Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.

Osobní data

Pavel Hobza, Ph.D.

 

 

Born: 26. 7. 1974 in Olomouc (Czech Republic)

 

Contact:

 

Tel.: +420 777050674

e-mail: pavel_hobza@hotmail.com

 

 

Education:

 

 • 1992 Leaving Examination at Grammar School Sladkovského in Prague
 • 1992/93 one year stay at Werner-Heisenberg-Gymnasium (Grammar School) in Garching (Germany)
 • 1993-1999 study at Faculty of Arts, Palacky University (Majors: philosophy and German philology)
 • 1996 Bachelor’s degree (bachelor’s work at the Department of Philosophy: Nietzsche a Wittgenstein; bachelor’s work at the Department of German Philology: Wagner a Nietzsche)
 • 1996/1997 one year study at University of Philosophy (Hochschule für Philosophie) in Munich (Germany) at Prof. F. Ricken
 • Master’s degree in Philosophy and German Philology, graduated with merits, degree work: Parmenidés. Pokus o nový paradigmatický přístup (Parmenides. An attempt of a new paradigmatic approach)
 • 1999 beginning of the Ph.D. study at Department of Philosophy, Palacky University
 • 2002 receipt of the Ph.D.; Ph.D. thesis: Orality and Philosophy

 

 

Place of work:

 

 • Department of Philosophy Faculty of Arts, Palacky University
 • Philosophical Institute, Czech Academy of Science

 

 

Membership:

 • Czech Plato Society
 • Czech Society for Study of Aristotle and his Legacy
 • Editorial Board of Aither. Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Traditions (published by the Philosophical Institute of Czech Academy of Science)

 

Editorial Work:

 

 • Co-Editor (together with K. Bohacek) of the Thematic Issue of Filosofický časopis VI, 2004 (Czech Philosophical Journal) entitled: Ancient Philosophy
 • Co-Editor (together with K. Bohacek) of  the Thematic Issue of Filosofický časopis III, 2006 entitled: The Presocratics

 

Grants:

 

 • Three-year Post-doctoral grant (2004-2006) from GACR (Grant Agency of the Czech Republic) entitled: The Background and the Origin of Metaphysics

 

 

Books:

 

- „Řecká filosofie. Jazykově-filosofický úvod“ („Greek Philosophy. Linguistic and Philosophical Introduction“) (together with M. Zielina) in print

- „Filosofie a věda: Filosofické pojednání o skutečnosti“ („Philosophy and Science: Philosophical Treatise of Reality“) (preparing)

 

Papers:

 

- „Parmenides: Entwurf eines „nicht-ontologischen“ Ansatzes“, unpublished

- „Parmenidés v kontextu archaické orální kultury“ („Parmenides in the Context of Archaic Oral Culture”), in: Filosofický časopis 6, 2002, p. 905-933.

- „Orality and Philosophy“, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica V 2002, p. 127-146.

- „Lysis jako hledání racionálního obrazu světa“ („The Lysis as a Search of a Rational World Picture“), in: Platónův dialog Lysis (ed. A. Havlíček), Praha 2003, s. 147-167.

- “Is the Protagoras a Philosophical Text?”, in: Plato’s Protagoras. Proceedings of the Third International Symposium Platonicum Prangense (ed.: A. Havlíček, F. Karfík), Praha 2003, s. 193-212.

- „Aristotelés a Theofrastos jako tvůrci mílétské filosofie“ („Aristotle and Theophrastus as Creators of Milesian Philosophy”), in: Filosofický časopis 6, 2004, p. 889-924.

- „Střední prvek a Aristotelova katalogizace předchůdců“ („The Middle Element and Aristotle’s Classification of his Predecessors”), in: Reflexe 27, 2004, p. 51-74.

- „Myslel Parmenidés totožnost myšlení a bytí?“ (“Did Parmenides Think the Identity of Thought and Being?”), in: Filosofický časopiu 5, 2005, s. 703-716.

