA, J. (Ed.): Kognice 2005, Gaudeamus, Hradec Králové 2005, s. 91-106, ISBN 80-7041-523-1.
 12. PETRŮ, M.: Válka primitivů; In HAUER, T. (Ed.): Sborník prací Katedry filosofie FF OU, Philosophica 221, Ostrava, Ostravská univerzita 2005, s. 244-260, ISBN 80-7368-048-3. http://lko.nazory.cz/HTM/VALKAPRIMITIVU.HTM
 13. PETRŮ, M.: Hmota a paměť; Reflexe, 2005, č. 27, s. 115-120, ISSN 0862-6901. http://reflexe.oikoymenh.cz/archiv/27/bergson-hmota-pamet/
 14. PETRŮ, M.: Neuroetika: nový problém, nová disciplína; In MIOVSKÝ, M., ČERMÁK, I., CHRZ, V. (Eds.): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku – IV: Vybrané aspekty teorie a praxe. Olomouc, Univerzita Palackého, 2005, 9. kap., s. 115-128, ISBN 80-244-1159-8. http://www.adiktologie.cz/publications/cz/232/894/Neuroetika-novy-problem-nova-disciplina.html
 15. PETRŮ, M.: Are we free to transform ourselves?; In KUT, E., WITTWER, A., PLIŠKA, W. (Eds.): Promises of Science, 8th Villa Lanna Meeting „Science or Else?“, Collegium-Helveticum-Hefte, Zurich 2006, s. 81-88, ISBN978-3-9522441-4-2..
 16. PETRŮ, M.: La langue et la conscience; In VOŽĎOVÁ, M., MÍČA, S. (Eds.): Langues et languages; Actes de l’univeristé d’été Jan Hus, Romanica Olomucensia XVII, Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 145-151, ISBN 80-244-1512-7.
 17. PETRŮ, M.: Vnímání a vůle. Proč vnímáme vědomě?; In ŠIKL, R., ŠPOK, D., VOBOŘIL, D., HELLER, D. (Eds.): Kognice 2006; Brno: Psychologický ústav AVČR, 2006, s. 138-144, ISBN 80-86174-10-7.
 18. PETRŮ, M.: Neuroethics; In PETRŮ, M.: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Philosophica VII, Olomouc: Univerzita Palackého 2007, s. 177-186, ISBN 978-80-244-1711-0. http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/AUPO_Philosophica-Aesthetica_32_Philosophica_VII.pdf
 19. PETRŮ, M.: O biologické situaci člověka; In. HUŠEK, V., CHVÁTAL, L. (Eds.): „Přirozenost“ ve filosofii minulosti a současnosti; 1. vyd., Brno: Nakladatelství CDK, 2008, s. 202-215, ISBN 978-80-7325-143-7.
 20. PETRŮ, M.: Mody lékařského myšlení; in.: FIALOVÁ, L., KOUBA, P., ŠPAČEK, M. (Eds.): Medicína v kontextu západního myšlení; 1. vyd., Praha: Galén/Karolinum, 2008, s. 105-119, ISBN 978-80-7262-513-0.
 21. PETRŮ, M., DVOŘÁK, P.: Prekognitivní sen; in.: PETRŮ, M., et al: Struny mysli; 1. vyd., Ostrava, Montanex, 2009, s. 186-196. ISBN 978-80-7225-302-9.
 22. PETRŮ, M.: Spor o definici smrti; in.: VLADYKOVÁ, L. (ed.): Aplikovaná etika – kontext a perspektívy; 1. vyd., Košice, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae 6, 2010, s. 74-92. ISBN 978-80-7097-735-4.
 23. PETRŮ, M.: Může živé lidské tělo nebýt člověkem? In.: Nejeschleba, T., Němec, V., Recinová, M. a kol: Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie II. Od Kanta po současnost; 1. vyd., Brno, CDK 2011. ISBN 978-80-7325-248-9.
 24. PETRŮ, M., ZAMOJSKI, J.: Slowo wstepne. In.: PETRŮ, M., ZAMOJSKI, J., KUŘE, J., MUSIELAK, M.: Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji; Poznaň, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2012. s. 5-8. ISBN 978-83-7957-191-0.
 25. PETRŮ, M.: Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Wiek XVII i XIX. In.: PETRŮ, M., ZAMOJSKI, J., KUŘE, J., MUSIELAK, M.: Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji; Poznaň, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2012. s. 54-59. ISBN 978-83-7957-191-0.
 26. PETRŮ, M.: Modusy mysli medycznej. In.: PETRŮ, M., ZAMOJSKI, J., KUŘE, J., MUSIELAK, M.: Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji; Poznaň, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2012. s. 169-197. ISBN 978-83-7957-191-0. http://www.old.amp.edu.pl/_nowa/pol/index.php?strona=20_2562_1366109851&am=2491,2562
 27. PETRŮ, M.: Věda v kontextu klinické medicíny. In.: KALNICKÁ, Z., ŠKABRAHA, M.: Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 105-113. ISBN 978-80-7464-178-7.
 28. PETRŮ, M.: Sommes-nous libres de nous changer? In.: MATULA, J. (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities. Philosophica 2/2013. 1. vyd. Olomouc: Palacky University in Olomouc, 2013. s. 68-83. ISSN 1805-3742
 29. PETRŮ, M.: Výzkum vědomí ve filosofii, experimentální a klinické neurovědě: možnosti a limity. In.: ŠKABRAHA, M. a kol.: Limity vědeckého poznání. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. s. 119-130. ISBN 978-80-7464-458-0
 30. PETRŮ, M.:, Anamneza upadku. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Czechach w relacji pacjenta z nagłego przypadku (In:) Studia i monografie Katedry Nauk Społecznych, t. VI, red. Krzysztof Prętki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2014, tłum. Jan Zamojski (v tisku)

