Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.

Osobní data

Narozen 1. 8. 1957 v Praze.
Po maturitě na Gymnáziu v Ostrově nad Ohří studoval (1976-81) na FF UK filozofii a historii. V l. 1982-91 učil na SOU ve Zlíně dějepis a občanskou nauku. R. 1985 složil rigorózní zkoušku (PhDr.), v l. 1985-86 absolvoval pedagogické minimum na univerzitě v Brně. Od r. 1991 působí na katedře filozofie FF UP v Olomouci, od 1997 jako docent. R. 1992 obhájil na FF MU kandidátskou práci Jan Patočka a nové problémy fenomenologie. V r. 1994 byl na studijním pobytu na institutu věd o člověku ve Vídni. V roce 1997 se habilitoval (habilitační práce na téma Fenomenologie a fundamentální ontologie). V letech 1998 - 2012 byl vedoucím katedry filosofie. 2004 jmenován profesorem pro obor filosofie.

Odborný profil

Hlavní okruh zájmů tvoří kritická interpretace Husserlovy fenomenologie a jejího dalšího vývoje zejména u Heideggera, Finka a Patočky. Pokouší se o konfrontaci fenomenologie s tradiční novověkou filozofií (zvl. S Kantem) i s klasickou metafyzikou. Domnívá se , že by specifické pojetí bytí v pohusserlovské fenomenologii mohlo ve smyslu Patočkova "negativního platonismu" přinést důležité podněty k překonání substanční metafyziky a šíře i k diskusi o soudobém postavení ontologie a o přínosu a mezích novověkého racionalismu v rámci moderny. Kromě toho se pokouší o pohled na fenomenologii v celku, popřípadě o celkový výklad filozofického vývoje jejích představitelů (monografie o Husserlovi a Patočkovi, studie o Finkovi). Pokouší se fenomenologii včlenit do soudobé diskuse s postanalytickou a postmoderní filosofií.Publikace

Monografie

 1. Filosofický slovník. Spoluautorství jednotlivých hesel. FIN Olomouc 1995. ISBN 80-7182-014-8.
 2. Jan Patočka a ohlas fenomenologie v české filosofii. Vydavatelství Univerzity Palackého. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-567-5
 3. Husserl. Votobia, Olomouc 1996. ISBN 80-7198-066-8.
 4. Jan Patočka. Votobia, Olomouc 1997 (vydáno 1998). ISBN 80-7198-299-7.
 5. Filosofický slovník (spolueditor, autorství 478 hesel). 2. rozšířené vydání. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1998. ISBN 80-7182-064-4.
 6. Fenomenologie a kultura slepé skvrny. Triton, Praha 2002. ISBN 80-7254-264-8.
 7. Edmund Husserl a česká filosofie. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2003. ISBN 80-7182-161-6.
 8. Proměny fenomenologie. Úvod do Husserlovy filosofie. Triton, Praha/Kroměříž 2007. ISBN 978-80-7254-938-2.
 9. Edmund Husserl a jeho filosofie. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011. ISBN 978-80-244-2890-1.
 10. Husserlova fenomenológia. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae 26, Monografia, 2012. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012. ISBN 978-80-7097-987-7  EAN 978807099877. (324 s.)
 11. Aisthetische Welt. Studien  zur Phänomenologie. Königshausen-Neumann, Würzburg 2017. ISBN: 978-3-8260-6325-1. 314 stran.
 12. Prostory zjevnosti. Dílo ve struktuře světa. Zlín: Archa 2018. ISBN 978-80-87545-60-7. 188 stran.

Skripta, učebnice

 1. Základní problémy filosofie. Universita Palackého. Filosofická fakulta. Olomouc 1992.
 2. Filosofie (základní problémy). Nakladatelství a vydavatelství FIN, Olomouc 1994. ISBN 80-85572-88-5
 3. Fenomenologie a existencialismus. Universita Palackého, Filosofická fakulta, Olomouc 1994.
 4. Filosofie (základní problémy).  2. přepracované vydání. FIN Olomouc, 1996. ISBN 80-7182-039-3.
 5. Filosofie. Nakladatelství Olomouc, 1998 (3. vydání Filosofie (základní problémy)). ISBN 80-7182-069-5.
 6. Filosofická čítanka. Nakladatelství Olomouc. Olomouc 2000. ISBN 80-7182-112-8; dotisk 2002.
 7. Filosofie. 4. rozšířené a opravené vydání. Olomouc 2002. ISBN 80-7182-147-0; dotisk 2004.

