Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Doc. Marek Petrů, Ph.D.

Narozen 25.5. 1974 v Olomouci. Ženatý, dvě děti.

Pracoviště

 • Katedra filosofie FF UP Olomouc (od roku 2001 dosud).

 • Katedra filosofie FF OU Ostrava (od roku 2002 dosud).

 • Katedra aplikované etiky UPJŠ Košice (2008-2012)

Graduace

 • maturita: Gymnasium v Uničově, 1992.

 • Mgr.: Universita Palackého v Olomouci, 1999.

 • Ph.D.: Universita Palackého v Olomouci, 2003.

 • Doc.: Universita Palackého v Olomouci, jmenován 1.5. 2008.

Studijní pobyty

 • UFR de philosophie de l´Université de Paris-Sorbonne (Paris-IV), 1999-2002 tři půlroční pobyty.

 • L´Université de Nice-Sophia Antipolis, duben 2004.

 • Neurologická a Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě, 2002 – dosud.

 • L´Université de Nice-Sophia Antipolis, březen-duben 2007.

 • University of Aberdeen, září 2014

Publikační činnost

a) monografie

 1. PETRŮ, M.: Možnosti transgrese (Je třeba vylepšovat člověka?); 1. vyd. Praha: Triton 2005. 268 s. ISBN 80-7254-640-6.
 2. PETRŮ, M.: Fyziologie mysli (Úvod do kognitivní vědy); 1. vyd. Praha: Triton 2008. 385 s. ISBN 978-80-7254-969-6.
 3. PETRŮ, M., et al: Struny mysli; 1. vyd., Ostrava, Montanex, 2009, 400 s. ISBN 978-80-7225-302-9.
 4. ZAMOJSKI, J., PETRŮ, M., MUSIELAK, M., VLADYKOVÁ, L., (Vyd.): Polské filosofické myšlení a medicína; Ostrava. Košice. Equilibria. 2012, 240 s., ISBN 978-80-7464-196-1, ISBN 978-80-7097-991-4.
 5. PETRŮ, M., ZAMOJSKI, J., KUŘE, J., MUSIELAK, M.: Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji; Poznaň, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2012. 246 s. ISBN 978-83-7957-191-0.

b) kapitoly v monografiích, studie publikované v mezinárodně uznávaných/recenzovaných periodikách a sbornících