- „Nástin Aristotelova raného vývoje: od kosmologa k metafyzikovi“ (“Outline of Aristotle’s Early Development: From Cosmology to Metaphysics”), in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica VI – 2005, s. 43-58.

- „Pojetí země v Anaximandrově kosmologii“ (“The Notion of Earth in Anaximander’s Cosmology”), in: Filosofický časopis 3, 2006, s. 381-392.

- „Oralita řecké kultury“ (“Orality of Greek Culture”), in: Filosofický časopis 6, 2006, s. 901-915.

- „Sókratés jako nový paideutický ideál: Jak číst dialog Hippias Menší“ (“Socrates as a New Paideutic Ideal: How to read the Hippias Minor”), in: Platónův dialog Hippias Menší (ed.: A. Havlíček), Praha 2006, s. 91-113.

- „Mílétské texty jako svědectví filosofie?“ (“Milesian Texts as Witnesses of Philosophy?”), in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica VII – 2007, s. 23-34.

- „Moc, křehkost, uměřenost: Dialogické kontexty v Charmidovi“ (“Power, Fragility, Temperance: Dialogical Contexts in the Charmides”), in: Platónův dialog Charmidés (ed. A. Havlíček), Praha 2007, s. 35-60.

- „Od sókratovského logu k parmenidovskému: Jak číst dialog Euthydémos“ (“From the Socratic Logos to the Parmenidean One: How to read the Euthydemus”), in: Platónův dialog Euthydémos (eds. Š. Špinka, A. Havlíček), Praha 2007, s. 16-33.

- „The Symposium as Mysterious Revelation of the Dionysiac Nature”, in: Plato’s Symposium (eds. A. Havlíček, M. Cajthaml), Praha 2007, s. 41-58.

- „Dialog Parmenidés a Platónova teorie idejí“ (“The Parmenides and Plato’s Theory of Form”), in: Filosofický časopis 1, 2008, s. 45-64.

- „Fysis u Platóna“ (“Phusis in Plato”), in: „Přirozenost“ ve filosofii minulosti a současnosti (eds. L. Chvátal, V. Hušek), Brno (CDK) 2008, s. 34-43.

- „Jednota a mnohost mezi mýtem a logem aneb lekce z Platónova dialogu Sofistés“ (“Unity and Plurality between Myth and Logos: A Lesson from Plato’s Sophist”), in: Jednota a mnohost (ed. M. Jabůrek), Brno (CDK) 2008, s. 19-33.

- „Fysis u předsókratiků“ (“Phusis in the Presocratics”), in: Aither 1, 2009, s. 9-22.

- „Já mezi péčí o sebe a poznáním duše“ (“The Self between Care for the Self and Recognition of Soul”), in: Havlíček, A., Jinek, J. (eds.), Platónův dialog Alkibiadés, Praha 2009, kap. 3. s. 34-60.

- „Zkoumání starší filosofie jako nástroj k pochopení evropské racionality“ (“Inquiry into Older Philosophy as a Means of the Understanding of European Rationality”), in: Aither 1, 2009, s. 103-106.

- „Historická interpretace nebo filosofická rekonstrukce?“ (“Historical Interpretation or Philosophical Reconstruction?”), in: Aither 2, 2009, s. 159-165.

- „Myšlenkové zdroje základních antických kosmologických představ“ (“Sources of Main Ancient Cosmological Ideas”), in: Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie (eds. T. Nejezchleba a spol.), Olomouc 2009, s. 9-26.

- „Filosofie a politika v počátcích filosofie“ („Philosophy and Politics in the Beginning of Philosophy“), in: Aither 3, 2010, s. 127-135.

- „Parmenides’ Verse B 8.34 and the Practical Meaning of noos“, in: Aither 4 - 1. International Issue, 2010, s. 9-40.

- „Aristotelova numerická kategorizace předchůdců: Zdroje a důsledky“ („Aristotle’s Numerical Categorization of his Predecessors: Sources and Consequences“), in: Aither 5, 2011, s. 63 – 95.

- „Metafyzika mezi Aristotelem a Andronikem z Rhodu aneb metafyzika beze jména“ (“Metaphysics between Aristotle and Andronicus: Metaphysics without Name”), in: Aither 5, 2011, s. 225-236.