Články

 1. Czasowość egzystencji ludzkiej i życia w prawdzie (Patočka jako krytyk Husserlowskiego pojęcia czasu) Folia philosophica 10. Red. J. Bańka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1302. Katowice 1992. Str. 177 - 188. ISSN 0208-6336
 2. Úvod do Husserlovy fenomenologie. Muzeum Prostějovska. Prostějov 1993.
 3. Fenomenologie a otázka po bytí. In: Konec ontologie? Sborník z konference. Red. I. Holzbachová, J. Krob, J. Šmajs. Filosofická fakulta Masarykovy university, Katedra filosofie. Brno 1993. Str. 114-119. ISBN 80-210-0765-6
 4. Paradox Husserlovy epoché. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Philosophica-Aesthetica 10, Philosophica 1. Vyd. University Palackého, Olomouc 1993, s. 23-35. ISBN 80-7067-249-8.
 5. Konec ontologie? Filosofický časopis, roč. XLII, 1994, č. 6, s. 1034-1036. ISSN 0015-1831
 6. K problému nespekulativní metafyziky. Reflexe, č. 13, 1995, s. 2/1-16. ISSN 0862-6901
 7. Kritik der pluralen Vernunft. Phänomenologie versus Postmoderne. In: Facetten der Wahrheit. Festschrift für Meinolf Wewel. Hrsg. von E.G.Valdés und R. Zimmerling. Verlag Karl Alber Freiburg/München 1995. S. 379-397. ISBN 3-495-47820-5.
 8. Intentionalität in der asubjektiven Phänomenologie.  In: Intentionalität - Werte - Kunst (Husserl - Ingarden - Patočka). J. Bloss, W. Strozewski, J. Zumr (ed.), Goethe-Institut Prag / Instytut Polski v Pradze / Filosofický ústav Akademie věd České republiky. Filosofie, Praha 1995. S. 76-83. ISBN 80-7007-075-7.
 9. Jan Patočka a ohlas fenomenologie. In: Gabriel, J., Nový, L., Zouhar, J.: Česká filosofie ve 20. století. I. Směry, osobnosti, problémy. Universitas Masarykiana brunensis. Brno 1995. S. 167-191. ISBN 80-210-1222-6.
 10. K pojetí světa u Eugena Finka. Filosofický časopis, 44, 1996, č. 2, s. 211-220. ISSN 0015-1831
 11. Husserl a kartezianismus.  In: Hemelík, M. (ed.), K filosofii René Descarta. Acta oeconomica pragensia, 4, 1996, č. 5, s. 65-79. ISSN 0572-3043.
 12. Kantův transcendentální idealismus a Husserlova fenomenologie. Acta universitatis Palackianae Olomucensis. Philosophica III, 1996, s. 31-42. ISBN 80-7067-718-X.
 13. Job, nebo Hegel? Recenze knihy L. Šestova: Kierkegaard a existenciální filosofie. Literární noviny, roč. VIII,  3.12.1997, č. 48, s. 5. ISSN 1210-0021.
 14. Patočka a Rádl. Filosofický časopis, roč. 45, 1997, č. 5, s. 863-878. ISSN 0015-1831
 15. Filosof ze Spojených států. Kritická příloha Revolver Revue č. 11, 1998, s. 168-170. ISSN 1211-118X.
 16. Fenomenologie a kritika plurálního rozumu. Filosofický časopis, roč. 46, 1998, č. 3, s. 357-368. ISSN 0015-1831
 17. Slovník českých filozofů. Jiří Gabriel (ed.). Masarykova univerzita, Brno 1998. Autorství hesel: Edmund Husserl (s. 211-213) a Jan Patočka (s. 435-439). ISBN 80-210-1840-2.
 18. Kilka słów o dzisiejszej filozofii w Czechach. Rabus, J. (ed.), Principia-Ekspres Filozoficzny. Nr. 22. Instytut Filozofii UJ, Kraków 1999, s. 40-46. ISSN 1233-4588.
 19. Zeitspielraum - Erscheinungsfeld/Weltganzes. Voraussetzungen in der Auffassung von Welt bei Eugen Fink und Jan Patocka. In: Sepp, H. R.: Metamorphose der Phänomenologie. Dreizehn Stadien von Husserl aus. Alber Phänomenologie. Kontexte. Verlag Karl Alber Freiburg/München 1999. S. 211-228. ISBN 3-495-47855-8.
 20. Edmund Husserl a fenomenologická filosofie. Filosofický časopis 47, 1999, č. 6, s. 989-997. ISSN 0015-1831.
 21. Patočkova filosofie – situace člověka ve světě a dějinách. In: I.M. Havel a D. Třeštík (ed.): Co daly naše země Evropě a lidstvu. III. část: Svobodný národ na prahu třetího tisíciletí. Evropský literární klub, Praha 2000, s. 274-288. ISBN 80-86316-10-6.
 22. Kant a pragmatický antirealismus. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica IV – 2000. Univertita Palackého v Olomouci. Olomouc 2000. S. 78-90. ISBN 80-244-0096-0, ISSN 1212-1207.
 23. Husserlův domov. Štafeta. Kulturní postřehy za rok 2000. Roč. XXXI., číslo 100. Městský úřad v Prostějově. Prostějov 2000. S. 29-31.
 24. Fenomén jako dění struktury. In: Chvatík. I., Kouba. P. (ed.), Fenomén jako filosofický problém. Sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka. OIKUMENE. Praha 2000. Str. 302-310. ISBN 80-7298-010-6.
 25. Паточка. In: Современная западная философия. Словарь. Сост. и отв. ред. В. С. Малахов, В. П. Филатов. Moskva 2000. ISBN 5-86095-107-8, s. 310-311.
 26. Znak, ślad  i fenomen. PRINCIPIA. Czasopismo Uniwersytetu Jagellońskiego. Tom XXIX: Kim są Czesi? Filozofia w Bochemii. Kraków 2001. PL-ISSN 0867-5392. S. 49-76.
 27. Kant, pragmatični antirealizem in Husserlova fenomenologija. In: D. Komel (ed.): Horizonti in perspektive. Phainomena X, 37-38, Ljubljana 2001. ISSN 1318-3362, s. 143-170.
 28. Fenomenologické základy strukturální ontologie. In: Dvorský, P. (ed.): FILOSOFIA KAI SYNUSIA. Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse. Univerzita Palackého, Olomouc 2002, s. 23-31. ISBN 80-244-0459-1.
 29. Edmund Husserl – slavný prostějovský rodák. Prostějovský týden, roč. 13, číslo 32, 23. dubna 2003, s. 6.
 30. Kant a postfenomenologiczny antyrealizm. In: Głombik, Noras, A.: Wokół Badań logicznych. W 100-lecie ukazania się dziela Edmunda Husserla. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003. S. 25-50. ISSN 0208-6336.
 31. Феноменологическая концепсия Яна Паточки. Překl. Pavel Prilutskij. CFB-03-09/CTS-03-10. Center for Theoretical Study. Praha 2003.
 32. Философия Яна Паточки – размышления о положении человека в мире и в истории. Překl. Pavel Prilutskij.  CFB-03-10/CTS-03-11. Center for Theoretical Study. Praha 2003.
 33. Postmoderní situace v dějepisectví aneb Mysliti jako Třeštík. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica – Aesthetica 26, Philosophica V – 2002. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2003, s. 317 – 324. ISBN 80-244-0618-7.
 34. O nutném spojení. In: Horyna, B. (ed.): Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa. Masarykova Univerzita, Brno 2004, s. 49-63. ISBN 80-210-3384-3.
 35. Husserlovy Ideje. Literární noviny, 31. května 2004, roč. 15, s. 1 a 4.
 36. Fenomenologia Jana Patočki. Anthropos. Práce Instytutu filozofii UMCS. Zbiór 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. Lublin 2004,  s. 133-147. ISSN 1732-6680.
 37. Fenomenologie a (post)analytická filosofie (spolu s J. Peregrinem). Organon F, 11, 2004, 3. ISSN 1335-0668. S. 297-313.