 1. PETRŮ, M.: Marx a Darwin (Variace na kalivodovské téma). In Historicko-filosofické dílo Roberta Kalivody, 1. vyd. Olomouc: Aluze (příloha č. 1), 2000, ISBN 1212-5547.
 2. PETRŮ, M.: Trpět „jako zvíře“. (Hledání kriteria etického hodnocení); Vesmír, 2001, roč. 80(131), č. 6, s. 306-308, ISSN 0042-4544. http://animalrights.webz.cz/kriteria.htm
 3. PETRŮ, M.: Je třeba vylepšovat člověka? (Hledání filosofie pro medicínu třetího tisíciletí); Vesmír, 2002, roč. 81(132), č. 1, s. 225-228, ISSN 0042-4544. http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=2027
 4. PETRŮ, M.: Kolik má člověk duší (Kde sídlí vědomí a jaký je počet myslí v hlavě?); Vesmír, 2002, roč. 81(132), č. 12, s. 671-674, ISSN 0042-4544. http://www.vesmir.cz/soubory/2002_V671-674.pdf
 5. PETRŮ, M.: Faut-il modifier l´homme? A la recherche d´une philosophie pour la médecine du troisième millénaire; In BLECHA, I.: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica V – 2002., Olomouc: Universita Palackého, 2003, s. 83-91., ISBN 80-244-0537-7.
 6. PETRŮ, M.: Starý a nový eugenismus; Vesmír, 2003, roč. 82(133), č. 9, s. 528-537, ISSN 0042-4544. http://www.vesmir.cz/soubory/2003_V528-533.pdf
 7. PETRŮ, M.: Spor o lokalizaci schopností; In PAULÍK, K. (Ed.): Sborník prací FF OU, Psychologica-sociologica; Ostrava: Ostravská univerzita, 2004, roč. 212, č. 9, s. 185-200, ISBN 80-7042-646-2.
 8. PETRŮ, M.: Neurofenomenologie a autoexperiment; In MIOVSKÝ, M., ČERMÁK, I., ŘEHAN, V. (Eds.): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. Olomouc: Univerzita Palackého 2004, s. 61-76, ISBN 80-244-0909-7. http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/F24FB1F6D9796368C1256E97004920D0?OpenDocument&cast=1
 9. PETRŮ, M.: Ancien et nouvel eugénisme; In MIQUEL, P-A., MIHALI, C. (Eds.): Pouvoir et vie. Actes de l´Université Européenne d´Eté de Nice.; Cluj: Editura, 2004., s. 91-116, ISBN 973-7913-27-2..
 10. PETRŮ, M.: Postmodernismus: mrtvé dítě postmoderny; In PETRUCIJOVÁ, J., FEBER, J. (Eds.): Člověk, dějiny, hodnoty II, Ostrava, Ostravská univerzita 2005, s. 139-144, ISBN 80-7368-021-1.
 11. PETRŮ, M.: Filosofie mysli na pozadí neurověd; In ZELENKA, J. (Ed.): Kognice 2005, Gaudeamus, Hradec Králové 2005, s. 91-106, ISBN 80-7041-523-1.
 12. PETRŮ, M.: Válka primitivů; In HAUER, T. (Ed.): Sborník prací Katedry filosofie FF OU, Philosophica 221, Ostrava, Ostravská univerzita 2005, s. 244-260, ISBN 80-7368-048-3. http://lko.nazory.cz/HTM/VALKAPRIMITIVU.HTM
 13. PETRŮ, M.: Hmota a paměť; Reflexe, 2005, č. 27, s. 115-120, ISSN 0862-6901. http://reflexe.oikoymenh.cz/archiv/27/bergson-hmota-pamet/
 14. PETRŮ, M.: Neuroetika: nový problém, nová disciplína; In MIOVSKÝ, M., ČERMÁK, I., CHRZ, V. (Eds.): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku – IV: Vybrané aspekty teorie a praxe. Olomouc, Univerzita Palackého, 2005, 9. kap., s. 115-128, ISBN 80-244-1159-8. http://www.adiktologie.cz/publications/cz/232/894/Neuroetika-novy-problem-nova-disciplina.html
 15. PETRŮ, M.: Are we free to transform ourselves?; In KUT, E., WITTWER, A., PLIŠKA, W. (Eds.): Promises of Science, 8th Villa Lanna Meeting „Science or Else?“, Collegium-Helveticum-Hefte, Zurich 2006, s. 81-88, ISBN978-3-9522441-4-2..
 16. PETRŮ, M.: La langue et la conscience; In VOŽĎOVÁ, M., MÍČA, S. (Eds.): Langues et languages; Actes de l’univeristé d’été Jan Hus, Romanica Olomucensia XVII, Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 145-151, ISBN 80-244-1512-7.
 17. PETRŮ, M.: Vnímání a vůle. Proč vnímáme vědomě?; In ŠIKL, R., ŠPOK, D., VOBOŘIL, D., HELLER, D. (Eds.): Kognice 2006; Brno: Psychologický ústav AVČR, 2006, s. 138-144, ISBN 80-86174-10-7.
 18. PETRŮ, M.: Neuroethics; In PETRŮ, M.: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Philosophica VII, Olomouc: Univerzita Palackého 2007, s. 177-186, ISBN 978-80-244-1711-0. http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/AUPO_Philosophica-Aesthetica_32_Philosophica_VII.pdf
 19. PETRŮ, M.: O biologické situaci člověka; In. HUŠEK, V., CHVÁTAL, L. (Eds.): „Přirozenost“ ve filosofii minulosti a současnosti; 1. vyd., Brno: Nakladatelství CDK, 2008, s. 202-215, ISBN 978-80-7325-143-7.
 20. PETRŮ, M.: Mody lékařského myšlení; in.: FIALOVÁ, L., KOUBA, P., ŠPAČEK, M. (Eds.): Medicína v kontextu západního myšlení; 1. vyd., Praha: Galén/Karolinum, 2008, s. 105-119, ISBN 978-80-7262-513-0.
 21. PETRŮ, M., DVOŘÁK, P.: Prekognitivní sen; in.: PETRŮ, M., et al: Struny mysli; 1. vyd., Ostrava, Montanex, 2009, s. 186-196. ISBN 978-80-7225-302-9.
 22. PETRŮ, M.: Spor o definici smrti; in.: VLADYKOVÁ, L. (ed.): Aplikovaná etika – kontext a perspektívy; 1. vyd., Košice, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae 6, 2010, s. 74-92. ISBN 978-80-7097-735-4.
 23. PETRŮ, M.: Může živé lidské tělo nebýt člověkem? In.: Nejeschleba, T., Němec, V., Recinová, M. a kol: Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie II. Od Kanta po současnost; 1. vyd., Brno, CDK 2011. ISBN 978-80-7325-248-9.
 24. PETRŮ, M., ZAMOJSKI, J.: Slowo wstepne. In.: PETRŮ, M., ZAMOJSKI, J., KUŘE, J., MUSIELAK, M.: Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji; Poznaň, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2012. s. 5-8. ISBN 978-83-7957-191-0.
 25. PETRŮ, M.: Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Wiek XVII i XIX. In.: PETRŮ, M., ZAMOJSKI, J., KUŘE, J., MUSIELAK, M.: Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji; Poznaň, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2012. s. 54-59. ISBN 978-83-7957-191-0.
 26. PETRŮ, M.: Modusy mysli medycznej. In.: PETRŮ, M., ZAMOJSKI, J., KUŘE, J., MUSIELAK, M.: Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji; Poznaň, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2012. s. 169-197. ISBN 978-83-7957-191-0. http://www.old.amp.edu.pl/_nowa/pol/index.php?strona=20_2562_1366109851&am=2491,2562
 27. PETRŮ, M.: Věda v kontextu klinické medicíny. In.: KALNICKÁ, Z., ŠKABRAHA, M.: Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 105-113. ISBN 978-80-7464-178-7.
 28. PETRŮ, M.: Sommes-nous libres de nous changer? In.: MATULA, J. (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities. Philosophica 2/2013. 1. vyd. Olomouc: Palacky University in Olomouc, 2013. s. 68-83. ISSN 1805-3742
 29. PETRŮ, M.: Výzkum vědomí ve filosofii, experimentální a klinické neurovědě: možnosti a limity. In.: ŠKABRAHA, M. a kol.: Limity vědeckého poznání. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. s. 119-130. ISBN 978-80-7464-458-0
 30. PETRŮ, M.:, Anamneza upadku. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Czechach w relacji pacjenta z nagłego przypadku (In:) Studia i monografie Katedry Nauk Społecznych, t. VI, red. Krzysztof Prętki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2014, tłum. Jan Zamojski (v tisku)

