Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.

Osobní data

Pavel Hobza, Ph.D.

 

 

Born: 26. 7. 1974 in Olomouc (Czech Republic)

 

Contact:

 

Tel.: +420 777050674

e-mail: pavel_hobza@hotmail.com

 

 

Education:

 

 • 1992 Leaving Examination at Grammar School Sladkovského in Prague
 • 1992/93 one year stay at Werner-Heisenberg-Gymnasium (Grammar School) in Garching (Germany)
 • 1993-1999 study at Faculty of Arts, Palacky University (Majors: philosophy and German philology)
 • 1996 Bachelor’s degree (bachelor’s work at the Department of Philosophy: Nietzsche a Wittgenstein; bachelor’s work at the Department of German Philology: Wagner a Nietzsche)
 • 1996/1997 one year study at University of Philosophy (Hochschule für Philosophie) in Munich (Germany) at Prof. F. Ricken
 • Master’s degree in Philosophy and German Philology, graduated with merits, degree work: Parmenidés. Pokus o nový paradigmatický přístup (Parmenides. An attempt of a new paradigmatic approach)
 • 1999 beginning of the Ph.D. study at Department of Philosophy, Palacky University
 • 2002 receipt of the Ph.D.; Ph.D. thesis: Orality and Philosophy

 

 

Place of work:

 

 • Department of Philosophy Faculty of Arts, Palacky University
 • Philosophical Institute, Czech Academy of Science

 

 

Membership:

 • Czech Plato Society
 • Czech Society for Study of Aristotle and his Legacy
 • Editorial Board of Aither. Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Traditions (published by the Philosophical Institute of Czech Academy of Science)

 

Editorial Work:

 

 • Co-Editor (together with K. Bohacek) of the Thematic Issue of Filosofický časopis VI, 2004 (Czech Philosophical Journal) entitled: Ancient Philosophy
 • Co-Editor (together with K. Bohacek) of  the Thematic Issue of Filosofický časopis III, 2006 entitled: The Presocratics

 

Grants:

 

 • Three-year Post-doctoral grant (2004-2006) from GACR (Grant Agency of the Czech Republic) entitled: The Background and the Origin of Metaphysics

 

 

Books:

 

- „Řecká filosofie. Jazykově-filosofický úvod“ („Greek Philosophy. Linguistic and Philosophical Introduction“) (together with M. Zielina) in print

- „Filosofie a věda: Filosofické pojednání o skutečnosti“ („Philosophy and Science: Philosophical Treatise of Reality“) (preparing)

 

Papers:

 

- „Parmenides: Entwurf eines „nicht-ontologischen“ Ansatzes“, unpublished

- „Parmenidés v kontextu archaické orální kultury“ („Parmenides in the Context of Archaic Oral Culture”), in: Filosofický časopis 6, 2002, p. 905-933.

- „Orality and Philosophy“, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica V 2002, p. 127-146.

- „Lysis jako hledání racionálního obrazu světa“ („The Lysis as a Search of a Rational World Picture“), in: Platónův dialog Lysis (ed. A. Havlíček), Praha 2003, s. 147-167.

- “Is the Protagoras a Philosophical Text?”, in: Plato’s Protagoras. Proceedings of the Third International Symposium Platonicum Prangense (ed.: A. Havlíček, F. Karfík), Praha 2003, s. 193-212.

- „Aristotelés a Theofrastos jako tvůrci mílétské filosofie“ („Aristotle and Theophrastus as Creators of Milesian Philosophy”), in: Filosofický časopis 6, 2004, p. 889-924.

- „Střední prvek a Aristotelova katalogizace předchůdců“ („The Middle Element and Aristotle’s Classification of his Predecessors”), in: Reflexe 27, 2004, p. 51-74.

- „Myslel Parmenidés totožnost myšlení a bytí?“ (“Did Parmenides Think the Identity of Thought and Being?”), in: Filosofický časopiu 5, 2005, s. 703-716.