 38. Porisu to Shizentek-Sekai. In: Hamauzu, S. (ed.): The Fourth International Meeting For Husserl Studies in Japan. Tohoku University, Sendai 2004, s. 137-159.
 39. Fenomenologická podnož v hermeneutice. Gadamerův Husserl. In: Leško, V. (ed.): Filozofia dejín filozofie III. Gadamer a dejiny filozofie. Acta facultatis philosophicae Universitatis Prešoviensis. Filozofický zborník 16 (AFPh UP 81/163). Prešov 2003. ISBN 80-8068-164-3, s. 97-113.
 40. Jazykové hry a předjazyková zkušenost. Laický pokus o interpretaci jednoho Wittgensteinova příkladu. Organon F 12, 2005, č. 1. s. 21-39. ISSN 1335-0668.
 41. Das Weltganze und die Endlichkeit der menschlichen Existenz. Zur Dialektik des kosmologischen Denkens bei Eugen Fink. In: Böhmer, A. (Hg.): Eugen Fink. Sozialphilosophie, Anthropologie, Kosmologie, Pädagogik, Methodik. Orbis Phaenomenologicus, Perspektiven/Neue Folge 12. Würzburg 2006. ISBN 3-8260-3216-0, s. 173-182.
 42. Olomouc filosofická. Historická črta. Szotek, B., Noras J. S. (eds.): Filozofia i czas przesły. Wydawnictwo Universytetu Śląskiego. Katowice 2005. ISBN 83-226-1498-5, s. 239-251.
 43. Postmoderner Relativismus und phänomenologischer Perspektivismus. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica – Aesthetica 29, Philosophica VI – 2005. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2005, s. 195-210. ISBN 80-244-1260-8.
 44. Edmund Husserl. In: Jašková, S.: Lexikon deutschmährischen Autoren. Nachträge zum LDA 2003. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2006, 10 s.  ISBN 80-244-1280-2.
 45. Nietzsche in der tschechischen Phänomenologie. Patočka und die Frage nach dem Sinn. Studia Phaenomenologica VII, 2007, Romanian Society for Phenomenology & Humanitas, Bucharest, s. 493-520. ISSN: 1582-5647 ISBN: 978-973-50-1648-7
 46. A přece se točí! Věda, realita a relativismus. A2 kulturní týdeník, roč. 3, 43/2007, s. 16-17. ISSN 1801-4542.
 47. Věda a akademická svoboda. Žurnál UP. Univerzita Palackého, Olomouc. Roč. 17, č. 6, 26. října 2007, s. 7-8.
 48. Příliš hlučný bubínek? Povinnost objektivity. A2 Kulturní týdeník, 11/2008. roč. 4. s. 21. ISSN 1801-4542.
 49. Filosofie, věda a víra. Filosofický časopis, roč. 56, 2008, č. 2, s. 255-264. ISSN 0015-1831
 50. Pravidla dělají vědu. Klub skeptiků Sisyfos a dogmatismus ve vědě. Dingir 3/2008. ISSN 1212-1371. S. 106-108.
 51. Fenomenologie a transcendentální humanismus. InteRRa 5. Interkulturalita a rómska národnostná menšina v sociálných a pedagogických súvislostiach. Zborník z medzinárodnej vedeckej konference konanej 25.-26. septembra 2007 v Spišskej Novej Vsi. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Ústav romologických štúdií. Nitra 2008, ISBN 978-80-8094-314-1, s. 474-482.
 52. Poděkování Rychlým šípům. In: Jirásek, I. (ed.): Fenomén Foglar. Prázdninová škola Lipnice, Praha 2007. ISBN 978-80-239-9736-1. S. 359-362.
 53. Tolerance, nebo respekt? InteRRa 5. Interkulturalita a rómska národnostná menšina v sociálných a pedagogických súvislostiach. Zborník z medzinárodnej vedeckej konference konanej 25.-26. septembra 2007 v Spišskej Novej Vsi. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Ústav romologických štúdií. Nitra 2008, ISBN 978-80-8094-314-1, s. 483-494.
 54. O fenoménoch a slovách (spoluautor Dezider Kamhal). Ostium, internetový časopis pre humanitné obory. Č. 4/2008. Vydává Schola Philosophica, TU Trnava. ISSN 1336-6556.
 55. Josef Ludvík Fischer. In: Osobnosti Olomouckého kraje 1850-2008. kol. aut. (Barteček, I. A další. – red.). Agentura Galia. Olomouc 2008. ISBN 978-80-254-3006-4. S. 28-30.
 56. Ještě jednou ke vztahu vědy, filosofie a víry. Filosofický časopis, roč. 57, 2009, č. 1, s. 87-91. ISSN 0015-1831.
 57. Reference a realismus pohledem fenomenologie a analytické filosofie. Tomáš Marvan spoluautor. Reflexe 36, 2009, ISSN 0862-6901, s. 93-114.
 58. Edmund Husserl a fenomenologická filosofie. In: Blecha, I. (ed.): Svědectví filosofie. Ohlédnutí za 20. stoletím. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2009. ISBN 978-80-7182-275-2. s. 97-102.
 59. Phänomenologische Grundlagen der Strukturontologie. In: Blaschek-Hahn, H., Sepp, H. R. (eds.): Heinrich Rombach. Strukturontologie – Bildphilosophie – Hermetik. Orbis Phaenomenologicus. Königshausen/Neumann, Würzburg 2010. ISBN 978-3-8260-4055-9. S. 259. SS. 61-69.
 60. K fenomenologii prostoru. In: Jabůrek, M., Nejeschleba, T. (eds.): Proměny vědění od Augustina k dnešku. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2010. ISBN 978-80-7325-219-9, s. 80-103.
 61. Phänomenologie und „der Gottesgesichtspunkt“. Beiträge zu einer möglichen Polemik. In: Urban, P. (ed.): Geburt der Phänomenologie. Edmund Husserl zu Ehren. Sonderband der Filosofický časopis. Prag 2010. ISBN 978-80-7007-337-7. S. 113-131.
 62. Fenomenologie a „pohled Božího oka“. In: Šimsa, M., Sousedík, P., Nitsche, M. (et al.) Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století. Filosofia/Filosofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7007-327-8. Praha 2009. S. 421-464.
 63. Vědomí ve fenomenologii. Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie. Ročník 7, číslo 1, 2010. Kalligram, Bratislava. ISSN 1336-5541. S. 46-52.
 64. Полис и естественный мир в феноменологической философии Яна Паточки. In: Паточка Ян, Европа и пост-европа. Постевропейская эпоха и её духовные проблемы. Минск: И.П.Логвинов, 2011. ISBN 978-985-6991-27-4 с. 139-165.
 65. Senzibilita a racionalita. Kritické poznámky k postmoderní situaci člověka. In: Nejeschleba, T., Němec, V., Recinová, M. (eds.): Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. II. Od Kanta po současnost. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2011. ISBN 978-80-7325-248-9, s. 119-131.
 66. Věda ve veřejném prostoru a ve vědecké diskusi. In: Heřt, J., Zlatník, Č.: Věda kontra iracionalita. 5. sborník přednášek českého klubu skeptiků Sisyfos. Academia, Praha 2012. ISBN 978-80-200-2056-7. S. 29-41.
 67. Sensibility and Rationality: On Disputes Regardings the Character of the Post-Enlightement Age. In: Insausti X. y Estévez, J. V. (eds.): Diálogos de pensamiento crítico. Universidad del País Vasco, San Sebastián 2012. ISBN 978-956-19-0789-8. S. 71-102.
 68. 68. Patočkova Antigoné. In: Ješič, M., Leško, V. a kol.: Patočka a grécka filozofia. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae 29, Monografia, 2013. Filozofická fakulta UPJŠ v Košicích, Košice 2013. ISBN 978-80-8152-023-5 (EAN 9788081520235) (s. 71-90).