c) studie publikované v ostatních periodikách a sbornících

 1. PETRŮ, M.: Opium lidu!; Aluze, 1998, roč. 2, č.4., s. 155-156, ISSN 1212-5547.
 2. PETRŮ, M.: Krátké století; Aluze, 1999, roč. 3, č.1., s. 193-194, ISSN 1212-5547. http://www.aluze.cz/1999_01/hobsbawm.php
 3. PETRŮ, M.: Brány barbarství; Aluze, 1999, roč. 3, č.2., s. 155-166, ISSN 1212-5547.
 4. PETRŮ, M.: Evoluce etiky mimetickým výběrem; Aluze, 1999, roč. 3, č.3-4., s. 127-136, ISSN 1212-5547.
 5. PETRŮ, M.: Víra flagelantů; Texty, 2000, č. 18, ISSN E 13264.
 6. PETRŮ, M.: Přírodně či kulturně? Texty, 2000, č. 18, ISSN E 13264.
 7. PETRŮ, M.: Svoboda Moderních (Spor o individuum ve Francii posledních let); ProFil 2000, č. 3, ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/03_2000/studst_petru.html
 8. PETRŮ, M.: Identita ve třech světech (Genom, Autobiografická paměť, Identifikace); ProFil 2000, č. 4, ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/04_2000
 9. PETRŮ, M.: Senův sen; Listy, 2001, roč. 31, č. 2, s. 61-64, ISSN 1210-1222.
 10. PETRŮ, M.: Kéž bych byl strojem; Computerworld, 2003, roč.14, č.26, s.25-26, ISSN 1210-9924.
 11. PETRŮ, M.: Hold pro Karla Flosse; In DVORSKÝ, P.: Filosofia kai synoysia. Sborník k sedmdesátinám Karla Flosse; Olomouc: Nakladatelství University Palackého, 2002, s.187-194, ISBN 80-244-0459-1.
 12. PETRŮ, M.: Filosof přírodních věd; Aluze, 2004, roč. 8, č.2-3, ISSN 1212-5547.
 13. PETRŮ, M., HOUSER, P.: Lidský mozek: Počítače, hemisféry a pátrání po duši; In HOUSER, P.: Než přijde vakovlk; 1. vyd., Praha: Dokořán, 2005, s. 171-181, ISBN 80-7363-024-9. http://www.osel.cz/index.php?clanek=1376
 14. PETRŮ, M., HAVEL, I.M.: Je možné vylepšovat člověka? Literární noviny, 2006, 7. srpen, roč 17, č. 32, s. 14, ISSN 1210-0021. http://www.literarky.cz/?p=clanek&id=2638
 15. PETRŮ, M.: Etika transgrese v díle Egona Bondyho; Host, 2006, roč. 22, č. 1, s. 51-54, ISSN 1211-9938.
 16. PETRŮ, M.: Technologie umírání; A2, 2008, roč. 4, č 5, s. 16-17, ISSN 1801-4542. http://www.umirani.cz/index.php?cmd=page&id=36&item=78)