- „Sókratova definiční otázka a priorita definice“ („Socrates‘ Definitional Question and Priority of Definition“), in: Platónův dialog Hippias větší (eds. A. Havlíček, J. Jinek), Praha 2012, s. 27-40.

- „Zwei Wege als Grund der vierteiligen Struktur von Parmenides’ Gedicht: Entwurf eines neuen Ansatzes“, in: Aither 8 - 2. International Issue, 2012

 

 

 

 

 

 

Narozen: 26. 7. 1974 v Olomouci

 • 1992 maturita na Gymnáziu Sladkovského v Praze
 • 1992/93 roční pobyt s rodinou v Německu; v Garching u Mnichova jsem navštěvoval Werner-Heisenberg-Gymnasium
 • 1993-1999 studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a němčina
 • 1996 bakalářské zkoušky; bakalářská práce v oboru filosofie Nietzsche a Wittgenstein, v oboru němčina Wagner a Nietzsche
 • 1996/1997 roční pobyt v Německu - na Hochschule für Philosophie v Mnichově u prof. F. Rickena, zde jsem studoval hlavně antickou filosofii a Wittgensteina
 • 1999 ukončení vysokoškolského studia na FF UP s vyznamenáním, titul Mgr.
 • Diplomová práce Parmenidés. Pokus o nový paradigmatický přístup, vedoucí práce doc. K. Floss
 • 1999 zahájení tříletého doktorandského studia na Katedře filosofie Univerzity Palackého
 • 2002 (5.6.) ukončení doktorandského studia
 • Disertační práce Oralita a filosofie, vedoucí práce doc. K. Floss

Pracoviště

Katedra filosofie FF UP (Olomouc), Filozofický ústav AV ČR (Praha)

Pedagogické působení

Od roku 2003 výuka (plný úvazek) na Katedře filosofie FF UP; garant studijních oborů antická filosofie (včetně výuky starořeckého jazyka) v bakalářském studiu a metafyzika v magisterském studiu

Členství

 1. Zakládající člen České platónské společnosti
 2. Člen redakční rady časopisu Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice, který je vydáván Filosofickým ústavem Akademie věd ČR v.v.i.

Editorská činnost

 1. Spolu s K. Boháčkem editor tématického čísla Filosofického časopisu 6, 2004, téma: Antická filosofie
 2. Spolu s K. Boháčkem editor tématického bloku ve Filosofickém časopise 3, 2006, téma: Předsókratovská filosofie

Zahraniční pobyty

 1. Kurs v rámci CEU Summer University na téma: Philosophy and Science in the Greco-Roman World (Budapešť, 17.-28.7. 2006)

Granty

 1. Tříletý postdoktorský grant (2004-2006) udělený Grantovou agenturou České republiky (GAČR) na téma: Pozadí a vznik metafyziky