c) studie publikované v ostatních periodikách a sbornících

 1. PETRŮ, M.: Opium lidu!; Aluze, 1998, roč. 2, č.4., s. 155-156, ISSN 1212-5547.
 2. PETRŮ, M.: Krátké století; Aluze, 1999, roč. 3, č.1., s. 193-194, ISSN 1212-5547. http://www.aluze.cz/1999_01/hobsbawm.php
 3. PETRŮ, M.: Brány barbarství; Aluze, 1999, roč. 3, č.2., s. 155-166, ISSN 1212-5547.
 4. PETRŮ, M.: Evoluce etiky mimetickým výběrem; Aluze, 1999, roč. 3, č.3-4., s. 127-136, ISSN 1212-5547.
 5. PETRŮ, M.: Víra flagelantů; Texty, 2000, č. 18, ISSN E 13264.
 6. PETRŮ, M.: Přírodně či kulturně? Texty, 2000, č. 18, ISSN E 13264.
 7. PETRŮ, M.: Svoboda Moderních (Spor o individuum ve Francii posledních let); ProFil 2000, č. 3, ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/03_2000/studst_petru.html
 8. PETRŮ, M.: Identita ve třech světech (Genom, Autobiografická paměť, Identifikace); ProFil 2000, č. 4, ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/04_2000
 9. PETRŮ, M.: Senův sen; Listy, 2001, roč. 31, č. 2, s. 61-64, ISSN 1210-1222.
 10. PETRŮ, M.: Kéž bych byl strojem; Computerworld, 2003, roč.14, č.26, s.25-26, ISSN 1210-9924.
 11. PETRŮ, M.: Hold pro Karla Flosse; In DVORSKÝ, P.: Filosofia kai synoysia. Sborník k sedmdesátinám Karla Flosse; Olomouc: Nakladatelství University Palackého, 2002, s.187-194, ISBN 80-244-0459-1.
 12. PETRŮ, M.: Filosof přírodních věd; Aluze, 2004, roč. 8, č.2-3, ISSN 1212-5547.
 13. PETRŮ, M., HOUSER, P.: Lidský mozek: Počítače, hemisféry a pátrání po duši; In HOUSER, P.: Než přijde vakovlk; 1. vyd., Praha: Dokořán, 2005, s. 171-181, ISBN 80-7363-024-9. http://www.osel.cz/index.php?clanek=1376
 14. PETRŮ, M., HAVEL, I.M.: Je možné vylepšovat člověka? Literární noviny, 2006, 7. srpen, roč 17, č. 32, s. 14, ISSN 1210-0021. http://www.literarky.cz/?p=clanek&id=2638
 15. PETRŮ, M.: Etika transgrese v díle Egona Bondyho; Host, 2006, roč. 22, č. 1, s. 51-54, ISSN 1211-9938.
 16. PETRŮ, M.: Technologie umírání; A2, 2008, roč. 4, č 5, s. 16-17, ISSN 1801-4542. http://www.umirani.cz/index.php?cmd=page&id=36&item=78)