d) učebnice/skripta

 1. PETRŮ, M.: Kognitivní věda; 1. vyd., Ostrava: Nakladatelství OU v Ostravě, 2005, 89 s., ISBN 80-7368-130-7.
 2. PETRŮ, M.: Může být medicína vědou? In.: VLADYKOVÁ, L. a kol: Kontextuálne vychodiská lekárskej etiky. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, Košice 2011, s. 20-30, ISBN 978-80-7097-894-8.
 3. PETRŮ, M.: Mysl v rozpůleném mozku. In.: ZÁMEČNÍK, L.: Antologie filosofických textů Moravy. Filosofie jazyka, mysli a vědy v dějinách Moravy. Gymnázium INTEGRA, Brno 2012, s. 31-40, ISBN 978-80-260-2495-8.

e) ediční/redakční činnost

 1. 1999: Nakladatelství Vetus Via - spoluvedení filosofické ediční řady "Otázky Bílé velrybě".
 2. 2006: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Philosophica, Philosophica VII – 2006. http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/AUPO_Philosophica-Aesthetica_32_Philosophica_VII.pdf
 3. 2007-dosud: Členství v redakční radě filosofického časopisu ProFil.
 4. 2008: Kognice 2007 – edice sborníku z konference.
 5. 2013-dosud: členství v ediční radě: Edicia kognitivne štúdia FFTU http://fff.truni.sk/index.php?mod=page&id=769

f) popularizační články aj.

 1. PETRŮ, M.: Ad Aviezer Tucker; Kritická Příloha RR – 11, 1998, s. 170-171.
 2. PETRŮ, M.: Den kognitivní filosofie; Filosofický časopis, 2001, roč. 49, č. 2, s.262-263, ISSN 0015-1831.
 3. PETRŮ, M., HOUSER, P.: Je mozek digitální systém?; Computerworld, 2003, roč. 14, č.9, ISSN 1210-9924.
 4. PETRŮ, M., HOUSER, P.: Mozek pod lupou; Reflex, 2003, č. 8.
 5. PETRŮ, M.: Chlapečka nebo holčičku?; Vesmír, 2004, roč.83, č.8, s. 431, ISSN 0042-4544.
 6. PETRŮ, M.: Může duše opustit tělo?; Vesmír, 2004, roč.83, č.8, s. 431-432, ISSN 0042-4544.
 7. PETRŮ, M.: Starý a nový eugenismus; Dramatizace v rámci pořadu Psáno kurzívou, Vltava ČR3, vysíláno 26.5. 2004 v 10.00. Pro rozhlas připravil Libor Magdoň, režie Miroslav Zelinský, účinkuje Tomáš Jirman. (repr. 27.5. ve 4.45) Připravila Ostrava.  (15min.).
 8. PETRŮ, M.: Kde je vůle, tam je cesta!; Vesmír, 2005, roč.84, č. 11., s. 688, ISSN 0042-4544. http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=6529
 9. PETRŮ, M.: Mají vášniví sběratelé poškozený mozek?; Vesmír, 2005, roč.84, č. 10., s. 569, ISSN 0042-4544.
 10. PETRŮ, M.: Anamnéza pádu; in JABŮREK, M., NEJESCHLEBA, T. (Eds.): Proměny vědění od Augustina k dnešku; 1. vyd., Brno: Nakladatelství CDK, 2010, s. 129-135, ISBN 978-80-7325-219-9.
 11. PETRŮ, M.: Kosmetická neurologie – zlepšování kognitivních funkcí nad rámec normy? Neurologie pro praxi, Supplementum F, 12, 2011, s. F6, ISBN 978-80-87327-75-3. PETRŮ, M.: Kosmetická neurologie – zlepšování kognitivních funkcí nad rámec normy? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, ročník 77, 110, 2014, Supplementum, ISSN 1210-7859.