- „Nástin Aristotelova raného vývoje: od kosmologa k metafyzikovi“ (“Outline of Aristotle’s Early Development: From Cosmology to Metaphysics”), in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica VI – 2005, s. 43-58.

- „Pojetí země v Anaximandrově kosmologii“ (“The Notion of Earth in Anaximander’s Cosmology”), in: Filosofický časopis 3, 2006, s. 381-392.

- „Oralita řecké kultury“ (“Orality of Greek Culture”), in: Filosofický časopis 6, 2006, s. 901-915.

- „Sókratés jako nový paideutický ideál: Jak číst dialog Hippias Menší“ (“Socrates as a New Paideutic Ideal: How to read the Hippias Minor”), in: Platónův dialog Hippias Menší (ed.: A. Havlíček), Praha 2006, s. 91-113.

- „Mílétské texty jako svědectví filosofie?“ (“Milesian Texts as Witnesses of Philosophy?”), in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica VII – 2007, s. 23-34.

- „Moc, křehkost, uměřenost: Dialogické kontexty v Charmidovi“ (“Power, Fragility, Temperance: Dialogical Contexts in the Charmides”), in: Platónův dialog Charmidés (ed. A. Havlíček), Praha 2007, s. 35-60.

- „Od sókratovského logu k parmenidovskému: Jak číst dialog Euthydémos“ (“From the Socratic Logos to the Parmenidean One: How to read the Euthydemus”), in: Platónův dialog Euthydémos (eds. Š. Špinka, A. Havlíček), Praha 2007, s. 16-33.

- „The Symposium as Mysterious Revelation of the Dionysiac Nature”, in: Plato’s Symposium (eds. A. Havlíček, M. Cajthaml), Praha 2007, s. 41-58.

- „Dialog Parmenidés a Platónova teorie idejí“ (“The Parmenides and Plato’s Theory of Form”), in: Filosofický časopis 1, 2008, s. 45-64.

- „Fysis u Platóna“ (“Phusis in Plato”), in: „Přirozenost“ ve filosofii minulosti a současnosti (eds. L. Chvátal, V. Hušek), Brno (CDK) 2008, s. 34-43.

- „Jednota a mnohost mezi mýtem a logem aneb lekce z Platónova dialogu Sofistés“ (“Unity and Plurality between Myth and Logos: A Lesson from Plato’s Sophist”), in: Jednota a mnohost (ed. M. Jabůrek), Brno (CDK) 2008, s. 19-33.

- „Fysis u předsókratiků“ (“Phusis in the Presocratics”), in: Aither 1, 2009, s. 9-22.

- „Já mezi péčí o sebe a poznáním duše“ (“The Self between Care for the Self and Recognition of Soul”), in: Havlíček, A., Jinek, J. (eds.), Platónův dialog Alkibiadés, Praha 2009, kap. 3. s. 34-60.

- „Zkoumání starší filosofie jako nástroj k pochopení evropské racionality“ (“Inquiry into Older Philosophy as a Means of the Understanding of European Rationality”), in: Aither 1, 2009, s. 103-106.

- „Historická interpretace nebo filosofická rekonstrukce?“ (“Historical Interpretation or Philosophical Reconstruction?”), in: Aither 2, 2009, s. 159-165.

- „Myšlenkové zdroje základních antických kosmologických představ“ (“Sources of Main Ancient Cosmological Ideas”), in: Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie (eds. T. Nejezchleba a spol.), Olomouc 2009, s. 9-26.

- „Filosofie a politika v počátcích filosofie“ („Philosophy and Politics in the Beginning of Philosophy“), in: Aither 3, 2010, s. 127-135.

- „Parmenides’ Verse B 8.34 and the Practical Meaning of noos“, in: Aither 4 - 1. International Issue, 2010, s. 9-40.

- „Aristotelova numerická kategorizace předchůdců: Zdroje a důsledky“ („Aristotle’s Numerical Categorization of his Predecessors: Sources and Consequences“), in: Aither 5, 2011, s. 63 – 95.