d) učebnice/skripta

 1. PETRŮ, M.: Kognitivní věda; 1. vyd., Ostrava: Nakladatelství OU v Ostravě, 2005, 89 s., ISBN 80-7368-130-7.
 2. PETRŮ, M.: Může být medicína vědou? In.: VLADYKOVÁ, L. a kol: Kontextuálne vychodiská lekárskej etiky. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, Košice 2011, s. 20-30, ISBN 978-80-7097-894-8.
 3. PETRŮ, M.: Mysl v rozpůleném mozku. In.: ZÁMEČNÍK, L.: Antologie filosofických textů Moravy. Filosofie jazyka, mysli a vědy v dějinách Moravy. Gymnázium INTEGRA, Brno 2012, s. 31-40, ISBN 978-80-260-2495-8.

e) ediční/redakční činnost

 1. 1999: Nakladatelství Vetus Via - spoluvedení filosofické ediční řady "Otázky Bílé velrybě".
 2. 2006: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Philosophica, Philosophica VII – 2006. http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/AUPO_Philosophica-Aesthetica_32_Philosophica_VII.pdf
 3. 2007-dosud: Členství v redakční radě filosofického časopisu ProFil.
 4. 2008: Kognice 2007 – edice sborníku z konference.
 5. 2013-dosud: členství v ediční radě: Edicia kognitivne štúdia FFTU http://fff.truni.sk/index.php?mod=page&id=769

f) popularizační články aj.

 1. PETRŮ, M.: Ad Aviezer Tucker; Kritická Příloha RR – 11, 1998, s. 170-171.
 2. PETRŮ, M.: Den kognitivní filosofie; Filosofický časopis, 2001, roč. 49, č. 2, s.262-263, ISSN 0015-1831.
 3. PETRŮ, M., HOUSER, P.: Je mozek digitální systém?; Computerworld, 2003, roč. 14, č.9, ISSN 1210-9924.
 4. PETRŮ, M., HOUSER, P.: Mozek pod lupou; Reflex, 2003, č. 8.
 5. PETRŮ, M.: Chlapečka nebo holčičku?; Vesmír, 2004, roč.83, č.8, s. 431, ISSN 0042-4544.
 6. PETRŮ, M.: Může duše opustit tělo?; Vesmír, 2004, roč.83, č.8, s. 431-432, ISSN 0042-4544.
 7. PETRŮ, M.: Starý a nový eugenismus; Dramatizace v rámci pořadu Psáno kurzívou, Vltava ČR3, vysíláno 26.5. 2004 v 10.00. Pro rozhlas připravil Libor Magdoň, režie Miroslav Zelinský, účinkuje Tomáš Jirman. (repr. 27.5. ve 4.45) Připravila Ostrava.  (15min.).
 8. PETRŮ, M.: Kde je vůle, tam je cesta!; Vesmír, 2005, roč.84, č. 11., s. 688, ISSN 0042-4544. http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=6529
 9. PETRŮ, M.: Mají vášniví sběratelé poškozený mozek?; Vesmír, 2005, roč.84, č. 10., s. 569, ISSN 0042-4544.
 10. PETRŮ, M.: Anamnéza pádu; in JABŮREK, M., NEJESCHLEBA, T. (Eds.): Proměny vědění od Augustina k dnešku; 1. vyd., Brno: Nakladatelství CDK, 2010, s. 129-135, ISBN 978-80-7325-219-9.
 11. PETRŮ, M.: Kosmetická neurologie – zlepšování kognitivních funkcí nad rámec normy? Neurologie pro praxi, Supplementum F, 12, 2011, s. F6, ISBN 978-80-87327-75-3. PETRŮ, M.: Kosmetická neurologie – zlepšování kognitivních funkcí nad rámec normy? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, ročník 77, 110, 2014, Supplementum, ISSN 1210-7859.