Publikační činnost

 1. "Homérovo situační vidění světa" (recenze: Th. Reucher, Homérovo situační vidění světa), in: Reflexe 14, 1995, s. 9/10-9/17.
 2. "Filozofie po Wittgensteinovi - tedy od Wittgensteina k Platónovi", in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica III 1996
 3. "Parmenides: Entwurf eines "nicht-ontologischen" Ansatzes", (nepublikováno)
 4. "Strach v Řecku" (recenze: E. R. Dodds, Řekové a iracionálno), in: Aluze 3, 2001, s. 138-144.
 5. "Parmenidés v kontextu archaické orální kultury", in: Filosofický časopis 6, 2002, s. 905-933.
 6. "Orality and Philosophy", in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica V 2002, s. 127-146.
 7. "Lysis jako hledání racionálního obrazu světa", in: Platónův dialog Lysis (ed. A. Havlíček), Praha 2003, s. 147-167.
 8. "Is the Protagoras a Philosophical Text?", in: Proceedings of the Third Symposium Platonicum Pragense (ed.: A. Havlíček, F. Karfík), Praha 2003, s. 193-212.
 9. "Vlastosův elenchos" (recenze: G. Vlastos, The Socratic Studies), in: Reflexe 25, 2004, s. 123-134.
 10. "Aristotelés a Theofrastos jako tvůrci mílétské filosofie", in: Filosofický časopis 6, 2004, s. 889-924.
 11. "Střední prvek a Aristotelova katalogizace předchůdců", in: Reflexe 27, 2004, s. 51-74.
 12. "Myslel Parmenidés totožnost myšlení a bytí?", in: Filosofický časopis 5, 2005, s. 703-716.
 13. "Nástin Aristotelova raného vývoje: od kosmologa k metafyzikovi", in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica VI - 2005, s. 43-58.
 14. "Pojetí země v Anaximandrově kosmologii", in: Filosofický časopis 3, 2006, s. 381-392.
 15. "Oralita řecké kultury", in: Filosofický časopis 6, 2006, s. 901-915.
 16. "Sókratés jako nový paideutický ideál: Jak číst dialog Hippias Menší", in: Platónův dialog Hippias Menší (ed.: A. Havlíček), Praha 2006, s. 91-113.
 17. "Mílétské texty jako svědectví filosofie?", vyjde v Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica VII
 18. "Moc, křehkost, uměřenost: Dialogické kontexty v dialogu Charmidés", vyjde ve sborníku ze IV. platónského symposia na téma Platónův dialog Charmidés
 19. "Od sókratovského logu k parmenidovskému: Jak číst dialog Euthydémos", in: Platónův dialog Euthydémos (ed. Š. Špinka, A. Havlíček), Praha 2007, s. 16-33.
 20. "The Symposium as Mysterious Revelation of the Dionysiac Nature", in: Plato's Symposium (eds. A. Havlíček, M. Cajthaml), Praha 2007, s. 41-58.
 21. "Dialog "Parmenidés" a Platónova teorie idejí", in: Filosofický časopis 1, 2008, s. 45-64.
 22. "Fysis u Platóna", in: "Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti (eds. L. Chvátal, V. Hušek), Brno (CDK) 2008, s. 34-43.
 23. "Jednota a mnohost mezi mýtem a logem aneb lekce z Platónova dialogu Sofistés", in: Jednota a mnohost (ed. M. Jabůrek), Brno (CDK) 2008, s. 19-33.
 24. "Fysis u předsókratiků", in: Aither 1, 2009, s. 9-22.
 25. "Já mezi péčí o sebe a poznáním duše", in: Havlíček, A., Jinek, J. (vyd), Platónův dialog Alkibiadés, Praha 2009, kap. 3. s. 34-60.
 26. "Zkoumání starší filosofie jako nástroj k pochopení evropské racionality", in: Aither 1, 2009, s. 103-106.
 27. "Historická interpretace nebo filosofická rekonstrukce?", in: Aither 2, 2009, s. 159-165.
 28. "Kategorizace a antropologie: Příklad z Platónova dialogu Euthyfrón", v tisku
 29. "Myšlenkové zdroje základních antických kosmologických představ", v tisku