- „Metafyzika mezi Aristotelem a Andronikem z Rhodu aneb metafyzika beze jména“ (“Metaphysics between Aristotle and Andronicus: Metaphysics without Name”), in: Aither 5, 2011, s. 225-236.

- „Sókratova definiční otázka a priorita definice“ („Socrates‘ Definitional Question and Priority of Definition“), in: Platónův dialog Hippias větší (eds. A. Havlíček, J. Jinek), Praha 2012, s. 27-40.

- „Zwei Wege als Grund der vierteiligen Struktur von Parmenides’ Gedicht: Entwurf eines neuen Ansatzes“, in: Aither 8 - 2. International Issue, 2012

 

 

 

 

 

 

Narozen: 26. 7. 1974 v Olomouci

 • 1992 maturita na Gymnáziu Sladkovského v Praze
 • 1992/93 roční pobyt s rodinou v Německu; v Garching u Mnichova jsem navštěvoval Werner-Heisenberg-Gymnasium
 • 1993-1999 studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a němčina
 • 1996 bakalářské zkoušky; bakalářská práce v oboru filosofie Nietzsche a Wittgenstein, v oboru němčina Wagner a Nietzsche
 • 1996/1997 roční pobyt v Německu - na Hochschule für Philosophie v Mnichově u prof. F. Rickena, zde jsem studoval hlavně antickou filosofii a Wittgensteina
 • 1999 ukončení vysokoškolského studia na FF UP s vyznamenáním, titul Mgr.
 • Diplomová práce Parmenidés. Pokus o nový paradigmatický přístup, vedoucí práce doc. K. Floss
 • 1999 zahájení tříletého doktorandského studia na Katedře filosofie Univerzity Palackého
 • 2002 (5.6.) ukončení doktorandského studia
 • Disertační práce Oralita a filosofie, vedoucí práce doc. K. Floss

Pracoviště

Katedra filosofie FF UP (Olomouc), Filozofický ústav AV ČR (Praha)

Pedagogické působení

Od roku 2003 výuka (plný úvazek) na Katedře filosofie FF UP; garant studijních oborů antická filosofie (včetně výuky starořeckého jazyka) v bakalářském studiu a metafyzika v magisterském studiu

Členství

 1. Zakládající člen České platónské společnosti
 2. Člen redakční rady časopisu Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice, který je vydáván Filosofickým ústavem Akademie věd ČR v.v.i.

Editorská činnost

 1. Spolu s K. Boháčkem editor tématického čísla Filosofického časopisu 6, 2004, téma: Antická filosofie
 2. Spolu s K. Boháčkem editor tématického bloku ve Filosofickém časopise 3, 2006, téma: Předsókratovská filosofie

Zahraniční pobyty

 1. Kurs v rámci CEU Summer University na téma: Philosophy and Science in the Greco-Roman World (Budapešť, 17.-28.7. 2006)

Granty

 1. Tříletý postdoktorský grant (2004-2006) udělený Grantovou agenturou České republiky (GAČR) na téma: Pozadí a vznik metafyziky