Ohlasy

a) Citace

 1. BERÁNEK, J.: „Smíme měnit člověka?“; Příloha AD a Universa, 2002, roč. XIII:1-5. (cit. Možnosti transgrese).

 2. DRENGUBIAK, J.: Publikácia príspevkov z letnej univerzity v Olomouci; Časopis akademickej obce PU v Prešove, roč. XI, č. 3/ jún 2007. (cit. La langue et la conscience).

 3. FALTÝNEK, D.: Předehra k transgresi; Crabtree, 2007, č. 2. (cit. Možnosti transgrese).

 4. FLOSS, P.: Skica jednoho života; Aluze, 2003, č. 3. (cit. Možnosti transgrese)

 5. FLOSS, P.: Poselství J.A. Komenského současné Evropě; Soliton, Brno 2005, 166 s. (cit. Brány barbarství, s. 29).

 6. HAVEL, I.M.: Nestvůra zemská; Vesmír, 2005, roč 84, č. 11. (cit. Možnosti transgrese).

 7. HAVEL, I. M.: Počítání duší; Vesmír, 2002, roč. 81(132), č. 12, ISSN 0042-4544. (cit. Kolik má člověk duší?).

 8. HORÁKOVÁ, J., KELEMEN, J.: Robot – stroj a metafora 20. století. In MAŘÍK, V. ŠTĚPÁNKOVÁ, O., LAŽANSKÝ, J.: Umělá inteligence V; Academia, Praha 2007. (cit. Možnosti transgrese).

 9. HOUSER, P.: Paradoxy umělé inteligence; Computerworld 11/2003.

 10. KELEMEN, J.: Stroj ve 20. století. In.: KELEMEN, J., KVASNIČKA, V. (Eds.): Kognice a umělý život IV. Slezská univerzita, Opava, 2004, s. 179-198. (cit. Možnosti transgrese).

 11. KOTYK, J.: Budoucnost informačních technologií; Automatizace, 50/4, duben 2007. (cit. Možnosti transgrese). http://www.automatizace.cz/article.php?a=1718

 12. KOVAL, D.: Po nás roboti; Inflow: information journal. 2008, roč. 1, č. 1. (cit. Možnosti transgrese).http://www.inflow.cz/po-nas-roboti

 13. KRIZEK, G.O.: Entomologie a chorobné sběratelství. Vesmír, 2005, č.12. (cit. Mají vášnivý sběratelé poškozený mozek?).

 14. KUŘE, J.: Technologizovaná medicína a etika. In.: FIALOVÁ, L., KOUBA, P., ŠPAČEK, M. (Eds.): Medicína v kontextu západního myšlení; Galen/Karolinum, Praha 2008, s. 76-90. (cit. Možnosti transgrese).

 15. LIBROVÁ, H.: Ekologický význam kaváren. Literární noviny, 2007, č. 44. (cit. Možnosti transgrese.) http://www.literarky.cz/?p=clanek&id=4468

 16. LORENZ, M.: Biosociální informace a technologie. In.: ŠKYŘÍK, P.: Infokon – inspirace, inovace, imaginace. Brno, Tribun 2008. (cit. Možnosti transgrese).

 17. MIHULKA, S.: Příchod vakovlka; Vesmír, 2006, roč 85, č. 1. (cit Než přijde vakovlk)

 18. OLIVOVÁ, J.: Science or Else? Přísliby vědy; Akademický bulletin 2006/03. (cit. Are we free to transform ourselves?)

 19. PAVELA, T.: Funkcionalismus ve filozofii mysli; . Inflow: information journal [online]. 2008, roč. 1, č. 6 [cit. 2008-06-12]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/>. ISSN 1802-9736. (cit. Kognitivní věda)

 20. ROHEL, P.: Kritika sociálního státu v díle Herberta Marcuseho. In HAUSER, M.: Sociální stát a kapitalismus. Svoboda Servis: Praha 2007. (cit. Marx a Darwin).

 21. ŠAŠMA, M.: Blahodárná vyrušení Francisca Varely; Aluze 2006, č. 1. (cit. Neurofenomenologie a autoexperiment)

 22. ŠILER, V.: Etika; Ostravská univerzita, Ostrava 2007. (cit. Možnosti transgrese).