Konference

 1. 1995: Česko-polská studentská konference v Olomouci; příspěvek: Jazyk a dějiny
 2. 1998: Česko-polská studentská konference v Polsku (Katowice); příspěvek: Nietzsche a myšlenkový rámec
 3. 2000: Seminář o etice v Brně pořádaný Dr. R. Brázdou; příspěvek: Etika jako genealogický problém
 4. 2000: Referát o Nietzschovi na doktorandském semináři na katedře německé filologie UP: Das Denken in der Epoche des Nihilismus
 5. 2000: II. česká platónská konference na téma Platónův dialog Lysis (Praha, 5.-6. 4. 2000); příspěvek: Lysis jako přechodový dialog
 6. 2001: Mezinárodní konference v Nikósii (Kypr) na téma předsókratovská filosofie (Nikósie (Kypr), 5-6. 4. 2001); příspěvek: Parmenides und Oralität
 7. 2001: III. mezinárodní platónské konferenci na téma Platónův dialog Prótagoras (Praha, 11.-14. 10. 2001); příspěvek: Is the Protagoras a Philosophical text?
 8. 2002: 17. Koloquium zur antiken Philosophie (Kassel, 12.1.2002); příspěvek: Parmenides. Entwurf eines ‚nicht-ontologischen' Ansatzes
 9. 2002: Konference na téma Drogi platonizmu w filozofii starozytnej i sredniowiecznej (Ustron, Polsko, 14.-17. 5 2002); příspěvek Plato's Early Dialogues as Paideutic Texts
 10. 2002: III. česká platónská konference na téma Platónův dialog Hippias Menší (Praha, 25.-26. 10 2002); příspěvek: Hippias Menší a problém výchovy
 11. 2004: IV. platónské symposium na téma Platónův dialog Charmidés (Praha, 11.-12.11. 2004); příspěvek: Sókratés jako zaříkávač: problém Sókratova zkoumání a vědění
 12. 2005: V. mezinárodní platónské symposium na téma Platónův dialog Symposium (Praha, 12.-15.10. 2005); příspěvek: The Symposium as a Mysterious Revelation of the Dionysiac Nature
 13. 2006: Philosophy and Science in the Greco-Roman World (kurs v rámci CEU Summer University; Budapešť, 17.-28.7. 2006); příspěvek: The Milesian Conception of arche
 14. 2006: V. platónské symposium na téma Platónův dialog Euthydémos (Praha, 10.-11.11. 2006); příspěvek: Platón a sofistika
 15. 2006: Jednota a mnohost. Mezinárodní konference k osmdesátým narozeninám Karla Flosse (Olomouc, 6.-8.12. 2006); příspěvek: Jednota a mnohost v raném řeckém myšlení
 16. 2007: Přednáška na Humboldt-Universität v rámci Berliner Antike-Kolleg für Nachwuchswissenschaftler/innen (Berlin, 18.1. 2007); příspěvek: Some Problems Concerning Plato's Theory of Forms
 17. 2007: Proč se dnes zabývat antickou a středověkou filosofií? (Praha, 20.4.2007); příspěvek: De-kon-strukce antické filosofie jako východisko pro pochopení současnosti
 18. 2007: Pojetí "přirozenosti" ve filosofii minulosti a současnosti (Olomouc, 10.-11.5. 2007); příspěvek: Fysis u Platóna
 19. 2007: Platónovo Symposion a antická tradice (Olomouc, 22.-23.11. 2007); příspěvek: Metaforičnost pojmovosti
 20. 2008: Jak psát o starší filosofii? (Praha, 26.6. 2008); příspěvek: Historická interpretace nebo myslitelská rekonstrukce?
 21. 2008: K dějinám a současnosti kosmologie (Dub na Moravě, 8.-10. 10. 2008); příspěvek: Typologie předsókratovské kosmologie
 22. 2008: 6. platónské symposium na téma Platónův dialog Alkibiadés I. (Praha, 20.-21.11. 2008); příspěvek: Od reflexivního k narativně anamnetickému pojetí identity
 23. 2009: Koncepce člověka v dějinách a současnosti filozofie (Olomouc, 26.-28. 2009); příspěvek: Pojetí člověka u Platóna

Nejnovější aktuality

Thu, 16.11.2017
Od dnešního dne se mohou studenti zapisovat na termíny státnic a obhajob, které budou v lednu ...
Fri, 11.8.2017
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje Call for ...
Tue, 11.7.2017
Z důvodu nemoci se nebude ve dnech 7.11.+8.11.2017 realizovat výuka dr. Jozefa Matuly.
Thu, 26.10.2017
Katedra filozofie FF TU Trnava srdečně zve na One Week with Anjan Chatterjee, který se koná ve ...
Mon, 10.7.2017
Láká vás zažít studium nebo stáž v zahraničí? Zahraniční oddělení UP si vás dovoluje ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Edmund 
Burke:

Mají se odstranit všechny staré pomezní kameny,
aby se uvolnilo místo geometrické a aritmetické ústavě?