Publikační činnost

 1. "Homérovo situační vidění světa" (recenze: Th. Reucher, Homérovo situační vidění světa), in: Reflexe 14, 1995, s. 9/10-9/17.
 2. "Filozofie po Wittgensteinovi - tedy od Wittgensteina k Platónovi", in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica III 1996
 3. "Parmenides: Entwurf eines "nicht-ontologischen" Ansatzes", (nepublikováno)
 4. "Strach v Řecku" (recenze: E. R. Dodds, Řekové a iracionálno), in: Aluze 3, 2001, s. 138-144.
 5. "Parmenidés v kontextu archaické orální kultury", in: Filosofický časopis 6, 2002, s. 905-933.
 6. "Orality and Philosophy", in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica V 2002, s. 127-146.
 7. "Lysis jako hledání racionálního obrazu světa", in: Platónův dialog Lysis (ed. A. Havlíček), Praha 2003, s. 147-167.
 8. "Is the Protagoras a Philosophical Text?", in: Proceedings of the Third Symposium Platonicum Pragense (ed.: A. Havlíček, F. Karfík), Praha 2003, s. 193-212.
 9. "Vlastosův elenchos" (recenze: G. Vlastos, The Socratic Studies), in: Reflexe 25, 2004, s. 123-134.
 10. "Aristotelés a Theofrastos jako tvůrci mílétské filosofie", in: Filosofický časopis 6, 2004, s. 889-924.
 11. "Střední prvek a Aristotelova katalogizace předchůdců", in: Reflexe 27, 2004, s. 51-74.
 12. "Myslel Parmenidés totožnost myšlení a bytí?", in: Filosofický časopis 5, 2005, s. 703-716.
 13. "Nástin Aristotelova raného vývoje: od kosmologa k metafyzikovi", in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica VI - 2005, s. 43-58.
 14. "Pojetí země v Anaximandrově kosmologii", in: Filosofický časopis 3, 2006, s. 381-392.
 15. "Oralita řecké kultury", in: Filosofický časopis 6, 2006, s. 901-915.
 16. "Sókratés jako nový paideutický ideál: Jak číst dialog Hippias Menší", in: Platónův dialog Hippias Menší (ed.: A. Havlíček), Praha 2006, s. 91-113.
 17. "Mílétské texty jako svědectví filosofie?", vyjde v Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica VII
 18. "Moc, křehkost, uměřenost: Dialogické kontexty v dialogu Charmidés", vyjde ve sborníku ze IV. platónského symposia na téma Platónův dialog Charmidés
 19. "Od sókratovského logu k parmenidovskému: Jak číst dialog Euthydémos", in: Platónův dialog Euthydémos (ed. Š. Špinka, A. Havlíček), Praha 2007, s. 16-33.
 20. "The Symposium as Mysterious Revelation of the Dionysiac Nature", in: Plato's Symposium (eds. A. Havlíček, M. Cajthaml), Praha 2007, s. 41-58.
 21. "Dialog "Parmenidés" a Platónova teorie idejí", in: Filosofický časopis 1, 2008, s. 45-64.
 22. "Fysis u Platóna", in: "Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti (eds. L. Chvátal, V. Hušek), Brno (CDK) 2008, s. 34-43.
 23. "Jednota a mnohost mezi mýtem a logem aneb lekce z Platónova dialogu Sofistés", in: Jednota a mnohost (ed. M. Jabůrek), Brno (CDK) 2008, s. 19-33.
 24. "Fysis u předsókratiků", in: Aither 1, 2009, s. 9-22.
 25. "Já mezi péčí o sebe a poznáním duše", in: Havlíček, A., Jinek, J. (vyd), Platónův dialog Alkibiadés, Praha 2009, kap. 3. s. 34-60.
 26. "Zkoumání starší filosofie jako nástroj k pochopení evropské racionality", in: Aither 1, 2009, s. 103-106.
 27. "Historická interpretace nebo filosofická rekonstrukce?", in: Aither 2, 2009, s. 159-165.
 28. "Kategorizace a antropologie: Příklad z Platónova dialogu Euthyfrón", v tisku
 29. "Myšlenkové zdroje základních antických kosmologických představ", v tisku