 23. VALENTA, L.: Robert Kalivoda aktuální? Filosofický časopis, 2001, roč. 49, č. 5. (cit. Marx a Darwin).

 24. ZAMOJSKI, J.: Sterylizacja kobiet romskych w Czechach. In.: MUSIELAK, M.: Wybrane aspekty sterylizacji ludzi ze wzgledóv eugenicznych, medycznych i spolecznych. Konteksty spoleczno-kulturowe zdrowia i medycyny: Poznaň, 2009. (cit. Možnosti transgrese).

 25. ŠIMKOVÁ, G.:Neuroetika: Neuromanipulace a vylepšování člověka. Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 4 [cit. 2010-05-24]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/neuroetika-neuromanipulace-vylepsovani-cloveka>. ISSN 1802-9736.

 26. ŠROBÁR. Š.: Chápanie slobody v dejinách. Infocomp, Bratislava 2010 (cit. O biologické situaci člověka, Možnosti transgrese).

 27. LBROVÁ, H.: Síla normy. Respekt. 23. 5. 2010  

 28. LUKAVEC, J.: Zneklidňující svět zrcadel, Malvern, Praha 2010.

 29. HAVEL, I.M.: Zjitřená mysl a kouzelný svět, Dokořán, Praha 2013 (cit. Možnosti transgrese)

 30. BEDNÁRIKOVÁ, M.: Úvod do kognitívnych vied, Edícia kognitívne štúdia, FFTU Trnava 2013 (cit. Fyziologie mysli)

 31. GÁLIKOVÁ, S.: Myseľ vo vede; Edícia kognitívne štúdia, FFTU Trnava 2013 (cit. Fyziologie mysli)

 32. GÁLIKOVÁ, S.: Základy kognitívnej neurovedy, FFTU Trnava 2013 (cit. Fyziologie mysli)

b) Recenze

 1. HAVEL, I. M.: M. Petrů, Možnosti transgrese; Organon F, 2006, roč. XIII, č. 1, s. 123-127, ISSN 1335-0668. (Recenze na knihu Možnosti transgrese).

 2. LIBROVÁ, H.: Tělo mé, ten ošklivec. Právo, 25. října 2005. (recenze na knihu Možnosti transgrese).

 3. LIBROVÁ, H.: Vyrvat se z řádu věcí? Vesmír, 2005, roč 84, č. 11, s. 687-689. (recenze na knihu Možnosti transgrese). http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=6529

 4. VRANÝ, M.: Věda o mysli. Host, 2008, č. 7, s. 73-74 (recenze na knihu Fyziologie mysli)

 5. GÁLIKOVÁ, S.: Petrů, M.: Fyziologie mysli: Úvod do kognitivní vědy. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2008, roč. 63, č. 8, s. 724-727. (recenze na knihu Fyziologie mysli : úvod do kognitivní vědy).

 6. LUKAVEC, J.: Fyziologie mysli – úvod do kognitivní vědy. A2, 2008, č.24. (recenze na knihu Fyziologie mysli).

Přehled řešených výzkumných grantů (řešitel/spoluřešitel)

 1. 2000: Možnosti transgrese, Interní grant FF UP v Olomouci.

 2. 2004: Úvod do kognitivních věd, Vzdělávací nadace Jana Husa, Cursus Innovati 0305/NIF I.

 3. 2006: Proměny lékařského myšlení, IGS 2/2006.

 4. 2006: spoluúčast na projektu: Biotechnology ethics: Deepemimg by research, broadening to future applications and new EU members, permeating education to young scientists. Akronym: BIOTETHED. Číslo kontraktu 017474, trvání: 2005-2008, 6. Rámcový program EU.

 5. 2011: spoluřešitel: Philosophy of Medicine in the Czech Republic, Slovakia and Poland; Visegrad Fund; ID: 21110004.