Ohlasy

a) Citace

 1. BERÁNEK, J.: „Smíme měnit člověka?“; Příloha AD a Universa, 2002, roč. XIII:1-5. (cit. Možnosti transgrese).

 2. DRENGUBIAK, J.: Publikácia príspevkov z letnej univerzity v Olomouci; Časopis akademickej obce PU v Prešove, roč. XI, č. 3/ jún 2007. (cit. La langue et la conscience).

 3. FALTÝNEK, D.: Předehra k transgresi; Crabtree, 2007, č. 2. (cit. Možnosti transgrese).

 4. FLOSS, P.: Skica jednoho života; Aluze, 2003, č. 3. (cit. Možnosti transgrese)

 5. FLOSS, P.: Poselství J.A. Komenského současné Evropě; Soliton, Brno 2005, 166 s. (cit. Brány barbarství, s. 29).

 6. HAVEL, I.M.: Nestvůra zemská; Vesmír, 2005, roč 84, č. 11. (cit. Možnosti transgrese).

 7. HAVEL, I. M.: Počítání duší; Vesmír, 2002, roč. 81(132), č. 12, ISSN 0042-4544. (cit. Kolik má člověk duší?).

 8. HORÁKOVÁ, J., KELEMEN, J.: Robot – stroj a metafora 20. století. In MAŘÍK, V. ŠTĚPÁNKOVÁ, O., LAŽANSKÝ, J.: Umělá inteligence V; Academia, Praha 2007. (cit. Možnosti transgrese).

 9. HOUSER, P.: Paradoxy umělé inteligence; Computerworld 11/2003.

 10. KELEMEN, J.: Stroj ve 20. století. In.: KELEMEN, J., KVASNIČKA, V. (Eds.): Kognice a umělý život IV. Slezská univerzita, Opava, 2004, s. 179-198. (cit. Možnosti transgrese).

 11. KOTYK, J.: Budoucnost informačních technologií; Automatizace, 50/4, duben 2007. (cit. Možnosti transgrese). http://www.automatizace.cz/article.php?a=1718

 12. KOVAL, D.: Po nás roboti; Inflow: information journal. 2008, roč. 1, č. 1. (cit. Možnosti transgrese).http://www.inflow.cz/po-nas-roboti

 13. KRIZEK, G.O.: Entomologie a chorobné sběratelství. Vesmír, 2005, č.12. (cit. Mají vášnivý sběratelé poškozený mozek?).

 14. KUŘE, J.: Technologizovaná medicína a etika. In.: FIALOVÁ, L., KOUBA, P., ŠPAČEK, M. (Eds.): Medicína v kontextu západního myšlení; Galen/Karolinum, Praha 2008, s. 76-90. (cit. Možnosti transgrese).

 15. LIBROVÁ, H.: Ekologický význam kaváren. Literární noviny, 2007, č. 44. (cit. Možnosti transgrese.) http://www.literarky.cz/?p=clanek&id=4468

 16. LORENZ, M.: Biosociální informace a technologie. In.: ŠKYŘÍK, P.: Infokon – inspirace, inovace, imaginace. Brno, Tribun 2008. (cit. Možnosti transgrese).