Konference

 1. 1995: Česko-polská studentská konference v Olomouci; příspěvek: Jazyk a dějiny
 2. 1998: Česko-polská studentská konference v Polsku (Katowice); příspěvek: Nietzsche a myšlenkový rámec
 3. 2000: Seminář o etice v Brně pořádaný Dr. R. Brázdou; příspěvek: Etika jako genealogický problém
 4. 2000: Referát o Nietzschovi na doktorandském semináři na katedře německé filologie UP: Das Denken in der Epoche des Nihilismus
 5. 2000: II. česká platónská konference na téma Platónův dialog Lysis (Praha, 5.-6. 4. 2000); příspěvek: Lysis jako přechodový dialog
 6. 2001: Mezinárodní konference v Nikósii (Kypr) na téma předsókratovská filosofie (Nikósie (Kypr), 5-6. 4. 2001); příspěvek: Parmenides und Oralität
 7. 2001: III. mezinárodní platónské konferenci na téma Platónův dialog Prótagoras (Praha, 11.-14. 10. 2001); příspěvek: Is the Protagoras a Philosophical text?
 8. 2002: 17. Koloquium zur antiken Philosophie (Kassel, 12.1.2002); příspěvek: Parmenides. Entwurf eines ‚nicht-ontologischen' Ansatzes
 9. 2002: Konference na téma Drogi platonizmu w filozofii starozytnej i sredniowiecznej (Ustron, Polsko, 14.-17. 5 2002); příspěvek Plato's Early Dialogues as Paideutic Texts
 10. 2002: III. česká platónská konference na téma Platónův dialog Hippias Menší (Praha, 25.-26. 10 2002); příspěvek: Hippias Menší a problém výchovy
 11. 2004: IV. platónské symposium na téma Platónův dialog Charmidés (Praha, 11.-12.11. 2004); příspěvek: Sókratés jako zaříkávač: problém Sókratova zkoumání a vědění
 12. 2005: V. mezinárodní platónské symposium na téma Platónův dialog Symposium (Praha, 12.-15.10. 2005); příspěvek: The Symposium as a Mysterious Revelation of the Dionysiac Nature
 13. 2006: Philosophy and Science in the Greco-Roman World (kurs v rámci CEU Summer University; Budapešť, 17.-28.7. 2006); příspěvek: The Milesian Conception of arche
 14. 2006: V. platónské symposium na téma Platónův dialog Euthydémos (Praha, 10.-11.11. 2006); příspěvek: Platón a sofistika
 15. 2006: Jednota a mnohost. Mezinárodní konference k osmdesátým narozeninám Karla Flosse (Olomouc, 6.-8.12. 2006); příspěvek: Jednota a mnohost v raném řeckém myšlení
 16. 2007: Přednáška na Humboldt-Universität v rámci Berliner Antike-Kolleg für Nachwuchswissenschaftler/innen (Berlin, 18.1. 2007); příspěvek: Some Problems Concerning Plato's Theory of Forms
 17. 2007: Proč se dnes zabývat antickou a středověkou filosofií? (Praha, 20.4.2007); příspěvek: De-kon-strukce antické filosofie jako východisko pro pochopení současnosti
 18. 2007: Pojetí "přirozenosti" ve filosofii minulosti a současnosti (Olomouc, 10.-11.5. 2007); příspěvek: Fysis u Platóna
 19. 2007: Platónovo Symposion a antická tradice (Olomouc, 22.-23.11. 2007); příspěvek: Metaforičnost pojmovosti
 20. 2008: Jak psát o starší filosofii? (Praha, 26.6. 2008); příspěvek: Historická interpretace nebo myslitelská rekonstrukce?
 21. 2008: K dějinám a současnosti kosmologie (Dub na Moravě, 8.-10. 10. 2008); příspěvek: Typologie předsókratovské kosmologie
 22. 2008: 6. platónské symposium na téma Platónův dialog Alkibiadés I. (Praha, 20.-21.11. 2008); příspěvek: Od reflexivního k narativně anamnetickému pojetí identity
 23. 2009: Koncepce člověka v dějinách a současnosti filozofie (Olomouc, 26.-28. 2009); příspěvek: Pojetí člověka u Platóna

Nejnovější aktuality

Sat, 10.11.2018
Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference ...
Sat, 10.11.2018
Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci ...
Sat, 10.3.2018
Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná ...
Wed, 10.1.2018
Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné ...
Tue, 25.9.2018
Milí studenti, v příloze najdete harmonogram naší katedry na ak.rok 2018/19.

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

William 
James:

Mnoho lidí se domnívá, že myslí,
ač jenom nově řadí své předsudky.