  69. Osudová setkání Karla Flosse. Reflexe, č. 45, 2013. ISSN 0862-6901. S. 141-148

 69. Figuren, Orte und die Segmentierung des Kontinuums. Husserl und Francastel. Czech and Slovak Journal of Humanities Philosophica 2/2013. Palacký University, Olomouc, 2013. ISSN 1805-3742. S. 55-67.

 70. Философия Яна Паточки: размышления о положении человека в мире и в истории. In: Barkovskij, Iljušina, L., Oriševa, O. P., Šparaga, O. (eds.): Ян Паточка и идеа Европы. Восточно-  и центрально- европейский контексты. Centr evropejskich issledovanij, Vilnjus 2011. S. 212-228.

 71. Patočka a Bolzano. In: Leško, V., Schifferová, V. Stojka, R., Tholt. P. a kol., Patočka a novoveká filozofie. Filozofická fakulkta UPJŠ v Kočicích, Košice 2014. ISBN 978-80-8152-148-5

 72. Filosof na agoře za časů nevolnosti. Reflexe č. 46, 2014. ISSN 0862-6901. S. 129-144.

 73. Patočkova péče o duši mezi Sókratem, platónem a Aristotelem. Filozofia, 70, 2015, Nr. 6. ISSN 0015-1831

 74. Cézanne ve filozofii Martna Heideggera. Filosofický časopis, roč. 63, č. 4, 2015. ISSN 0015-1831.

 75. Proces jevení u Husserla a u Patočky. In: Vladimír Leško – Róbert Stojka a kol.: Patočka a filozofia 20. storočia. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-308-3, s. 17-34.

 76. Pojem světa u Finka a Patočky. In: Vladimír Leško – Róbert Stojka a kol.: Patočka a filozofia 20. storočia. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-308-3, s. 151-168.

 77. Pojetí tělesnosti a dějin u Patočky a Landgrebeho.  In: Vladimír Leško – Róbert Stojka a kol.: Patočka a filozofia 20. storočia. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-308-3, s. 199-218.

 78. Patočka a otázka po smyslu. In: Vladimír Leško – Róbert Stojka a kol.: Patočka a filozofia 20. storočia. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-308-3, s. 575-600.

 79. Hegelova Estetika a role výtvarného umění v Patočkově filosofii. In: R. Stojka – M. Škára (eds.): Patočka a dějiny filozofie. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-353-3, s. 118-138.

 80. Francastel und Phänomenologie. In: Nielsen, C., Novotný, K., Nenon, T. (eds.): Kontexte des Leiblichen. Verlag Traugott Bautz GmbH, Nordhausen 2016. ISBN 978-3-95948-139-7. S. 319-337.

 81. Stretnutie s Protagorom vo fenomenologickom kontexte. In: Vladimír Leško – Róbert Stojka a kol.: Heidegger, metafyzika a Gréci. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2016. ISBN 978-80-8152-451-6. S. 381-406.