 17. MIHULKA, S.: Příchod vakovlka; Vesmír, 2006, roč 85, č. 1. (cit Než přijde vakovlk)

 18. OLIVOVÁ, J.: Science or Else? Přísliby vědy; Akademický bulletin 2006/03. (cit. Are we free to transform ourselves?)

 19. PAVELA, T.: Funkcionalismus ve filozofii mysli; . Inflow: information journal [online]. 2008, roč. 1, č. 6 [cit. 2008-06-12]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/>. ISSN 1802-9736. (cit. Kognitivní věda)

 20. ROHEL, P.: Kritika sociálního státu v díle Herberta Marcuseho. In HAUSER, M.: Sociální stát a kapitalismus. Svoboda Servis: Praha 2007. (cit. Marx a Darwin).

 21. ŠAŠMA, M.: Blahodárná vyrušení Francisca Varely; Aluze 2006, č. 1. (cit. Neurofenomenologie a autoexperiment)

 22. ŠILER, V.: Etika; Ostravská univerzita, Ostrava 2007. (cit. Možnosti transgrese).

 23. VALENTA, L.: Robert Kalivoda aktuální? Filosofický časopis, 2001, roč. 49, č. 5. (cit. Marx a Darwin).

 24. ZAMOJSKI, J.: Sterylizacja kobiet romskych w Czechach. In.: MUSIELAK, M.: Wybrane aspekty sterylizacji ludzi ze wzgledóv eugenicznych, medycznych i spolecznych. Konteksty spoleczno-kulturowe zdrowia i medycyny: Poznaň, 2009. (cit. Možnosti transgrese).

 25. ŠIMKOVÁ, G.:Neuroetika: Neuromanipulace a vylepšování člověka. Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 4 [cit. 2010-05-24]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/neuroetika-neuromanipulace-vylepsovani-cloveka>. ISSN 1802-9736.

 26. ŠROBÁR. Š.: Chápanie slobody v dejinách. Infocomp, Bratislava 2010 (cit. O biologické situaci člověka, Možnosti transgrese).

 27. LBROVÁ, H.: Síla normy. Respekt. 23. 5. 2010  

 28. LUKAVEC, J.: Zneklidňující svět zrcadel, Malvern, Praha 2010.

 29. HAVEL, I.M.: Zjitřená mysl a kouzelný svět, Dokořán, Praha 2013 (cit. Možnosti transgrese)

 30. BEDNÁRIKOVÁ, M.: Úvod do kognitívnych vied, Edícia kognitívne štúdia, FFTU Trnava 2013 (cit. Fyziologie mysli)

 31. GÁLIKOVÁ, S.: Myseľ vo vede; Edícia kognitívne štúdia, FFTU Trnava 2013 (cit. Fyziologie mysli)

 32. GÁLIKOVÁ, S.: Základy kognitívnej neurovedy, FFTU Trnava 2013 (cit. Fyziologie mysli)

b) Recenze

 1. HAVEL, I. M.: M. Petrů, Možnosti transgrese; Organon F, 2006, roč. XIII, č. 1, s. 123-127, ISSN 1335-0668. (Recenze na knihu Možnosti transgrese).

 2. LIBROVÁ, H.: Tělo mé, ten ošklivec. Právo, 25. října 2005. (recenze na knihu Možnosti transgrese).

 3. LIBROVÁ, H.: Vyrvat se z řádu věcí? Vesmír, 2005, roč 84, č. 11, s. 687-689. (recenze na knihu Možnosti transgrese). http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=6529

 4. VRANÝ, M.: Věda o mysli. Host, 2008, č. 7, s. 73-74 (recenze na knihu Fyziologie mysli)

 5. GÁLIKOVÁ, S.: Petrů, M.: Fyziologie mysli: Úvod do kognitivní vědy. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2008, roč. 63, č. 8, s. 724-727. (recenze na knihu Fyziologie mysli : úvod do kognitivní vědy).

 6. LUKAVEC, J.: Fyziologie mysli – úvod do kognitivní vědy. A2, 2008, č.24. (recenze na knihu Fyziologie mysli).

Přehled řešených výzkumných grantů (řešitel/spoluřešitel)

 1. 2000: Možnosti transgrese, Interní grant FF UP v Olomouci.

 2. 2004: Úvod do kognitivních věd, Vzdělávací nadace Jana Husa, Cursus Innovati 0305/NIF I.

