Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.

Odborný profil

Martin Jabůrek se narodil v roce 1974 v Olomouci. Vystudoval obor filosofie - historie na FF UP. Na katedře filosofie úspěšně obhájil doktorskou práci s názvem Koncept svobody v eschatologickém existencialismu Nikolaje Berďajeva. Jako odborný asistent katedry filosofie se zabývá filosofií 19. a 20. století a moderní filosofickou antropologií. Zabývá se také ruskou filosofií. Věnuje se také metafyzice a epistemologii.  V poslední době se jeho odborný zájem soustředí na filosofický problém smrti. Publikoval vědeckou monografii s názvem Eschatologický existencialismus Nikolaje Berďajeva.

 

Martin Jaburek studied Philosophy and History at the Philosophical Faculty at Palacky University in Olomouc, Czech Republic. Since 2007 he has been employed at the Department of Philosophy at Palacky University as University Lecturer. He teaches history of philosophy of the 19th and 20th century, history of Russian philosophy and philosophical anthropology. He also deals with metaphysics and epistemology. Currently, he focuses on philosophical thanatology. His major research interest is an examination of various philosophical approaches to death. He published a monograph in Czech: Eschatological Existentialism of Nicolai Berdyaev.

 

 

Přehled publikační činnosti

 1. Přístup k dějinám filosofie prostřednictvím encykliky Aeterni Patris. In Kol., Mysl systematyczna i hystoryczna w badaniach filozoficznych, Katowice 1995, s. 139 – 142.
 2. C. G. Jung a Sloterdijkova Weltrevolution der Seele. In Kol., Člověk, společnost, myšlení v konfrontaci tradic filosofie, Olomouc 1995, s. 15 – 20.
 3.  150. výročí narození prvního českého novotomisty Msgr. Thdr. Josefa Pospíšila. Dialog Evropa XXI, 1995, č. 3, s. 40 – 41.
 4. Tajemství srdce. Aluze, 1999, č. 3 – 4, s. 253 – 255.
 5. Zek Rossi. Texty, 2000, č. 16, s. 28 – 31.
 6. Estetická tvář Bytí. Aluze, 2001, č. 2, s. 134 – 138.
 7. Nikolaj Berďajev a ruská filozofie. Komentář k textům N. Berďajeva. Aluze, 2001, č. 2, s. 70 – 71.
 8. Antisemitismus Jakuba Demla ve spisech trestní komise ONV Velké Meziříčí a MLS Jihlava. in Mečislav BORÁK (ed.) Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu: Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945 – 1948, Praha, 2002, s. 148 – 156.
 9. Tři obrazy. In Přemysl DVORSKÝ (ed.), Filosofia kai Synusia: Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse, Olomouc, 2002, s. 121 – 124.
 10. Solovjov a jeho Přednášky o boholidství. Filosofický časopis, 2002, č. 6, s. 1027 – 1029.
 11. Idea Ungrund ve filosofii Nikolaje Berďajeva. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Philosophica V, 2003, č. 5, s. 55 – 64.
 12. Böhmovské motivy v myšlení Nikolaje Berďajeva. Studia Comeniana et historica, 2003, č. 69 – 70, s. 233 – 243.
 13. Kosmický étos filosofie Nikolaje Fjodorova?. In Tomáš NEJESCHLEBA; Pavel FLOSS; Jiří MICHALÍK; Evžen STEHURA (eds.) Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie. Olomouc, 2009, s. 101 – 108.
 14. Metafyziky smrti. In Martin JABŮREK; Tomáš NEJESCHLEBA (eds.) Proměny vědění od Augustina k dnešku. Brno, 2010, s. 120 – 128.
 15. Člověk v myšlení Nikolaje Berďajeva. In Tomáš NEJESCHLEBA, Václav NĚMEC, Monika RECINOVÁ a kol. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie II. Od Kanta po současnost. Brno, 2011, s. 43 – 55.
 16. Death and Philosophy from the pre-Socratics to Heidegger. Czech and Slovak Journal of Humanities, 2013, č. 2, s. 47 – 54.
 17. Eschatologický existencialismus Nikolaje Berďajeva. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 189 s. Quaestiones quodlibetales; no. 22. ISBN 978-80-7325-319-6.

 

Překlady:

 1. Nikolaj BERĎAJEV, Moje filosofické myšlení, O sebevraždě. Aluze, 2001, č. 2, s. 71 – 88.
 2. Vladimir MALACHOV, Rozhovor s H.-G. Gadamerem o Heideggerovi, ruské kultuře a ruské emigraci. Aluze, 2001, č. 3, s. 78 – 84.

 

Editor a spolueditor:

 1. JABŮREK, Martin, ed. Jednota a mnohost: sborník z mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 359 s. ISBN 978-80-7325-165-9.
 2. JABŮREK, Martin, ed. a NEJESCHLEBA, Tomáš, ed. Proměny vědění od Augustina k dnešku: Pavlu Flossovi k narozeninám. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 159 s. ISBN 978-80-7325-219-9.

Nejnovější aktuality

Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...
Tue, 25.9.2018
Milí studenti, v příloze najdete harmonogram naší katedry na ak.rok 2018/19.

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Gottlob 
Frege:

Jestliže úkolem filozofie je zlomit moc slova nad lidskou myslí, odhalovat iluze, které prostřednictvím jazyka
pocházejí ze vztahů mezi pojmy, a osvobozovat myšlení od toho, co k němu přidává pouze povaha jazykových prostředků,
pak se moje pojmové písmo může pro filozofy stát užitečným prostředkem.