 82. Technika, stavění a bydlení u Martina Heideggera a José Ortegy y Gasseta. Filozofia, 72, 2017, 5. ISSN 0046-385X, s. 333-346.
 83. Starořecké FYSIS a PERAS a rozcestí mezi uměním a vědou kolem roku 1600 (spolu s L. Danielem). In: Švácha, R., Soušková, S., Šubrtová, A. (eds.): Věda a umění. Sborník z 5. Sjezdu historiků umění, Olomouc 16. – 18. Září    2015. Ústav dějin umění AV ČR, Nakladatelství Artefactum, Praha 2017. ISBN 978-80-86890-99-9. S. 116-130.
 84. Kant a hermeneutická ontológia. In: Vladimír Leško – Milan Sobotka a kol.:  Heidegger a novoveká metafyzika. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2017. ISBN 978-80-8152-580-3.

 

Recenze

 1. Michel Henry: Radikale Lebensphänomenologie. Ausgewählte Studien zur Phänomenologie. Verlag Karl Alber, Freiburg-München 1992. In: Filosofický časopis, roč. 43/1995, č. 3, 523-526. ISSN 0015-1831
 2. Hans-Martin Gerlach, Hans Reiner Sepp (ed.): Husserl in Halle. Spurensuche im Anfang der Phänomenologie. Frankfurt am Main, Peter Lang. Europäischen Verlag der Wissenschaften 1994. 204 s. In: Filosofický časopis, roč. 43, 1995, č. 1, s. 146-148. ISSN 0015-1831
 3. Filosofický časopis. Anotace jednotlivých čísel. Literární noviny, roč. VII a VIII, 1996-1997, průběžně. ISSN 1210-0021
 4. Jiří Pechar: Být sám sebou. Pojem identity a jeho meze.  Filosofický časopis, 44, 1996, č. 3, s. 507-509. ISSN 0015-1831
 5. Edmund Husserl: Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí. Filosofický časopis, roč. 45, 1997, č. 4, s. 687-690. ISSN 0015-1831
 6. Sepp, H. R.: Praxis und Theorie. Husserls transzendentalphänomenologische Rekonstruktion des Lebens. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica IV – 2000. Univertita Palackého v Olomouci. Olomouc 2000. S. 253-254. ISBN 80-244-0096-0, ISSN 1212-1207.
 7. Czesław Głombik: Umění zapomínat? Dějiny vztahů české a polské filozofie. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica IV – 2000. Univertita Palackého v Olomouci. Olomouc 2000. S. 261-264. ISBN 80-244-0096-0, ISSN 1212-1207.
 8. Czeslaw Głombik: Husserl i Polacy. Pierwsze spotkania, wczesne reakcje. In: Filosofický časopis, roč. 48, 2000, č. 6, s. 1046-1049. ISSN 0015-1831.
 9. Siebzig Jahre „Sein und Zeit“. Wiener Tagungen zur Phänomenologie 1997. Filosofický časopis 50 (2002), č. 5, s. 843-846. ISSN 0015-1831.
 10. Rec.: Christian Rabanus: Praktische Phänomenologie. Jan Patočkas Revision der Phänomenologie Edmund Husserls. Filosofický časopis 51, 2003, č. 6, s. 1030-1035. ISSN 0015-1831.

Zprávy

 1. Letní škola filosofie v Olomouci. Filosofický časopis, roč. XL, 1992, č. 6, s. 1078 - 1080. ISSN 0015-1831.
 2. Fenomenologie v pohybu. Filosofický časopis, roč. 48, 2000, č. 6, s. 1055-1057. ISSN 0015-1831.

Překlady

 1. Walter Brugger: Filosofický slovník (spoluautorství překladu) Naše vojsko, Praha 1994. ISBN 80-206-0409-X

Editor

Filosofický slovník (2. vydání). Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1998. ISBN 80-7182-064-4.

 

Philosophica IV. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica IV – 2000. Vydavatelství University Palackého, Olomouc 2000. ISBN 80-244-0096-0; ISSN 1212-1207.

 

Philosophica V. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica V – 2002. Vydavatelství University Palackého, Olomouc 2003. ISBN 80-244-0618-7.

 

Fenomenologie v pohybu. Sborník z mezinárodní konference „Budoucnost fenomenologie. 100. výročí vydání Logických zkoumání Edmunda Husserla.“ Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2003. ISBN 80-244-0721-3.

 

Philosophica VI. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica – Aesthetica 29, Philosophica VI – 2005. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2005. ISBN 80-244-1260-8.

 

Svědectví filosofie. Ohlédnutí za 20. stoletím. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2009. ISBN 978-80-7182-275-2. 527 s.

 

Jiná prezentace na veřejnosti:

 1. Heretik. Život a dílo Jana Patočky (Heretyk. Życie i dzieło Jana Patoczki). Dokumentární film o českém filozofovi. Režie: Piotr Mielech, Multimedialní archiv filozofie v Katowicích, 2005. (Ve filmu hovoří: Ivan Chvatík, Archiv Jana Patočky v Praze; Ivan Blecha, Univerzita Palackého v Olomouci; Ludger Hagedorn, Institute for Human Sciences, Vídeň).
 2. Nový obraz světa se rodil i na Hané. Edmund Husserl a Ludwig Wittgenstein. Námět a odborná konzultace. Dokumentární film pro ČT2. Realizace: Česká televize a VIDEO-THEO, režie Theodor Mojžíš, Praha-Prostějov 2005. Vysíláno 11. 9. 2005 na ČT 2.
 3. Jan Patočka. Námět a odborná konzultace. Dokumentární film pro ČT2. Realizace: Česká televize a VIDEO-THEO, režie Theodor Mojžíš, Praha-Prostějov 2007. Vysíláno 24. 3. 2008 na ČT2.
 4. Edmund Husserl – život a dílo. Trvalá expozice v pamětní místnosti E. Husserla. Muzeum Prostějovska. Prostějov. Vernisáž 3. 11. 2011
 5. Toulky krajem – Toulky německou literární Olomoucí. Po stopách Edmunda Husserla. Rozhlasový pořad pro Český rozhlas Olomouc. 27. 7. 2014
 6. Slovo o designu, výtvarném umění a architektuře. Rozcestí umění a vědy. Rozhovory o vztahu mezi uměleckým a vědeckým myšlením v době kolem roku 1600, o Caravaggiovi, Galileovi Galileim, malířství, vědě a filozofii v minulosti i současnosti. Rozhovor s prof. L. Danielem. ČRo Vltava, 5. 2. 2015, 17:00 hod.
 7. Jan Patočka: Životní příběh českého filozofa očima jeho žáků, rodinných příslušníků, odborníků. Vltava, Český rozhlas, 2. – 6. 1. 2017

Přednášky mimo fakultu, účast na konferencích:

od 1991 - průběžně do r. 1998:

Úvod do filosofie. Externí výuka na VUT, později IME (FaME) Zlín.