 3. 2006: Proměny lékařského myšlení, IGS 2/2006.

 4. 2006: spoluúčast na projektu: Biotechnology ethics: Deepemimg by research, broadening to future applications and new EU members, permeating education to young scientists. Akronym: BIOTETHED. Číslo kontraktu 017474, trvání: 2005-2008, 6. Rámcový program EU.

 5. 2011: spoluřešitel: Philosophy of Medicine in the Czech Republic, Slovakia and Poland; Visegrad Fund; ID: 21110004.

 6. 2012: spoluúčast na projektu: Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání. SGS3/FF/2012, FF OU v Ostravě

 7. 2012: spoluřešitel: Výzkumná síť teorie a dějin vědy, FF UP v Olomouci, ESF CZ.1.07/2.4.00/31.0108

 8. 2013: spoluřešitel: Limity vědeckého poznání, 6/FF/2013 SGS, FF OU v Ostravě

 9. 2014-2015: hlavní řešitel: Využití metody eye-trackingu pro výzkum poruch komunikace, FF UP v Olomouci, SGS FF 2

 10. 2015-2017: spoluřešitel: Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii, FF OU v Ostravě

 11. 2015-2017: spoluřešitel: Rodinná paměť a mezigenerační přeměna identit, FF UP v Olomouci, GAČR.

Přednášky na (mezinárodních) konferencích/sympoziích

 1. Historicko-filosofické dílo Roberta Kalivody, Olomouc, prosinec 1999, referát: Marx a Darwin (Variace na kalivodovské téma).

 2. Možnosti současné etiky, Brno, květen 2000, referát: Svoboda Moderních (Spor o individuum ve Francii posledních let).

 3. Identita, Brno, listopad 2000, referát: Identita ve třech světech (Genom, Autobiografická paměť, Identifikace).

 4. Etyka a problemy wspolczesnego swiata, Wisla, květen 2001, referát: Etika a biotechnologie.

 5. Droits de l´homme et civilisations, Dubrovnik, září 2002, referát: Droits de l´homme – droits de l´animal.

 6. Pouvoir et vie, Nice, 7.-17. červenec 2003, referát: Ancien et nouvel eugénisme.

 7. Kvalitativní přístup v psychologickém výzkumu, Olomouc, 26.-28. 1. 2004, referát: Neurofenomenologie a autoexperiment.

 8. Člověk – Dějiny – Hodnoty II, Ostrava, 23.-24. 9. 2004, referát: Válka primitivů.

 9. Kvalitativní přístup ve výzkumu ve vědách o člověku, Olomouc, 17.-19. 1. 2005, referát: Neuroetika: nový problém, nová disciplína.

 10. Kognice 2005, Hradec králové, 12.-13. září 2005, referát: Filosofie mysli na pozadí neurověd.

 11. Sociální konflikt a perspektivy odborového hnutí, Ostrava, 14.11. 2005, referát: Peter Singer o problému sociálním.

 12. Promises of science, 8th Colloquium „Science, or Else“, Villa Lanna, January 13-15, 2006, referát: Are we free to transform ourselves?

 13. Langue et langage, Université d´été de l´Association Jan Hus, Olomouc, 4-7 juillet 2006, referát: La langue et la conscience.

 14. LEurope à venir. Sécularisation, justice démocratie, L´Université européenne d´été, Cluj, 3-13 septembre 2006, referát: Sur les limites de l´humanité.

 15. Kognice 2006, Praha, 6.-7. 10. 2006, referát: Vnímání a vůle. Proč vnímáme vědomě?

 16. Pojetí „přirozenosti“ ve filozofii minulosti i současnosti, Olomouc, 10.-11.5. 2007, referát: O biologické přirozenosti člověka.

 17. Kognice 2007, Olomouc, 28.-29. 9. 2007, referát: Prekognitivní sen (společně s P. Dvořákem).

 18. Aplikované etiky – kontext a perspektívy, Košice, 8.9. 2008, referát: Spor o definici smrti.

 19. Koncepce člověka v dějinách a současnosti filozofie, Olomouc, 26.-28.11. 2009, referát: Může živé lidské tělo nebýt člověkem?

 20. 12. PG kurz Sepse a MODS, Ostrava, 26.-29. leden 2010, referát: Mrtvý, bezvědomý či vnímající pacient?