 6. 2012: spoluúčast na projektu: Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání. SGS3/FF/2012, FF OU v Ostravě

 7. 2012: spoluřešitel: Výzkumná síť teorie a dějin vědy, FF UP v Olomouci, ESF CZ.1.07/2.4.00/31.0108

 8. 2013: spoluřešitel: Limity vědeckého poznání, 6/FF/2013 SGS, FF OU v Ostravě

 9. 2014-2015: hlavní řešitel: Využití metody eye-trackingu pro výzkum poruch komunikace, FF UP v Olomouci, SGS FF 2

 10. 2015-2017: spoluřešitel: Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii, FF OU v Ostravě

 11. 2015-2017: spoluřešitel: Rodinná paměť a mezigenerační přeměna identit, FF UP v Olomouci, GAČR.

Přednášky na (mezinárodních) konferencích/sympoziích

 1. Historicko-filosofické dílo Roberta Kalivody, Olomouc, prosinec 1999, referát: Marx a Darwin (Variace na kalivodovské téma).

 2. Možnosti současné etiky, Brno, květen 2000, referát: Svoboda Moderních (Spor o individuum ve Francii posledních let).

 3. Identita, Brno, listopad 2000, referát: Identita ve třech světech (Genom, Autobiografická paměť, Identifikace).

 4. Etyka a problemy wspolczesnego swiata, Wisla, květen 2001, referát: Etika a biotechnologie.

 5. Droits de l´homme et civilisations, Dubrovnik, září 2002, referát: Droits de l´homme – droits de l´animal.

 6. Pouvoir et vie, Nice, 7.-17. červenec 2003, referát: Ancien et nouvel eugénisme.

 7. Kvalitativní přístup v psychologickém výzkumu, Olomouc, 26.-28. 1. 2004, referát: Neurofenomenologie a autoexperiment.

 8. Člověk – Dějiny – Hodnoty II, Ostrava, 23.-24. 9. 2004, referát: Válka primitivů.

 9. Kvalitativní přístup ve výzkumu ve vědách o člověku, Olomouc, 17.-19. 1. 2005, referát: Neuroetika: nový problém, nová disciplína.

 10. Kognice 2005, Hradec králové, 12.-13. září 2005, referát: Filosofie mysli na pozadí neurověd.

 11. Sociální konflikt a perspektivy odborového hnutí, Ostrava, 14.11. 2005, referát: Peter Singer o problému sociálním.

 12. Promises of science, 8th Colloquium „Science, or Else“, Villa Lanna, January 13-15, 2006, referát: Are we free to transform ourselves?

 13. Langue et langage, Université d´été de l´Association Jan Hus, Olomouc, 4-7 juillet 2006, referát: La langue et la conscience.

 14. LEurope à venir. Sécularisation, justice démocratie, L´Université européenne d´été, Cluj, 3-13 septembre 2006, referát: Sur les limites de l´humanité.

 15. Kognice 2006, Praha, 6.-7. 10. 2006, referát: Vnímání a vůle. Proč vnímáme vědomě?

 16. Pojetí „přirozenosti“ ve filozofii minulosti i současnosti, Olomouc, 10.-11.5. 2007, referát: O biologické přirozenosti člověka.

 17. Kognice 2007, Olomouc, 28.-29. 9. 2007, referát: Prekognitivní sen (společně s P. Dvořákem).

 18. Aplikované etiky – kontext a perspektívy, Košice, 8.9. 2008, referát: Spor o definici smrti.

 19. Koncepce člověka v dějinách a současnosti filozofie, Olomouc, 26.-28.11. 2009, referát: Může živé lidské tělo nebýt člověkem?

 20. 12. PG kurz Sepse a MODS, Ostrava, 26.-29. leden 2010, referát: Mrtvý, bezvědomý či vnímající pacient?

 21. Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie, 5.-7. 10. 2011; Olomouc, referát: Neurofilosofie svobody vůle

 22. Valašsko-lašské neurologické sympózium; 4.-5. 11. 2011, Hotel Soláň, Karolinka, referát: Kosmetická neurologie – zlepšování kognitivních funkcí nad rámec normy?

 23. Tělesnost a autonomie: Bioetika v občanské společnosti, 9.12. 2011, Filosofický ústav AV ČR, Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti Praha, referát: Neuroenhancement: Možnosti neinvazivních elektrostimulačních metod.

 24. Situovaná věda; filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání, 13.-14.10 2012, FF OU v Ostravě, referát: Věda v kontextu klinické medicíny.