 

1991

Časovost lidské existence a život v pravdě. Katowice, Slezská univerzita, květen 1991.

 

1992

Intentionalität in der asubjektiven Phänomenologie. Mezinárodní konference v Praze. Květen 1992

 

Svět a lidská existence v Patočkově filosofii. Katowice, Slezská univerzita. Květen 1992.

 

Patočkas Weg zur asubjektiven Phänomenologie. Institut Français, Freiburg i. Br. 21.- 23. 9. 1992

 

Fenomenologie a otázka po bytí. Konec ontologie? Konference v Brně 10.-12.11.1992.

 

1993

Úvod do fenomenologie. Cyklus přednášek pro Muzeum Prostějovska.  Podzim 1993.

 

Fenomenlogie Jana Patočky. Cyklus přednášek pro FF MU Brno. Podzim 1993.

 

Fenomenologie a metafyzika. Přednáška pro Filosofickou jednotu Brno (podzim 1993)

 

1994

Cesta k fenomenologické filosofii (série přednášek pro Muzeum Prostějovska):

 

22.3. Franz Brentano

 

5.4. Edmund Husserl a fenomenologie

 

26.4. T.G.Masaryk a F. Brentano

 

1995

Welt und Mensch bei Eugen Fink. Eugen-Fink-Colloquium 1995. 29.9.-1.10.1995 Eugen-Fink-Archiv. Pädagogische Hochschule Freiburg i. Br.

 

Fenomenologie. Série pěti přednášek pro III. ročník oboru  filosofie na katedře filosofie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v rámci kurzu dějin současné  filosofie. Listopad 1995.

 

1996

Kapitoly z filosofie XX. století. Přednáškový cyklus pro Muzeum  Prostějovska, Prostějov květen-červen 1996.

 

1997

Phänomen als Geschehen der Struktur. Koloquium Patočka-Fink. Praha - duben 1997

 

Autonomie a transcendence. Habilitační přednáška. Duben 1997.

 

Úvod do fenomenologie. Cyklus přednášek pro Masarykovu univerzitu v Brně. Duben-květen 1997.

 

Husserl a novodobá věda. Přednáška ve Slovenské akademii věd, Bratislava 27.11.1997

 

1998

Husserlova noetika. Přednáška pro Masarykovu univerzitu v Brně. Březen 1998.

 

Phänomenologie in der tschechischen und slowakischen Philosophie. Ein Überblick. Přednáška v rámci zasedání Vídeň-Praha. Pořádala Gruppe Phänomenologie. Institut für Philosophie. Universität Wien. 6. 6. 1998.

 

Voraussetzungen in der Auffassung der Welt bei Eugen Fink und Jan Patočka. Přednáška na kolokviu, pořádaném Centrem pro teoretická studia v Praze 23.10.1998.

 

1999

Kapitoly z filosofie XX. století. I. Moderna a postmoderna. II. Jazyk a svět. III. Člověk a etika. Série přednášek pro Muzeum Prostějovska, Prostějov březen-duben 1999.

 

Fenomenologie. Přednáška pro SVOD (organizace Dr. Jan Zouhar), Vsetín, 16.4.1999

 

K problému fenomenologické diference. Přednáška pro Centrum pro teoretická studia. Praha, 27. 5. 1999.

 

Moderna a postmoderna. Přednáška pro Východočeskou galerii v Pardubicích. 9. 9. 1999.

 

Proměny fenomenologie ve filosofii 20. století. Přednáška pro Východočeskou galerii v Pardubicích. 18. 11. 1999.

 

2000

Fenomenologie a postmoderna. Slezská univerzita, Katowice. 5. 4. 2000

 

Filosof Jan Patočka. Univerzita Pardubice. 3. 5. 2000

 

Budoucnost fenomenologie. 100 let od vydání Logických zkoumání Edmunda Husserla. Hlavní organizátor mezinárodní konference 14. – 19. 11. 2000, Prostějov-Olomouc.

 

Husserlův domov. Úvodní slovo k mezinárodní konferenci Budoucnost fenomenologie – 100 let fenomenologického bádání (Olomouc 14.-19.11.2000) na slavnostním zahájení dne 14.11.2000 v Prostějově

 

2001

Problémy výuky filosofie. Přednáška pro SVOD (organizace Dr. J. Zouhar). Nový Jičín, 27. 2. 2001

 

Úvod do fenomenologie. Přednáškový cyklus. Prešovská univerzita. Prešov, 25.–26. 4. 2001.

 

Transcendentální a hermeneutická fenomenologie. Přednáška na Prešovské univerzitě, Prešov 26. 4. 2001.

 

2002

Jazyk a realita. Přednáška pro Jazykovědné sdružení, Ostravská univerzita, Ostrava 11. 4. 2002

 

Vývoj fenomenologické filosofie. Katedra filosofie, FF MU Brno, 18. 4., 25. 4. a 2.5. 2002

 

2003

Fenomenologie Edmunda Husserla. Katedra filosofie, FF MU Brno, 10. 4., 17. 4., 24. 4. 2003

 

O nutném spojení. Fenomenologický příspěvek do diskuse nad Kantovým dědictvím. Konference „O životě a díle Immanuela Kanta“. Katedra filosofie Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity Brno. 9. 12. 2003.