 21. Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie, 5.-7. 10. 2011; Olomouc, referát: Neurofilosofie svobody vůle

 22. Valašsko-lašské neurologické sympózium; 4.-5. 11. 2011, Hotel Soláň, Karolinka, referát: Kosmetická neurologie – zlepšování kognitivních funkcí nad rámec normy?

 23. Tělesnost a autonomie: Bioetika v občanské společnosti, 9.12. 2011, Filosofický ústav AV ČR, Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti Praha, referát: Neuroenhancement: Možnosti neinvazivních elektrostimulačních metod.

 24. Situovaná věda; filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání, 13.-14.10 2012, FF OU v Ostravě, referát: Věda v kontextu klinické medicíny.

 25. Experiment ve filozofii, 12.-13.12 2013, FF UP v Olomouci, referát: Svoboda vůle v lenoškové i experimentální filosofii a neurovědě

 26. Human Enhancement, 15.5. 2014, Ústav státu a práva AV ČR, Praha, referát: Vylepšení mysli pomocí neinvazivních elektrostimulačních metod.

Mimořádné (vyžádané) přednášky

 1. Starý a nový eugenismus; Centrum pro teoretická studia, Praha, 24.4. 2003.

 2. Neuroetika – klinická disciplína?; Neurologická klinika FNSPO, Ostrava, 9.2. 2005.

 3. Můžeme se změnit? Hranice lidské svobody; 2.3. 2006, CTS, Praha.

 4. Sommes-nous libres de nous changer ? 23.4. 2006, Université de Nice Sophia-Antipolis, Francie.

 5. Spor o lokalizaci schopností; 4. 5. 2006, Seminář kognitivních věd VŠE Praha..

 6. Máme vzít evoluci do vlastních rukou?; 18.4. 2008, Ekologické dny Olomouc.

 7. Definice smrti; 25.11. 2008, Univerzitní centrum pro bioetiku, LF MU Brno.

 8. Svoboda vůle v současné vědě a filosofii; 4.7. 2009, XIX. Letní filosofická škola, Sázava.

 9. Vegetativní stav vs Stav minimálního vědomí: diferenciální diagnostika; 9.12. 2009, Kasuistický seminář Neurologické kliniky FN SPO, Ostrava.

 10. O smrti a umírání; 29.3. 2010, Katedra filosofie MU Brno.

 11. Technika a vnitřní prostředí (Jak lékařské technologie ovlivňují sebepojetí člověka;) 1.3. 2010; Fakulta sociálních studií MU Brno

 12. Život, smrt a kognice; Katedra filosofie FF, Hradec Králové 23.3. 2011

 13. Neurokosmetika; Academia Film Olomouc 16. 4. 2011

 14. Svoboda vůle v současné neurovědě; Katedra filozofie FHV UMB, Banská Bystrica, 28.3.2012

 15. Utopie a distopie současné medicíny; Academia film Olomouc, 18.4.2012

 16. Kognice a volice; Seminář neurologické kliniky FN Ostrava, 18.6. 2012

 17. Kosmetická neurologie: lze vylepšit lidský mozek?; Katedra filosofie FF MU Brno, 4. března 2013

 18. Mozek jako determinant jednání, Hradecké Filozofické dny III, Determinanty jednání, 3.- 4. 10. 2014; Hradec Králové

 19. Kosmetická neurologie, 28. český a slovenský neurologický sjezd, Clarion Congress Hotel Ostrava, 19.-22.11. 2014.

 20. Možnosti výzkumu a vylepšení mysli metodou transkraniální magnetické stimulace mozku; Kognitivní věda a její budoucnost, Společnost pro kognitivní vědu a filosofii, Brno, 18.2. 2015

 21. Jak (ne)vylepšit člověka; Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, 19.2. 2015

Jiné

 1. Český pohár paraglidingu: http://www.xcontest.org/cesko/piloti/detail:mapetru

Nejnovější aktuality

Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...
Tue, 25.9.2018
Milí studenti, v příloze najdete harmonogram naší katedry na ak.rok 2018/19.

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Edmund 
Burke:

Mají se odstranit všechny staré pomezní kameny,
aby se uvolnilo místo geometrické a aritmetické ústavě?