 25. Experiment ve filozofii, 12.-13.12 2013, FF UP v Olomouci, referát: Svoboda vůle v lenoškové i experimentální filosofii a neurovědě

 26. Human Enhancement, 15.5. 2014, Ústav státu a práva AV ČR, Praha, referát: Vylepšení mysli pomocí neinvazivních elektrostimulačních metod.

Mimořádné (vyžádané) přednášky

 1. Starý a nový eugenismus; Centrum pro teoretická studia, Praha, 24.4. 2003.

 2. Neuroetika – klinická disciplína?; Neurologická klinika FNSPO, Ostrava, 9.2. 2005.

 3. Můžeme se změnit? Hranice lidské svobody; 2.3. 2006, CTS, Praha.

 4. Sommes-nous libres de nous changer ? 23.4. 2006, Université de Nice Sophia-Antipolis, Francie.

 5. Spor o lokalizaci schopností; 4. 5. 2006, Seminář kognitivních věd VŠE Praha..

 6. Máme vzít evoluci do vlastních rukou?; 18.4. 2008, Ekologické dny Olomouc.

 7. Definice smrti; 25.11. 2008, Univerzitní centrum pro bioetiku, LF MU Brno.

 8. Svoboda vůle v současné vědě a filosofii; 4.7. 2009, XIX. Letní filosofická škola, Sázava.

 9. Vegetativní stav vs Stav minimálního vědomí: diferenciální diagnostika; 9.12. 2009, Kasuistický seminář Neurologické kliniky FN SPO, Ostrava.

 10. O smrti a umírání; 29.3. 2010, Katedra filosofie MU Brno.

 11. Technika a vnitřní prostředí (Jak lékařské technologie ovlivňují sebepojetí člověka;) 1.3. 2010; Fakulta sociálních studií MU Brno

 12. Život, smrt a kognice; Katedra filosofie FF, Hradec Králové 23.3. 2011

 13. Neurokosmetika; Academia Film Olomouc 16. 4. 2011

 14. Svoboda vůle v současné neurovědě; Katedra filozofie FHV UMB, Banská Bystrica, 28.3.2012

 15. Utopie a distopie současné medicíny; Academia film Olomouc, 18.4.2012

 16. Kognice a volice; Seminář neurologické kliniky FN Ostrava, 18.6. 2012

 17. Kosmetická neurologie: lze vylepšit lidský mozek?; Katedra filosofie FF MU Brno, 4. března 2013

 18. Mozek jako determinant jednání, Hradecké Filozofické dny III, Determinanty jednání, 3.- 4. 10. 2014; Hradec Králové

 19. Kosmetická neurologie, 28. český a slovenský neurologický sjezd, Clarion Congress Hotel Ostrava, 19.-22.11. 2014.

 20. Možnosti výzkumu a vylepšení mysli metodou transkraniální magnetické stimulace mozku; Kognitivní věda a její budoucnost, Společnost pro kognitivní vědu a filosofii, Brno, 18.2. 2015

 21. Jak (ne)vylepšit člověka; Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, 19.2. 2015

Jiné

 1. Český pohár paraglidingu: http://www.xcontest.org/cesko/piloti/detail:mapetru

Nejnovější aktuality

Thu, 16.11.2017
Od dnešního dne se mohou studenti zapisovat na termíny státnic a obhajob, které budou v lednu ...
Fri, 11.8.2017
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje Call for ...
Tue, 11.7.2017
Z důvodu nemoci se nebude ve dnech 7.11.+8.11.2017 realizovat výuka dr. Jozefa Matuly.
Thu, 26.10.2017
Katedra filozofie FF TU Trnava srdečně zve na One Week with Anjan Chatterjee, který se koná ve ...
Mon, 10.7.2017
Láká vás zažít studium nebo stáž v zahraničí? Zahraniční oddělení UP si vás dovoluje ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

 
Epikuros:

A tak nejobávanější zlo, smrt, není vzhledem k nám ničím, protože když jsme tu my, není tu smrt,
a když je tu smrt, nejsme tu již my. Netýká se tedy smrt ani živých, ani mrtvých,
ježto se na ony nevztahuje a tito již tu nejsou.