 

2004

Vývoj fenomenologické filosofie. Katedra filosofie, FF MU Brno, 23.3., 30.3. a 6. 4. 2004.

 

Postmoderner Relativismus und phänomenologischer Perspektivismus. Přednáška na mezinárodní konferenci Phänomenologie und Postmoderne. FF UP a Scientia humana olomucensis et prostannensis. Olomouc, 21. – 23. 5. 2004.

 

Předjazyková zkušenost a jazykové hry. Přednáška pro Jazykovědné sdružení, Ostravská univerzita, Ostrava 7. 10. 2004.

 

Postmoderner Relativismus und phänomenologischer Perspektivismus. Ritsumeikan University, Kyoto, 17. 11. 2004

 

Polis und die natürliche Welt. Tohoku University, Sendai, 21. 11. 2004.

 

Postmoderner Relativismus und phänomenologischer Perspektivismus. Toyo University, Tokyo, 22. 11. 2004.

 

2005

Vývoj fenomenologické filosofie. Katedra filosofie FF MU Brno. 26. 4., 3. 5. a 10. 5.

 

Filosofické základy sociální antropologie. Přednáškový kurz pro Katedru sociologie Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (ZS, akademický rok 2005/2006)

 

2006

Filosofické základy sociální antropologie. Přednáškový kurz pro Katedru sociologie Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (LS, akademický rok 2006/2007)

 

Vývoj fenomenologické filosofie. Katedra filosofie FF MU Brno. 18. 4., 25. 4., 2. 5.

 

2007

Vývoj fenomenologické filosofie. Katedra filosofie FF MU Brno. Duben-květen.

 

Filosofické základy sociální antropologie. Přednáškový kurz pro Katedru sociologie Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (LS, akademický rok 2007/2008)

 

Co je fenomenologie? Přednáška na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, České Budějovice, 29. 10. 2007

 

Pojem jazyka u Martina Heideggera. Přednáška pro Jazykovědné sdružení. Ostravská univerzita, Ostrava, 21. 11. 2007

 

2008

Vývoj fenomenologické filosofie. Katedra filosofie FF MU Brno. 26.2., 4. 3., 11. 3.  a 18. 3. 2008

 

Fenomenologie v kontextu současné filosofie. Katedra filosofie a dějin filosofie. Filosofcká fakulta UPJŠ, Košice, 28. - 30. 4. 2008

 

Co je filosofie? Univerzita Pardubice, Pardubice, 6. 5. 2008.

 

Víra, filosofie, věda. Kulturní aspekty globalizace: interkulturní a transkulturní dialog. Akademie věd, Praha. Přednáška 19. 11. 2008.

 

2009

Fenomenologie a tzv. pohled božího oka. Univerzita sv. Konstantina a Metoděje, Trnava. 19. 3. 2009

 

Vývoj fenomenologické filosofie. Katedra filosofie FF MU Brno. 31.3., 7. 4., 14. 4.  a 21. 4. 2008

 

Postmoderní filosofie. Vysoká škola báňská a Klub Atlantik, Ostrava, 8. 9. 2009.

 

Filosofie v současném vzdělávání. Religionistické a vzdělávací centrum. Univerzita Pardubice. 24. 11. 2009

 

Racionalita a senzibilita. Přednáška na konferenci „Koncepce člověka v dějinách a současnosti filosofie“. Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. CMTF UP Olomouc. 28. 11. 2009.

 

2010

Phänomenologie und der Gottesgesichtspunkt. Beitrag zu einer möglichen Polemik.

 

Zrození fenomenologie. Na počest Edmundu Husserlovi / Geburt der Phänomenologie. Edmund Husserl zu Ehren. Rakouské kulturní fórum, Praha. 10. – 12. 1. 2010.

 

Vývoj fenomenologické filosofie. Katedra filosofie FF MU Brno. 2. 3., 9. 3., 16. 3.  a 23. 3. 2010

 

Jazyk a předjazyková zkušenost. Jazykovědné sdružení – Ústav pro jazyk český AV. Praha 27. 5. 2010.

 

Filosofie, věda, pavěda. – K čemu je dnes dobrá filosofie? – Postmoderní filosofie. Přednášky pro sdružení Conventicon, Praha 21. 8. 2010.

 

2011

Vývoj fenomenologické filosofie. Katedra filosofie FF MU Brno. 22. 3., 29. 3., 5. 4. a 12. 4. 2011

 

Kdo byl Edmund Husserl? Přednáška pro Muzeum Prostějovska, Prostějov 6. 10. 2011

 

Husserl, Masaryk, Patočka. Přednáška pro Muzeum Prostějovska, Prostějov 20. 10. 2011

 

2012

Husserlova fenomenologie. Čtrnáctidenní přednáškový cyklus pro UPJŠ v Košicích v rámci programu EXPERT. 18. – 27. 4. 2012.

 

Martin Heidegger. Mezi fenomenologií a metafyzikou. Čtrnáctidenní přednáškový cyklus pro UPJŠ v Košicích v rámci programu EXPERT. 15. – 26. 10. 2012.

 

Co dělá vědu vědou? KlubArt, Opava, 15. 11. 2012 (v rámci cyklu VědaNevěda)

 

2013

 

Patočkova Antigoné. Přednáška v rámci cyklu Profesoři přednášejí; Olomouc, 26. 2. 2013

 

Umění ve filosofii Martina Heideggera. Přednáška v rámci cyklu Setkání na Katedře dějin umění FF UP v Olomouci, 6. 3. 2013

 

Tělo ve struktuře světa. 43. výjezdní zasedání CTS Praha. Sluňákov, Horka nad Moravou, 25. 5. 2013

 

Fenomenologie v kontextu. Čtrnáctidenní přednáškový cyklus pro UPJŠ v Košicích v rámci programu EXPERT. 15. – 26. 10. 2012.

 

Patočkova Antigoné. Přednáška v rámci Dne filosofie. 21. 11. 2013 Brno.

 

2014

 

Umění ve filosofii Martina Heideggera. Přednáška pro Filosofickou jendotu, pobočka Brno. Katedry filosofie FF MU v Brně, 18. 3. 2014

 

Cézanne u Heideggera. Přednáška pro Filosofický ústav SAV ve spolupráci se Slovenských filozofickým združením při SAV. Bratislava, 28. 4. 2014.

 

Figuren, Orte und die Segmentation des Kontinuums. Francastel und Husserl. Přednáška v rámci mezinárodní konference Leib und Leben. Perspektiven einer Oikologie. Central European Institute of Philosophy, Liblice, 19. 9. 2014.

 

Goodmanova teorie zobrazení a realismus. Přednáška pro Filosofickou jednotu, Olomouc. 1. 10. 2014

 

2015

 

Výtvarné umění a filosofie u Jana Patočky. Přednáška na mezinárodní konferenci Patočka a dějiny filozofie. Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Kočiciach. Košice, 30. 6. – 1. 7. 2015.

 

Starořecké FYSIS a PERAS a rozcestí mezi uměním a vědou kolem roku 1600. Společně s Ladislavem Danielem. Přednáška na konferenci Věda a umění. 5. Sjezd historiků umění. 16. – 18. 9. 2015. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra dějin umění a Uměleckohistorická společnost.

 

Goodmanova teorie zobrazení a fenomenologie. Katedra filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberoku  20. 11. 2015.

 

2016

Filosofické základy multikulturalismu. Přednáška v rámci cyklu Profesoři přednášejí; Olomouc, 9. 3. 2016

Věda a její postmoderní kritika aneb Co dělá vědu vědou? Přednáška na Katedře elektromagnetického pole. Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze. 10. 5. 2016.

 

2017

Věda ve veřejném prostoru. Sisyfos, Akademie věd České republiky, Praha, 17. 5. 2017

 

Patočkova politická filosofie v celkovém kontextu jeho myšlení. Letní škola filosofie, Charváty, 30. 6. 2017.

 

Člověk jako politická bytost u Heideggera a Patočky. Mezinárodní konference Heidegger v Česku, v Polsku a na Slovensku. 6. 7. 7. 2017, Košice

 

2018

13. a 20. 3. Filosofie a evropské hodnoty ve 20. století: Heidegger a Patočka

 

 

 

Řešení vědeckých projektů

Výzkum historie a kultury Moravy (1998-2003) MSM 152100017 (řešitel, vedoucí pracovní skupiny)

 

Edmund Husserl – život a dílo ve středoevropském kontextu (2011) – Visegrad Fund (hlavní řešitel)

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť: Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – směrovane k excelentným európským univerzitám (EXPERT) (2012-2013). Kód ITMS: 26110230056 (financováno ze zdrojů EU)

 

Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie (2013-2015) - Agentúra na podporu výskumu a vývoja SR (řešitel)

 

Heidegger, metafyzika a dějiny (2016-2018) -  Agentúra na podporu výskumu a vývoja SR (řešitel) - APVV-14-0706

Studijní pobyty:

červenec - prosinec 1994 - Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien, Rakousko

 

12. 9. - 25. 9. 1999 - Husserlův archiv v Lovani, Belgie

 

10. – 28. 9. 2001 – Husserl-Archiv, Freiburg i. Br., Německo

 

2. – 6. 6. 2008 – Universidad del País Vasco, San Sebastian, Španělsko

 

18. – 27. 4. 2012 – UPJŠ Košice

 

15. – 26. 10. 2012 – UPJŠ Košice

 

8. – 19. 4. 2013 – UPJŠ Košice

 

14. – 25. 10. 2013 – UPJŠ Košice

Členství v odborných komisích a společnostech:

člen Jednoty filosofické

 

člen redakční rady Filosofického časopisu od 1997

 

člen ediční rady ORBIS PHAENOMENOLOGICUS při Alber Verlag ve Freiburgu a při nakladatelství Königshausen a Neumann Würzburg

 

člen ediční rady Scholia

 

člen ediční řady Act UK „Philosophica et Historica“ při nakladatelství Karolinum

 

člen akreditační komise při MŠMT pro filosofii, teologii a religionistiku do 2012

 

člen vědecké rady nakladatelství TRITON

 

1997-2001 – člen podoborové komise Grantové agentury ČR

 

předseda oborové rady pro filosofii FF UP Olomouc

 

člen oborové rady pro filosofii ETF UK Praha

 

člen oborové rady pro filosofii na FF MU v Brně

 

člen oborové rady pro filosofii na FF Univerzity Pardubice

 

člen vědecké rady Filosofické fakulty Palackého Univerzity v Olomouci

 

předseda Etické komise Univerzity Palackého v Olomouci

 

Nejnovější aktuality

Fri, 16.11.2018
Do STAGu byl vložen termín na lednové státnice / obhajoby.  Na termín máte možnost ...
Tue, 11.12.2018
V týdnu od 12.11.-16.11.2018 bude probíhat "Týden humanitních věd". Naše katedra se ...
Mon, 11.6.2018
S lítostí oznamujeme, že zítřejší přednáška Jednoty filozofické se nekoná, ...
Fri, 11.5.2018
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyhlašuje Call for Papers pro ...
Tue, 23.10.2018
Na policích knihovny Zbrojnice najdete nové přírůstky z oblasti filozofie: Julian ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Gottlob 
Frege:

Jestliže úkolem filozofie je zlomit moc slova nad lidskou myslí, odhalovat iluze, které prostřednictvím jazyka
pocházejí ze vztahů mezi pojmy, a osvobozovat myšlení od toho, co k němu přidává pouze povaha jazykových prostředků,
pak se moje pojmové písmo může pro filozofy stát užitečným prostředkem.